Belediyelerde sözleşmeli personel alım süreci nasıldır

Bilindiği gibi, belediyelerde sözleşmeli personel çalıştırılması konusundaki temel esaslar 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinde açıklanmıştır. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 2005 tarihinde yayınladığı genelge, konuya açıklık getirmektedir.

    Genelgede yer alan esaslara göre, belediye ve bağlı kuruluşlarında, norm kadroya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabilecektir.

    Keza, sözleşmeli personel eliyle yürütülen hizmetlere ilişkin boş kadrolara ayrıca atama yapılması da mümkün değildir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin, yürütecekleri hizmetler için ihdas edilmiş kadro unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Buna göre, sözleşmeli olarak istihdam edileceklere ödenecek net ücret, söz konusu kadro unvanı için birinci derecenin birinci kademesi esas alınmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre tespit edilecek her türlü ödemeler toplamının net tutarının yüzde 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla tespit edilecektir.  

Genel hükümlere göre birinci dereceden kadro ihdas edilemeyen kadro unvanları için ise o kadro unvanından ihdası yapılmış en yüksek kadro derecesinin birinci kademesi esas alınacak ve yapılacak ödemenin azami tutarı da yukarıda belirtilen usûle göre tespit olunacaktır. Bu çerçevede sözleşmeli olarak çalıştırılacak personel için İçişleri Bakanlığının unvanlar itibarıyla sınırlama getirmesi de mümkündür. Belediyelerin sözleşmeli personel ile imzaladığı sözleşmenin bir örneği de sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 gün içinde İçişleri Bakanlığına gönderilecektir.

    Avukat, mimar, mühendis (inşaat mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve veteriner kadrosu bulunmayan veya işlerin azlığı nedeniyle bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına ihtiyaç duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, haftanın ya da ayın belirli gün veya saatlerinde kısmi zamanlı olarak sözleşme ile personel çalıştırılabilmesi de olanak dahilindedir. Ayrıca, 6338 sayılı Kanunla 5393 sayılı Kanuna yapılan ilaveye göre; 5393/49 uncu maddenin dördüncü fıkrasında sayılan unvanlara ilişkin hizmetler dışında kalmak ve o hizmet için ihdas edilmiş kadro bulunmamak kaydıyla, İçişleri Bakanlığınca üçüncü fıkra çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş olan kadro unvanlarına ilişkin görevlerde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre münhasıran kısmi süreli olarak sözleşmeli personel çalıştırılabilecektir.

      Bilindiği gibi, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 36 ncı maddesi ile il özel idarelerinde, 5355 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile de mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesinin burada izah edilen hükümleri çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlanmıştır.

Sözleşme ücreti her ayın başında peşin olarak ödenecektir. Sözleşmeler bir bütçe yılı ile sınırlı olduğundan, sözleşmelerde sözleşmenin sona erme tarihi olarak bütçe yılının (takvim yılının)bitimini aşacak şekilde tarih belirlenmemesi de gereklidir. Sözleşmeli personele ödenecek ücret tavanı aşılmamak kaydıyla, ücret tespitine ilişkin meclis kararının mutlaka Ocak ayı içinde alınması ve sözleşmelerin yenileme işlemlerinin de yine Ocak ayı içerisinde tamamlanması esastır.

Gerek yenilenen bu sözleşme örnekleri gerekse ilk defa imzalanan sözleşmeler İçişleri Bakanlığına gönderilirken, bu sözleşmelerle birlikte sözleşmenin imzalandığı tarihteki memur kadrolarının kadro unvan ve dereceleri, bunların sözleşme imzalandığı tarih itibariyle dolu-boş durumlarını gösteren cetveller, sözleşmeli personele ödenecek net ücretin tespitine ilişkin meclis kararı ve sözleşmeli personel olarak çalıştırılacakların öğrenim durumlarını gösterir belgenin bir örneği de eklenecektir. Öte yandan, tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına yönelik olarak alınacak meclis veya yönetim kurulu kararlarında her bir kadro unvanı için kaç adet tam zamanlı sözleşmeli personel istihdamına izin verildiği de açıkça karara bağlanmış olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir