Askerlik ertelemesi tecilinde gemi adamları için gerekli belgeler

a. Donatan veya vekili tarafından düzenlenen, mahallî makamlarca onaylanmış fiilen gemi adamı olarak çalıştığına dair hizmet akit belgesi. (bu belgenin, geminin bandırasında bulunduğu, bağlama limanının bulunduğu veya donatan ya da vekilinin bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarınca onaylanması gerekir.)

b. Yabancı ülke kayıtlarına göre denizci kütüğü kayıt sureti. (denizci kütüğü kaydını, geminin bandırasında bulunduğu yabancı ülkenin veya gemiyi çalıştıran donatan veya vekilinin bulunduğu yabancı ülkelerin ya da bağlama limanının bulunduğu yabancı ülkenin resmî makamlarından almaları gerekmektedir.)

c. Gemi adamı yeterlilik belgesi sureti. (gemi adamı yeterlilik belgesi istenir. Ancak, yeterlilik durumu gemi adamı cüzdanına işlenmiş ise ayrıca yeterlilik belgesi istenmez.)

ç. Gemi adamı cüzdanı sureti (yurtdışında kalış sürelerinin hesaplanmasında mutlaka umuma mahsus pasaportla birlikte incelenmesi gerekir.)

d. Umuma mahsus pasaport.

Yukarıda belirtilen vatandaşlarımızın yanı sıra altı aylık/bir yıllık  ertelemeye tâbi ülkelerde yaşayanlar hariç olmak üzere aşağıda belirtilen özel durumları olan vatandaşlarımızda aynı kanun maddesinden faydalanabilirler.

a. Oturma veya çalışma izinleri devam ettiği sürece; geçici olarak işsiz kalanlar, meslek veya sanatlarını icra edemeyenler ile işsizlik sigortasından yararlananlar, malûliyet veya hastalık yardımı alanlar ile eşlerinin çalışması nedeniyle bu yardımları da alamayanlar,

b. Yabancı ülkede doğan veya kanunî rüşt yaşından önce ebeveyninin yanına giderek oturma veya çalışma iznine sahip olan, ancak öğrenciliği nedeniyle çalışmayan öğrenciler,

c. Yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapmak üzere yabancı ülkeye gidenlerden, (resmî öğrenciler hariç) öğrenciliğinden bağımsız olarak oturma veya çalışma izni alarak işçi, işveren veya bir meslek ya da sanat mensubu sıfatını kazananlar ile oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilmiş olsa dahi, üniversite veya diğer yüksek öğrenim kurumlarında gelir vergisine tâbi ücret veya maaş karşılığı öğretim ve araştırma görevlisi olarak bulunanlar. (oturma veya çalışma izinleri öğrenciliklerine bağlı olarak verilen, lisans ve lisansüstü öğrenim görenlerden, öğrencilikleri yanında gelir vergisine tâbi olmadan çalışanların ve ?part time? çalışanların, askerlikleri ertelenmez.)

ç. Uluslararası kurum ve kuruluşlarda çalışan ve bu çalışmalarını sürdürdükleri müddetçe yabancı ülkelerde oturmalarına veya çalışmalarına izin verilenler.

d. Yabancı ülkelerde oturma veya çalışma iznine sahip bir bayanla evlenerek ?aile birleşimi antlaşmaları? kapsamında kendisine başlangıçta sadece oturma izni verilen, ancak çalışma izni verilmediği için işçi statüsü kazanamayanlar da potansiyel işçi olarak kabul edilir.

Askerlik işlemleri çalışma izni alıncaya kadar ertelemelerinin yapıldığı yılı takip eden yılın 31 ekim tarihine kadar ertelenir.

( örnek : 1977 doğumlu bir yükümlü hakkında nisan 2001 ayında erteleme belgesi düzenlendiğinde, erteleme belgesinin 19 ncu hanesindeki erteleme bitim tarihine 31 ekim 2002 yazılır. Bu vatandaşımız hakkında erteleme belgesi aralık 2001 tarihinde düzenlendiği taktirde, erteleme bitim tarihi gene 31 ekim 2002 olarak yazılır.) Bunların askerlikleri, çalışma izni almalarını müteakip iki yıllık sürelerle ertelenir. (çalışma izni almadan önceki süre dövizle askerlik hizmeti için aranan üç yıllık çalışma süresinden sayılmaz.)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir