Bankanın fona devrini gerektiren sebepler


Hukukumuzda iflas yollarının temelde ikiye ayrıldığını göz önüne alırsak bir başka ihtimale daha değinmek gerekecektir. Bu da fona devredilmiş olan bankanın doğrudan şarkı sözleri iflasının istenip istenemeyeceğidir. Bankanın normal bir anonim şirket olarak doğrudan doğruya iflasını gerektiren sebeplerin bir çoğunun esasen bankanın fona devrine sebep olduğunu yukarıda belirtmiştik. Analitik olarak bakıldığında bu hukuki önermemizin tersi de doğrudur. Yani bankanın fona devrini gerektiren sebepler esasen bankanın doğrudan iflasının istenebileceği haberlerhalleri meydana getirebilecektir. Bankanın devir ile birlikte tüzel kişililik statüsünde herhangi bir değişiklik olmadığına göre teorik olarak iflasının istenebileceği söylenilir. Gerçi bu düşünceye 4389 sayılı Bankalar Kanununun bankanın fona devri sonrasında ilk etapta mali sistemde kalmasını amaçladığı düşüncesi ile karşı çıkılabilirse de biz, öncelikle e-devlet pratikte olanları ve olabilecekleri dikkate alarak bir çerçeve çizeceğiz. Yukarıda bahsetmiş olduğum, fon bankalarının borçları ile ilgili devlet garantisi (blanket guarantee) alacaklıların böylesi bir talep ile iflas davasını açmasının önündeki ilk engeldir. Engel, “hukuken imkansız” anlamında kullanılmamaktadır.Örtülü garantinin geçici bir önlem olduğu savı ile buna karşı çıkılabilirse de, yine az önce değindiğimiz 14 üncü maddenin 6 ncı fıkrasında Fonun bankanın mali yapısını güçlendirmeye dönük tedbirleri alması ve bu arada bankanın borçlarına garanti vermesi halinde artık hukuken de bir sorun kalmayacaktır.