Bankacılık işlemleri yapma izni


Fon bakımından en rasyonel tercih, söz konusu süreci, kendisinin mümkün olduğunca fazla yetki sahibi olduğu bir forma sokabilmesidir. Bu ise, Bankalar Kanununun 14 şarkı sözleri üncü maddesinin 5 inci fıkrasının (a) bendinin (aa) alt bendi uyarınca söz konusu bankanın bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması ile mümkün olabilir. Fonun talebi üzerine Kurulca bankanın bankacılık işlemleri yapma izni kaldırılınca 16 ncı maddenin 2 nci fıkrası uyarınca o banka hakkında açılmış olan bütün icra ve iflas takipleri (bu arada Fonu bu kararıhaberler aldırmaya iten iflas davası da) duracak ve bankanın iflasını isteme yetkisi münhasıran Fona ait olacaktır. Bundan sonra ise aşağıda ayrıntıları ile açıklanan ve Fonun iflas prosedüründe ağırlıklı yetki sahibi olduğu süreç başlayacaktır. Bu bankalar hakkında bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması yoluna gidilememektedir. Böylesi bir bankanın takipli e-devlet iflası, örtülü devlet garantisi, Fonun borçları garanti etmesi ve Fon tarafından aktarılan kaynaklarla bankanın borcunu ödeyebilecek duruma gelmesi nedeniyle söz konusu olamaz. Doğrudan doğruya iflas sebepleri de hem aynı gerekçelerle ve özellikle bankanın mali bünyesinin düzelmesi nedeniyle, yani, iflas sebebinin ortadan kalkmış olması yüzünden beklenemez. Ancak bugüne kadar ki uygulamada yalnızca 4 üncü fıkra uyarınca devir gerçekleşmemiş, bankalar, genelde hem 3 üncü hem de 4 üncü fıkra uyarınca Fona devredilmişlerdir.