Belediye Başkanı Nasıl Değişir

Belediye başkanlığının boşalması hâlinde yapılacak işlemler, 5393 sayılı Belediye Kanununun 45 ve 46 ncı maddelerinde açıklanmıştır. Bu kapsamda; Belediye Kanununun 45 inci maddesine göre, belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması durumunda, vali tarafından belediye meclisinin on gün içinde toplantıya çağrılması gerekir. Bu durumda belediye meclisi toplantısı, birinci başkan vekilinin, onun bulunmaması durumunda ikinci başkan vekilinin, onun da bulunmaması durumunda en yaşlı üyenin başkanlığında yapılır.

      Eğer belediye başkanlığı bir seçim dönemini aşacak biçimde boşalmış veya başkan hakkında mevcut seçim dönemini aşacak şekilde kamu hizmetinden yasaklanma cezası verilmiş ise, belediye meclisi bu toplantıda, üyeleri arasından gizli oyla bir belediye başkanı seçer. Seçilen başkan yapılacak ilk seçime kadar görev yapar.

     Belediye başkanın görevden uzaklaştırılması, tutuklanması veya seçim dönemini aşmayacak biçimde kamu hizmetinden yasaklama cezası alması söz konusu ise, bu durumda yine belediye meclisi üyeleri arasından gizli oyla bir başkan vekili seçilir. Dolayısıyla asıl başkan göreve dönünceye kadar bu kişi başkanlığı yürütür.

      Bu seçimin yapılmasında; belediye meclisinin ilk iki oylamada üye tam sayısının üçte iki ve üçüncü oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğunun oyu aranır. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, belediye başkanı veya başkan vekili seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda ise kur`a çekilmesi yoluna gidilir.

     Bir belediyede başkan vekili seçildikten sonra belediye başkanlığının tamamen boşalması söz konusu olursa, yeniden yukarıdaki usule göre belediye başkanı seçilmesi sağlanır. Yani vekil olarak seçilen kişi, belediye başkanlığının yasal olarak boşalması halinde seçim dönemi sonuna kadar görevini sürdüremez.

      Kural bu olmakla beraber, belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür.

    Bu maddede öngörülen diğer bir husus da belediye başkanı veya başkan vekili seçiminin belli bir sürede yapılacak olmasıdır. Eğer, belediye meclisi başkan veya başkan vekili seçimini en geç on beş gün içinde tamamlayamaz ise bu durumda belediye meclisinin feshine ilişkin hükümler uygulanacaktır.

      Belediye başkanlığının doldurulamaması hususunda bazı ihtimaller de söz konusudur. Şöyle ki; mahalli idare seçimlerinin yapılması sırasında eski başkanın görevinin sona ermesi ve yeni başkanın da mazbatasını alamaması, belediye meclisinin başkan ya da vekil seçmemesi/seçememesi veya meclisin feshinde başkanın da düşürülmesi gibi durumlar söz konusu olursa, bu hallerde Belediye Kanununun 46 ncı maddesi devreye girecektir.

     5393 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre, belediye başkanlığının herhangi bir nedenle boşalması ve yeni bir belediye başkanı veya belediye başkan vekili seçiminin yapılamaması durumunda, seçim yapılıncaya kadar belediye başkanlığına büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanı, diğer belediyelerde o ilin valisi tarafından görevlendirilecek kişi tarafından yürütülür. Bu görevlendirmede dikkat edilecek husus, belediye başkanı yerine görevlendirilecek kişinin belediye başkanı seçilme yeterliğine sahip olması gerektiğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir