2008-2009 Yeni Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama Genelgesi oku


2008 – 2009 Yeni Eğitim – Öğretim Kurumları Yöneticileri  Atama Genelgesi Aşağıda bulunmaktadıtr.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.4-1379/43753 25/06/2008Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri
GENELGE
2008/50 İlgi: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Yönetmeliği. İlgi Yönetmelik 24/04/2008 tarihli ve 26856 sayılı Resmi Gazete?de yayımlanarakyürürlüğe girmiştir. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin olumsuz etkilenmemesi ve her ne kadar eğitim-öğretim yılının sonuna gelinmiş olmakla birlikte okullardaki yılsonu idari işlerin yoğun bir şekildedevam ediyor olması nedeniyle, eğitim-öğretim sürecini etkileyebilecek diğer değişkenler de göz önünde bulundurularak, yönetici atama işlemlerinin buna göre planlanması gerekmektedir. Bu planlamada; her eğitim kurumunun özelliğinin, türünün, tipinin göz önündebulundurulması, atama sürecinde bir olumsuzluk yaşanmaması için duyuru işleminin her eğitimkurumu için en uygun olan zamanda yapılması, eğitim-öğretimin sağlıklı yürütülebilmesibakımından gerekli görülmektedir. Gerek mevcut yöneticilerin durumu gerekse ilk defa atanacak yönetici potansiyeli dikkate alınarak, her derece ve türdeki eğitim kurumlarının bütün kademelerdeki yöneticiliklerinin atama duyurularının öncelikle yönetici ihtiyacı en çok olan ve nitelikli yönetici atanmasında zorluk çekilen özellikle il ve ilçe merkezleri dışındaki kenar semtlerde yeralan eğitim kurumları olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Yönetmeliğin uygulamasında bu çerçeve esas olmakla birlikte aşağıdaki hususlarda dikkate alınacaktır. 1- İlgi Yönetmelikte, her kademedeki eğitim kurumu yöneticilerinin valiliklerce atanacağı hükme bağlandığından, eğitim kurumu yöneticiliklerine atama sürecine ilişkin duyuru, değerlendirme ve atama işlemlerinin tümü valiliklerce gerçekleştirilecektir.2- İlgi Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde atama yapılması planlanan eğitim kurumu yöneticiliklerine valiliklerce başvuru tarihinden en az 15 gün önce duyuru yapılması hükmebağlandığından, bu sürenin de dikkate alınarak eğitim kurumu yöneticiliklerine atama sürecinin başlatılması bakımından atama yapılması planlanan eğitim kurumlarının duyurusunun bir an önce yapılması gerekmektedir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.4-1379/43753 25/06/2008Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri

Yapılacak duyuru üzerine; halen yöneticilik görevi yapanlardan aynı kademedeki birbaşka eğitim kurumu yöneticiliğine atanmak isteyenler, bulundukları eğitim kurumuyöneticiliğinde en az iki yıl görev yapmış olmaları kaydıyla başvuruda bulunabileceklerdir. Yargı kararına bağlı olarak eski görevlerine döndürülen yöneticilerin iki yıllık süresinin hesaplanmasında eski görev yerlerindeki yöneticiliğe atanma tarihi esas alınacaktır. Bir üst ya da bir alt kademedeki yöneticiliğe atanacaklar için iki yıllık süre şartı aranmayacaktır. Zira bulunduğu yönetim göreviyle aynı kademedeki yönetim görevine atanacak yöneticiler bakımından bir kademe değişikliği söz konusu olmayacağından bulunduğu eğitim kurumundaiki yıllık çalışma zorunluluğu öngörülmüştür. Ancak, alt ya da üst kademelere geçişlerde ise yönetim kademeleri arasında bir yer değişikliği söz konusu olmaktadır. Bu nedenle aynıkademedeki yer değişikliklerinde gereksiz personel hareketliliği yaratmamak için iki yıllık istikrar süresi aranması öngörülmüştür. 3- 5450 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımıza devredilen eğitim kurumlarında görevli yöneticilerin devir öncesindeki yöneticilik hizmetleri ilgi Yönetmelik kapsamındaki emsali yöneticilikler gibi değerlendirilecektir. 4- Atamaları yargı kararına bağlı olarak iptal edilenlerin o süreçte yönetici olarak görev yaptığı süreler yönetici konumunda olanlar bakımından önceki yönetim görevi olarak, öğretmen iken yönetici olanlar bakımından ise hangi kademe yöneticilikte görev yapmış ise okademe yöneticiliğinde görevlendirme olarak değerlendirilecektir. 5- Eğitim Kurumu yöneticilikleri için yapılan ikinci duyuru sonucunda aday bulunamaması halinde genel şartları taşıyan adaylar arasından o yönetim görevi için aranan belirli sürelerdeki yöneticilik görevi yapmış olma şartı aranmadan atamaya yetkili amirceatama yapılacaktır. Ancak, bu şekilde atanan yöneticilerin bir başka eğitim kurumuna atanmaisteğinde bulunabilmeleri için atandığı eğitim kurumunda kesintisiz en az iki yıl görev yapmışolmaları gerekecektir. Bu husustaki izleme sorumluluğu valiliklerde bulunmaktadır. 6- Eğitim Kurumu yöneticilikleri için yapılacak duyurular üzerine müdür yardımcılığı, müdür başyardımcılığı ve müdürlüğe atanmak için başvuruda bulunan adaylardan gereklişartları taşıyanlar, Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden değerlendirilerek budeğerlendirme sonucunda en yüksek puan alan aday tercih sıralaması dikkate alınarak atamaya yetkili amirce atanacaktır. Bu işlemler elektronik (İLSİS) ortamda da yapılabileceğinden bu süreçte sorumluların gerekli özeni göstermeleri ve hatalı işlem yapılmaması için diğer ilgili birimlerle koordineli çalışmaları gerekmektedir. İllerdeki yönetici atama sürecinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla Bakanlıkça her il için ?Yönetici Atama Başvuru Ekranı? açılacaktır. Bu işlemlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamak için yönetmelik eklerinin özü ve esası bozulmadan elektronik ortama uyarlanması sağlanacaktır. 7- Yönetmeliğin 11 inci maddesinde yönetici olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar belirlenirken, zorunlu çalışma yükümlülüğü gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuyöneticiliklerine atanacaklar için bu yükümlülüğün sağlık veya eş durumu özrüne dayalı olarakertelenmiş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmaları gerekmektedir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

 Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.4-1379/43753 25/06/2008Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri

 Başvuru aşamasında ve daha sonraki süreçlerde bir mağduriyet yaşanmaması bakımından bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir. 8- Anadolu statülü eğitim kurumları, fen, sosyal bilimler ve spor liseleri ile bilim sanat merkezleri yöneticiliklerine öncelikle bu kurumlarda ilgili mevzuat gereğince görev yapan ya da yapmış olanlar arasından atama yapılacaktır. Bu nitelikte aday bulunmaması halinde diğer kurumlarda görev yapan adaylar arasından da atama yapılabilecektir. Bu şekilde atanmışolanlar yöneticilikten ayrılması halinde aynı kurumda öğretmen olarak kalamayacak, durumunauygun eğitim kurumuna atanacaktır. Bu kurumlara yönetici olarak atanacak olanların bu hususu gözden kaçırmamaları bakımından yapılacak duyurularda özellikle belirtilmesinde yarar görülmektedir. Ancak Anadolu statülü mesleki ve teknik eğitim kurumları yöneticiliklerine atanacak meslek dersleri, atölye ve laboratuar öğretmenleri bakımından bu statüdeki kurumlarda görev yapma veya yapmış olma şartı aranmayacaktır.Örnek-1: Makine Teknolojisi öğretmenlerinden Anadolu statüsünde olan endüstri meslek lisesine yapılacak yönetici atamalarında Anadolu statüsündeki eğitim kurumlarında görev yapma veya yapmış olma şartı aranmayacaktır. Örnek-2: Tekstil Teknolojisi öğretmenlerinden Anadolu statüsünde olan kız meslek lisesine yapılacak yönetici atamalarında Anadolu statüsündeki eğitim kurumlarında görev yapma veya yapmış olma şartı aranmayacaktır.Örnek-3: Konaklama ve Seyahat Hizmetleri öğretmenlerinden Anadolu Otelcilik veTurizm Meslek Lisesine yapılacak yönetici atamalarında Anadolu statüsündeki eğitimkurumlarında görev yapma veya yapmış olma şartı aranmayacaktır. 9- Daha önceki düzenlemelerde müdür başyardımcılığına fiilen müdür yardımcısı olmave ilgili yöneticilerin teklifi esasına göre atama yapılması öngörülmüşken, ilgi Yönetmelikte diğer yönetim kademelerinde olduğu gibi duyuru, başvuru ve değerlendirme esasına göre atama yapılması öngörülmektedir. Müdür başyardımcılığı için en az bir yıl eğitim kurumu yöneticiliği yapmış olma şartı aranırken, bu görevin başvuru esnasında yapılıyor olması şartıaranmayacaktır. 10- İlgi Yönetmeliğin 15 inci maddesi kapsamında olup, eğitim kurumu yöneticiliklerine atanmak isteyenler, valiliklerce yapılacak duyuruları şahsen takip ederek, taşra teşkilatında görev yapanlar görev yapmakta oldukları valilik aracılığıyla, merkez teşkilatında görev yapanlar ise Personel Genel Müdürlüğü aracılığıyla(teknik olarak mümkün olmasıhalinde elektronik ortamda, mümkün olmaması halinde diğer yöntemlerle) atanmak istedikleri ilin valiliğine başvuruda bulunabileceklerdir. Bunlardan değerlendirilme sonucu atanabilecek duruma gelmiş olanların işlemleri ilgili valilikler ile koordineli olarak Bakanlıkça tamamlanacaktır. 11- İlgi Yönetmeliğin 20 nci maddesinde yöneticilik görevlerinden eş, sağlık, öğrenim durumu gibi özürler, branş değişikliği, norm kadro fazlası olması nedenleriyle ayrılmış olanlar hariç kendi istekleriyle ayrılmış olanların bir yıl geçmeden yeniden yöneticilik görevine atanamayacakları öngörülmüştür. Ancak iller arası isteğe bağlı yer değiştirmeler belli birtakvime bağlı ve yılda bir defa yapılıyor olması nedeniyle iller arasında yönetici olarak yer

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.4-1379/43753 25/06/2008Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri

değiştirebilme imkânı bulunmadığı da göz önünde bulundurularak bu kapsamda yer değiştirmeişlemi yapılmış olanlar bakımından bir yıl sınırlaması aranmayacaktır. 12- İlgi Yönetmeliğin 23 üncü maddesinde Kurum Tipi Belirleme Komisyonu veüyelerinin kimlerden oluşacağı belirlenmiştir. İhtiyaç duyulması halinde, Büyükşehir statüsündeki illerin merkez ilçelerinde kurum tipi belirleme komisyonu kurulması durumundakomisyon üyeleri valiliklerce belirlenecektir. 13- İlgi Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesinde; müdür yardımcılığı sınavını kazananadayların sınavlarının geçerlik süresi ile sınırlı olmak üzere bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde müdür yardımcılığına atanmak üzere başvuruda bulunmaları halinde kendi aralarındaki sınav puan üstünlüğüne göre öncelikle atanmaları hükme bağlanmıştır. İlgi Yönetmeliğin Geçici-2 nci maddesi kapsamında bulunan adayların ilgi Yönetmelik hükümlerine göre yapılacak duyuru üzerine müdür yardımcılığına atanmak üzere başvurmaları halinde, ayrıca Yönetmelik eki Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu üzerinden bir değerlendirme yapılmaksızın kendi aralarındaki sınav puanı üstünlüğü esasına göre diğeradaylardan bağımsız olarak öncelikle atanmaları sağlanacaktır. Adayların sınav puanlarının eşitliği halinde Yönetmeliğin 17 nci maddesi hükmü uygulanacaktır. Örnek-1: Bir eğitim kurumunun müdür yardımcılığı için birden fazla aday başvurmuşve bunlardan sadece bir tanesi Geçici Madde 2 kapsamındaki bir adaysa diğerlerinin başvuruları değerlendirmeye alınmadan Yönetmelikteki diğer şartları taşımak kaydıyla atamasıyapılabilecektir. Örnek-2: Bir eğitim kurumunun müdür yardımcılığı için birden fazla aday başvurmuşve bunlardan birden fazlası Geçici Madde 2 kapsamındaki adaylarsa sadece bu adaylar kendi aralarında değerlendirilerek puanı en yüksek olan adayın Yönetmelikteki diğer şartları taşımakkaydıyla ataması yapılabilecektir. 14- İlgi Yönetmelik eki Ek-1 Yöneticilik İstek Formu ve Ek-2 Yönetici DeğerlendirmeFormundaki bilgi başlıklarının doldurulmasında dikkate alınacak hususlar şunlardır:a) ?Kariyer? bilgi başlığı bölümünde yer alan başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik için puanlama yapılırken dipnotta da belirtildiği üzere başöğretmenliğini doktora yapmışolmalarına bağlı olarak (sınavdan muaf) alanlara sadece başöğretmenlik için, uzman öğretmenliğini yüksek lisans yapmış olmalarına bağlı olarak (sınavdan muaf) alanlara sadece uzman öğretmenlik için öngörülen puanlar verilecektir. b) ?Ödüller, Sicil, Ceza? bilgi başlığında yer alan ödül ve cezalar bakımından diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışırken alınmış olan ödül ve cezalar da değerlendirilmeye alınacaktır. Aynı bölümde adayların almış oldukları aylıkla ödül, takdir ve teşekkürün her biri için en fazla üçer adedi değerlendirilmeye alınacaktır. Cezalar bakımından ise, disiplin affıkapsamında silinmiş olanlar dikkate alınmayacaktır.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.04.4-1379/43753 25/06/2008Konu :Eğitim Kurumları Yöneticileri

c) Ek-1 Yöneticilik İstek Formu?nda yer alan bilgi başlıklarının Ek-2 Değerlendirme Formu?na uygun doldurulabilmesi bakımından Ek-2 Değerlendirme Formu?nda yer alan bilgi başlıklarına ilişkin belgelerin ilgililerince tam ve eksiksiz eklenmesi ya da doldurulması ve ikiformun birbiri ile uyumlu olması bakımından birden fazla durumu ortak verilmiş bilgi başlıklarıiçin uygun olan şekilde bölünerek kullanılması mümkün olabilecektir. Örnek Ek-1 Yönetici İstek Formu?nda asaleten ve vekâleten geçen süreler için tek kutucuk belirlenmiştir. Bu başlığın kullanılmasına ihtiyaç duyulması halinde bu kutucuk ikiye bölünerek kullanılabilecektir d) Ek-2 Yönetici Değerlendirme Formu?nun ?EK PUAN? bilgi başlığında yer alan atanmak istediği eğitim kurumuna branşı itibariyle öğretmen olarak atanabileceklere verilen ekpuanın uygulaması aşağıdaki örnekler esas alınarak uygulanacaktır. Örnek 1: Bir genel lise müdürlüğüne atanmak üzere bir Türk Dili ve Edebiyatıöğretmeni ile bir Türkçe öğretmeninin başvurması halinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenine5 puan aynı öğretmenlerin bir ilköğretim okulu müdürlüğüne başvurmaları halinde ise Türkçe öğretmenine 5 puan, verilecektir Örnek 2: Bir Endüstri Meslek lisesi müdürlüğü için branşları Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı ya da meslek dersleri öğretmeni olan adayların başvurmaları halinde Ek-2 Değerlendirme Formunun ?EK PUAN? bilgi başlığında yer alan 5 puan Türk Dili ve Edebiyatıöğretmeni ile meslek dersi öğretmenlerine verilirken Türkçe öğretmenine verilmeyecektir. Ek-2 Değerlendirme Formu?nun (**) dip notunda yer alan toplam puanın %10 ?u bu defa branşımeslek dersleri öğretmeni olan adaya ayrıca verilecektir. İlgi Yönetmeliğin uygulama sürecinde herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmemesi bakımından gerekli hassasiyetin gösterilmesi hususunda gereğini rica ederim. Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK Millî Eğitim BakanıDAĞITIM: 81 İl Valiliğine Atatürk Bulvarı06648 Bakanlıklar/ANKARATel : 0312 413 18 72 Faks: 0312 425 23 59 pgm_mevzuat_yoneticiatama@meb.gov.tr