ANTROPOLOJİ bölümü hakkında bilgi


ANTROPOLOJİ

Programın Amacı

Antropoloji (insanbilim) bölümü, evrenin ve dünyanın oluşumu; yaş**ın başlangıcı ve
gelişimi; insanın biyolojik evrimi; ırkların doğuşu, yayılışı ve fiziksel özellikleri; toplumların ve
kültürlerin oluşumu, gelişimi, değişimi ve bu konularla ilgili tarih öncesi, tarihi ve güncel tüm
sorunlar üzerinde eğitim ve araştırma yapar.
Antropoloji bölümündeki programlar ve ilgilendikleri konular aşağıda özetlenmiştir:
Fizik Antropoloji: İnsanın fiziksel özelliklerini metrik ve morfolojik yöntemlerle araştıran;
toplumun genetik yapısını esas alarak, yaşayan insan gruplarının çeşitliliğinin nedenlerini
bulmaya çalışan bir bilim dalıdır. (Bu dalda ayrı bir lisans programı vardır ve bu kitabın “Fizik
Antropoloji” bölümünde açıklanmıştır).
Paleoantropoloji: Fosil-insanbilim anlamına gelen paleoantropoloji, insanın geçmişte ve
bugün canlılar dünyasındaki yerini; prüimat (tüm maymun türlerini ve insanı da içeren
memeliler) takımı üyelerinin benzer yapısal özellikleri açısından akrabalıklarını ve bunların
tarih öncesinden ve tarih devirlerinden kalan fosil örnekleriyle yakınlık derecelerini ve
çevreleri ile ilişkilerini uygulamalı bir biçimde inceleyen bilim dalıdır.
Sosyal Antropoloji: Bu bilim dalı geçmişte yaş**ış ve çağımızda yaşamakta olan çeşitli
toplumların ve bir toplumda değişik alt kültürlerin yaşayışını inceler, kültür-kişilik ilişkisini,
toplumsal değişmeyi belirleyen faktörleri ortaya çıkarmaya çalışır.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Antropoloji bölümünde öğretim süresi 4 yıldır. İlk iki yılda ilgili programların giriş dersleri
verilmekte ve öğrenim ilerledikçe programlara özgü derslerde yoğunlaşılmaktadır.
Antropoloji programında okutulan dersler alanlara göre değişiklik göstermektedir. Fiziki
Antropoloji ve Paleoantropoloji alanlarında okutulan belli başlı dersler, genel
paleoantropoloji ve primatoloji, osteometri, rontgenometri, fotometri, evrim ve evrim tarihi,
biyometri ve istatistik grafik metotları, genetik ilkeleri, yaşayan ırklar, el izlerinin antropolojisi,
evrimin genetik temelleri gibi derslerdir. Sosyal antropoloji alanında ise ekoloji ve kültür, aile
antropolojisi, akrabalık ilişkileri, kültür değişmesi gibi dersler okutulur.

Gereken Nitelikler

Antropoloji bölümüne girmek isteyen kişinin tarihe, coğrafyaya, sosyolojiye, psikolojiye ve
biyolojiye ilgi duyması, insanı ve davranışlarını sabır ve dikkatle incelemeye meraklı, olayları
gözlemleme ve gözlemlerinden sonuçlar çıkarma yeteneğine sahip olması beklenir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Antropoloji bölümünü bitirenlere “Antropoloji Lisans Diploması” verilir ve diplomada öğrenim
görülen program belirtilir. Örneğin, Antropoloji Bölümü Paleoantropoloji Anabilim dalı gibi
mezunlar, “Antropolog” unvanı ile görev almaktadırlar.
Antropolog ilkel ya da uygar insan gruplarının başlangıcını, beden yapısını, özelliklerini, örf,
adet ve geleneklerini, dilini ve eserlerini, kısaca yaşama biçimini inceler. Antropolog çalıştığı
kurumda araştırma yapar ya da araştırma bulgularının uygulamada kullanılmasına yardımcı
olur.

Çalışma Alanları

Antropoloji bölümü mezunlarının bir kısmı bazı kamu kuruluşlarında yetiştirildikleri alanla
ilgili görevler alabilirler. Örneğin, paleoantropoloji programı mezunları MTA Tabiat Tarihi
Müzesinde ve diğer müzelerin varsa doğa tarihi bölümlerinde; sosyal antropoloji programı
mezunları Orman, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, DPT, Kültür
Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, TRT, Milli Folklor Enstitüsü gibi kuruluşların kültür ve eğitim
birimlerinde sosyal araştırmacı olarak görev alabilmektedirler. Fizik antropoloji programı
mezunları ise müzelerde olduğu kadar, orduda giysi ve araçların, mimaride ev ve ev
eşyalarının, endüstride araç ve gereçlerin, bunları kullanacak kişilerin beden yapısına uygun
olarak hazırlanmasında ve sporcuların beden yapısına göre en başarılı olacakları dallara
yöneltilmelerinde danışmanlık yapabilirler. Bu bölüm mezunlarının alanlarında iş bulma
olanağı kısıtlı olmakla birlikte son yıllarda Kültür Bakanlığı ve Turizm Bakanlığı bünyesinde
antropolog giderek artan oranda görev almaktadır.