Başeczacı mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Çalıştığı yataklı tedavi hizmeti veren sağlık kurumunda eczane personelinin sevk ve idaresini yapan ve eczanede olması gereken ilaç ve tıbbi sarf malzemenin taze ve kodekse uygun olarak bulundurulmasını sağlayan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

   Başeczacı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Eczacıları, ecza depo memurlarını, eczane memur ve hizmetlilerini hizmetle ilgili hususlarda sevk ve idare etmek, görev bölümlerini yapmak, çalışmalarını izlemek ve kontrol etmek,
b) Eczanede bulundurulması gereken ilaçları daima bulundurmak ve ilaçların taze ve kodekse uygun olmasını sağlamak,
c) Eczane ile ecza deposunda bulunan bütün ilaç, alet ve malzemelerin muhafazası ve usulü dairesinde sarf edilmesini sağlamak,
d) Depoya giren çıkan ilaçların ilgili personel tarafından gelir gider defterleri ile depo defterine düzenli olarak işlenmesini sağlamak,
e) Eczaneden servis ve laboratuarlara günlük olarak çıkacak ilaçların umumi konsomasyonunu yaptırmak, gelir ve gider defterlerinin sarfiyat hanesine işlenmesini sağlamak,
f) İlaçların cinslerine göre sınıflandırılarak dolaplara yerleştirilmesini, her ilacın üzerine kodeksteki ismiyle pratikte kullanılan ismini gösteren etiketler konulmasını, şiddetli ve hafif zehirli ilaçlarla ışıktan muhafazası gereken maddelerin Türk Kodeksine göre tasnif edilerek ayrı dolaplara konulmasını sağlamak,
g) Uyuşturucu maddelerin gelir ve giderlerinin Bakanlıkça hazırlanmış deftere kaydedilmesi ve bu maddelerin sarf şeklinin uyuşturucu maddelere ait kanun, tüzük, yönetmelik ve Bakanlık emirlerine uygun olarak yapılmasını ve her ay sonunda bu defterin baştabibe onaylatılmasını sağlamak,
h) Bozulan veya üzerinde etiket bulunmaması nedeniyle ne olduğu belli olmayan ilaç ve sıhhi malzemenin, Ayniyat Yönetmeliği hükümlerine göre yok etme ve kayıttan düşme işlemlerini yapmak,
i) Tabipler tarafından hastalara yazılan ilaçlardan maksimum dozları aşanlar ile Kodekse uygun olmayanlar hakkında ilgili tabibi uyarmak,
j) Eczanede imal edilen ilaçların standartlara uygun olmasını ve ilgili bütü