Açıköğretim Fakültesi Aöf öğrencilerinin örgün eğitimde okumaları


Uzaktan eğitim sistemine göre eğitim yapan Açıköğretim, İktisat, İşletme fakültelerine kayıt için başvuru tarihi, başvuru süresi, kayıtta istenecek belgeler ve kayıt koşulları ilgili fakültelerin yönetim kurullarınca ortak olarak belirlenir.

Kayıtlar ÖSYS sonucu yerleşen adaylar, sınavsız ikinci üniversite ve dikeygeçiş olmak üzere farklı kategori ve tarihlerde yapılmaktadır. Kayıt tarihleri ve her kayıt için istenen belgeler ve yerine getirilmesi istenen şartlar Anadolu Üniversitesi tarafından kamuoyuna duyurulmaktadır.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44.maddesine dayanılarak hazırlanan Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 6.maddesinde; (“Öğrenciler, her öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulunun koyacağı genel ilkeler çerçevesinde ve Fakülte Yönetim Kurulunun belirleyeceği esas ve süreler içerisinde kayıtlarını yaptırmak veya yenilemek zorundadır. Kayıt ve kayıt yenileme sırasında belirlenen esasların tamamına uymayan veya katkı payı ile öğretim giderlerini ödemeyen öğrencinin kaydı yapılmaz veya yenilenmez. …” ) bu durum açıkça belirtilmiştir.

Anadolu Üniversitesi’nde Açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek yeniden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine yerleşen adaylar önceki kayıtlarını sildirmek koşulu ile kazandıkları yeni bölüme kayıt yaptırabilirler. (“Anadolu Üniversitesi’nde açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelere kayıtlı iken, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına girerek, bu sisteme göre öğretim yapan fakültelere yeniden yerleştirilen öğrenciler, eski kayıtlarını sildirmeden kayıt yaptırdıkları takdirde, hangi sınıfta olurlarsa olsunlar, önceki kayıtları silinerek, yeni yaptırdıkları kayıt geçerli sayılır. Bu öğrenciler eski kayıtları için hiçbir hak iddia edemezler.( Açıköğretim Sistemine Göre Öğretim Yapan Fakülteler Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 8 madde b bendi)).