BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ bölümü hakkında bilgi


BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

Programın Amacı

Bilgisayar mühendisliği programı bilgisayar sistemlerinin yapısı, tasarımı, geliştirilmesi ve bu
sistemlerin kullanımları konularında eğitim ve araştırma yapar.

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler

Bilgisayar mühendisliği bölümünde eğitim süresi 4 yıldır. Okutulan dersler bilgisayar
donanım yapısı, programlama dilleri, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri
tabanı sistemleri, mantıksal tasarım, mikroişleyiciler, veri iletişim, sistem çözümleme,
yönetim bilişim sistemleri gibi meslek derslerinden ve matematik, istatistik, fizik, elektrik,
elektronik, ekonomi, işletme yönetimi gibi temel destek derslerinden oluşur. Meslek dersleri
laboratuvar uygulamaları ile desteklenir.
Öğrenciler kuramsal ve uygulamalı dersler yanında, gerek üniversite bilgisayar
merkezlerinde, gerekse üniversite dışında bilgisayar merkezi olan kuruluşlarda yaz stajları
yaparlar.

Gereken Nitelikler

Bilgisayar mühendisliği programına girmek isteyenlerin normalin ütünde bir genel akademik
yeteneğe, üstün bir sayısal düşünme gücüne ve sağlam bir mantığa sahip, dikkatli, sabırlı ve
yaratıcı kişiler olmaları gerekir.

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler

Bilgisayar mühendisliği programını bitirenlere “Bilgisayar Mühendisi” unvanı verilir.
Bilgisayar mühendisleri çeşitli yönetim, endüstri ve hizmet alanlarında sistem çözümleyici ve
uygulama programcısı, bilgisayar donanım ve yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda ve
genellikle bilgiişlem merkezlerinde sistem programcısı, bilgiişlem merkezlerinde yönetmen,
yönetim bilişim sistemleri alanında kurucu ve yönetici mühendis, veri tabanı yönetmeni,
bilgisayar destekli endüstriyel sistemlerinin tasarımında ve gerçekleştirilmesinde araştırma-
geliştirme mühendisi olarak görev alabilirler. Bu görevlerden ülkemizde en yaygın olanları
programcılık ve sistem çözümleyicilik görevleridir. Veri tabanı yönetmeni hemen her türlü
kuruluşta, gittikçe önem kazanan veri tabanı uygulamalarında veri tabanının yaratılması ve
kullanımı ile ilgili konularda çalışır.
Programcı, bir işi bilgisayara yaptırmak ya da bir sorunu bilgisayar yardımıyla çözmek için
gerekli işlemleri ve bu işlemlerin uygulama sırasını saptar, bilgisayara verilecek verilerin ve
bilgisayardan elde edilecek sonuçların biçimini belirler, bir iş akış şeması hazırlar bu şemaya
uygun olarak belirli bir programlama dilinde işlemlere karşı gelen komutları yazar, programın
amaca uygun biçimde çalışıp çalışmadığını denetler, varsa eksikleri tamamlayıp yanlışları
düzeltir, programı çalıştırır ve gerekirse programın çalışmasıyla ilgili olarak bilgisayar
operatörlerine yönerge hazırlar.
Sistem çözümleyici belirli bir uygulama sistemiyle ilgili bilgi ve belge akışını, yapılması
gereken işlemleri, işlem-zaman ilişkilerini çözümler, aksaklıkları ve darboğazları saptar,
uygulamanın iyileştirilmesi için gerekli yöntemleri, kullanılacak araç ve gereci ve çalışacak
personeli saptar, her aşamada yapılacak işlerle ilgili ayrıntılı yönergeler hazırlar ve
karşılaşılabilecek güçlükler için önlemler alır.

Çalışma Alanları

Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaştığı ülkemizde bilgisayar mühendisliği bölümü

mezunlarının yönetim, eğitim, endüstri, ticaret ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren çeşitli
kamu kuruluşları ile özel kuruluşlarda, bankalarda, üniversitelerde, bilgisayar donanım ve
yazılımı üreten ve pazarlayan firmalarda çalışma olanakları vardır.