A Harfi İle Başlayan Tıp Terimleri


Terim

İngilizce

Türkçe öneri

A    
abdominal ağrı abdominal pain karın ağrısı
Abdominal distansiyon Abdominal distension Karın şişkinliği
abnormal gait   yürüyüş tarzında anormallik
aborsiyon abortion düşük yapma
abortus abortus Düşük
abrazyon abrasion sıyrık
abse abscess irin kesesi (Abse)
absorpsiyon absorption emilim
abstinens abstinence yoksunluk
adale muscle kas
adaptasyon adaptation uyum, uyarlama
Addison Hastalığı Addison’s disease Addison Hastalığı (böbreküstü   bezlerinin iyi çalışmaması durumu.)
ADE   İnhibitörleri Angiotensin Converting Enzyme   Inhibitors, ACE Inhibitors Bk. Anjiotensin Dönüştürücü Enzim İnhibitörleri (ADE   İnhibitörleri), (ADEİ)
adenit adenitis lenf bezi iltihabı (Ör:   lenf adenopati:lenf bezinin iltihabı)
adenoit adenoid Geniz eti
adenokarsinom adenocarcinoma Adenokarsinom (bir   kanser türü)
adenopati adenopathy Lenf bezlerinin büyümesi
adeziv adhesive yapışkan
adezyon adhesion Yapışıklık , Yapışma
adipoz adipose yağ
adipoz doku adipose tissue yağ dokusu
aditif additive ek
adjuvan adjuvant yardımcı
adolesan adolescence ergen; buluğ
adrenal adrenal böbreküstü
Adrenal gland   böbrek üstü bezi
adsorbat adsorbate  Yüzeye tutunmuş bileşik
adsorbe adsorbed Yüzeyine tutunmuş
adsorpsiyon adsorption Yüzeye tutunma
adult adult yetişkin, erişkin
Advers etki Adverse effect Yan etki
afebril afebrile, apyretic, apyrexial ateşsiz
afektif affective duygu durum
afektif   bozukluklar affective disorders duygu durum bozuklukları,

 

agorafobi agoraphobia Açık alan korkusu
agranülositoz agranulocytosis Agranülositoz,

(beyaz kan   hücreleri sayısında azalma)

agregasyon agregation Kümelenme
agregat agregate Küme
agresif aggressive saldırgan
airway airway Hava yolu
ajitasyon agitation huzursuzluk
ajite agitated Huzursuz
akatizi acathisia yerinde duramama hali
aklorhidri achlorhydria mide asidi yokluğu
akne acne  sivilce
akneform erüpsiyon acneform eruption sivilce benzeri cilt döküntüsü
akomodasyon accommodation göz merceğinin farklı uzaklıklara uyumu
akomodasyon bozuklukları accomodation disorders  göz merceğinin   farklı uzaklıklara uyum  bozukluğu
akromegali acromegaly Akromegali (Büyüme   hormonu fazlalığına bağlı yüz, el ve   ayakların anormal büyümesi )
aksilla axilla koltuk altı
aktif active etkin
aktif immünizasyon active immunization aktif bağışıklama, aşılama
aktivasyon activation etkinleştirme,   etkinleşme
aktivite activity etkinlik
akut acute akut
akümülasyon accumulation birikme
albüminüri albuminorrhea idrarda albümin bulunması
alergoit allergoid  Alergoit  (alerji   yapma özelliği az olan, alerjiye zemin hazırlayan madde)
alerji allergy Alerji
algoritma algorithm akış şeması
alimentasyon alimentation Beslenme
aljezik algesic ağrı oluşturan
alopesi alopecia saç dökülmesi; kellik
alternatif alternative seçenek; seçenekli
altünite subunit Alt birim
ambliyopi amblyopia görme keskinliğinin   azalması
ambulatuvar ambulatory Ayaktan
amenore amenorrhea adet görmeme
amfizem emphysema amfizem (doku veya   organlarda aşırı hava birikmesi)
amnezi amnesia Unutkanlık
ampirik empiric deneyime dayalı
amputasyon amputation Kesme
anafilaktik, anafilaktoit reaksiyon anaphylactic, anaphylactoid reaction Ani aşırı duyarlılık tepkisi
Anaflaksi anaphylaxis Vücudun alerji oluşturan maddelere karşı verdiği çok   şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık
analjezi analgesia ağrının kesilmesi
analjezik analgesic ağrı kesici
anemi anemia kansızlık
anemik anemic Kansız
anestezi anesthesia Anestezi
anestezik anesthetic anestezi yapan ilaç
anevrizma aneurysm Anevrizma (Damarda   bölgesel şişkinlik, balonlaşma)
anjin tonsillitis bademcik iltihabı
Anjina pektoris angina pectoris Anjina pektoris   (kalbi besleyen damarların daralması/tıkanması ile ortaya çıkan göğüs ağrısı)
anjiyoödem, anjiyonörotik ödem angioedema, angioneurotic oedema  Alerji sonucu yüz   ve boğazda şişme
ankiloz ankylosis eklem sertliği
Ankilozan spondilit ankylosing spondylitis ankilozan spondilit (sırt eklemlerinde sertleşme ile   seyreden ağrılı ilerleyici bir romatizmal hastalık)
anksiyete anxiety kaygı, endişe
anomali anomaly, abnormality, malformation, deformity kusur, kusurlu oluşum
anoreksi anorexia iştahsızlık
antagonist antagonist karşıt etki gösteren
antero-lateral antero-lateral ön-yan
antiaritmik antiarrhythmic Kalp ritm bozukluğuna   karşı kullanılan
antibakteriyel antibacterial Bakterilere karşı etkili
antidepresan antidepressant Depresyona/ruhsal çöküntüye karşı etkili
antiepileptik antiepileptik sara tedavisinde etkili
antifungal antifungal Mantar hastalıklarına karşı etkili.
antihipertansif antihypertensive Tansiyonu, kan basıncını düşüren
antihistaminik antihistamines Alerjik hastalıklara karşı etkili
antiinflamatuvar anti-inflammatory İltihap giderici
antijen antigen Antijen (Vücutta alerji oluşturan  madde)
antikoagülan anticoagulant kan pıhtılaşmasını önleyen
antikor antibody antikor (alerji    oluşturan maddeye karşı vücudun ürettiği savunma proteini)
antipiretik antypyretic ateş düşürücü
antipsikotik antipsychotic antipsikotik (şizofreni, psikotik depresyon gibi   psikiyatrik hastalıkların tedavisinde etkili)
antitussif antitussive Öksürük kesici
anüri anuria İdrar yokluğu
aparat apparatus Cihaz , aygıt
apati apathy kayıtsızlık
aplastik anemi aplastic anaemia aplastik anemi (kan hücreleri sayısında ciddi azalma)
aplikasyon application uygulama
aritmi arrhythmia kalp atım düzensizliği.
aritmojenik arrhytmogenic kalpte atım düzensizliğine neden olan
arrest arrest Durma  
arter artery arter (atardamar)
arter içine uygulama intraarterial use arter (atardamar) içine uygulama
artralji arthralgia Eklem ağrısı
artrit arthritides eklem iltihabı
artroz arthrosis eklem hastalığı
aselüler acellular hücresiz
asemptomatik asymptomatic belirtisiz
aspartat aminotransferaz ,

alanin aminotransferaz,

 

aspartate   aminotransferase,

alanine aminotransferase

aspartat aminotransferaz (AST), alanin aminotransferaz   (ALT)

Karaciğer enzimleri

aspergilloz Aspergillosis aspergilloz  (Bir   tür mantar hastalığı)
Aspirasyon aspiration Emerek boşaltma
Aspirasyon pnömonisi Aspiration   pneumonia Aspirasyon pnömonisi    (solunum yoluna mide içeriğinin kaçması sonucu gelişen akciğer   iltihabı)
asteni asthenia Kuvvetsizlik, Güçten düşme
astma asthma astım
atak attack kriz. Ör. iskemik kriz (atak)
ataksi ataxia ataksi (hareket kontrolünde zorluğa bağlı yürüme   bozukluğu)
atenüe attenuated zayıflatılmış
ateroskleroz atherosclerosis damar sertliği
aterotromboz  Atherothrombosis atardamarlarda pıhtı nedeniyle tıkanma
atriyum atrium Kalp kulakçığı
atriyal fibrilasyon Atrial fibrilation Kalpte bir çeşit atım bozukluğu