Belediye Özel Kalem Müdürünün Kadro Alması


Özel kalem müdürü ataması nüfusu 8000 civarında olan ilçeye atama olur mu? Atanan özel kalem müdürü ne bakanlıktan kaç ay içinde kadro verilir ve kadro geldikten sonra başka bi kuruma geçişi olur mu ?

Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmeliğe göre; büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, nüfusu 150.000 üzerindeki büyükşehir ilçe ve diğer ilçe belediyeleri ile Yönetmelikte öngörülen belediyeler bağlı kuruluşlarda özel kalem müdürü istihdam edilebilir. Nüfusu 8000 civarında olan bir belediyede özel kalem müdürü istihdam edilmemesi lazımdır.

   657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesine göre, özel kalem müdürlüklerine, bu Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve dereceye yükselmesine ilişkin hükümleriyle bağlı olmaksızın tahsis edilmiş derece aylığı ile memur atanabilmektedir. 657 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi, istisnai Devlet memurluklarına 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları taşıyan kimselerden atama yapılabilecektir.  İstisnai memurluklara atananlar hakkında 657 sayılı Kanunun atanma, sınavlar, kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi dışında kalan bütün hükümleri uygulanacaktır.

   Ancak, İçişleri Bakanlığının 23.02.2007 tarih ve 2007/25 sayılı genelgesiyle belediyelerde özel kalem müdürlüğüne 657 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi gereğince yapılacak atamalar konusunda Bakanlık Makamından izin alınması istenmiştir. Daha sonra yayınlanan, 03.06.2009 tarih ve 2009/50 sayılı genelgede ise daha ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır. Buna göre;

  1. Özel kalem müdürleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri ve nüfusu 150.000`in üzerinde sayılan belediyelerde istihdam edilecektir.

  2. Özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların, öncelikle belediyede çalışan memurlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar arasından seçilmesi esastır. Memurlar arasından yapılacak atamalarda, Bakanlığımızdan izin alınmayacaktır.

   3. Özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan atamalar, İçişleriş Bakanlığı izni ile yapılacaktır. Bu kadrolara yapılacak açıktan atamalarda, kadro derecesi ve görevin özellikleri de dikkate alınarak yükseköğrenim mezunlarına öncelik verilecektir.

   4. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 59 uncu maddesi kapsamında tanınan atama yetkisi, sınırsız bir yetki olmayıp, bu yetkinin memuriyete sınavsız girişin bir yönetimi gibi kullanımına hukuken imkân bulunmamaktadır. Bu sebeple, özel kalem müdürlüğü kadrolarına atanacakların seçiminde, belediye başkanlarının bir seçim dönemi boyunca çalışabilecekleri ehliyet ve liyakat sahibi kişileri seçmeleri esastır.

   5. Personel giderleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen oranları aşan belediyelerde, özel kalem müdürlüğü kadrolarına yapılacak açıktan ve naklen atamalarda, 5393 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde öngörülen usule göre Bakanlığımızdan ayrıca izin alınacaktır.  

     Yönetmelikte yer verilen hükme göre, istisnai memurluklarda çalışanlar veya çalışmış olanların, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara, bu kadrolar için öngörülen şartları taşımaları kaydıyla sınavsız atanabilmelerine imkan tanıyan bir hükme yer verilmişti. Ancak, bu istisnai hüküm hakkında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun yürürlüğün durdurulması kararı mevcuttur. 

    Ancak, özel kalem müdürlerinin daha sonra başka bir kuruma geçmesine engel bir husus bulunmamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir