Bilgisayar öğretmenliği


BİLGİSAYAR ÖĞRETMENİ

 

 

 

TANIM  

Çalıştığı eğitim kurum ya da kuruluşunda; öğrencilere ya da yetişkinlere, bilgisayar  ile  ilgili eğitim veren kişidir.

 

 

GÖREVLER

 

Bilgisayar  ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranışların, hangi yaş düzeylerindeki öğrenci gruplarına, hangi yöntemlerle kazandırılacağı, MEB tarafından onaylanan öğretim programları ve ilgili mevzuatta belirtilmiştir.

Bilgisayar öğretmeni, bu program çerçevesinde,

– Eğitim vereceği grubun düzeyine uygun bir çalışma planı yapar,

–    Sorumlu olduğu atölye, laboratuar, işlik vb. yerleri sürekli olarak eğitime

   hazır durumda bulundurur. (Gerektiğinde kullanılan alet ve makinelerin

   bakımlarını ve basit onarımlarını yapar.)

– Kendisine ayrılan ders saatlerinde planını uygulayarak öğrencilere alanı ile ilgili bilgi ve beceri kazandırır,

– Öğrencilerin başarılarını değerlendirir, başarıyı artırıcı önlemler alır,

–    Eğitici kol çalışmalarında görev alarak öğrencilerin yeteneklerini geliştirici etkinlikler düzenler,

–    Öğrencilerin gelişimlerini izler, sorunlarının çözümüne yardımcı olur,

–    İşletmelerde uygulama yapan öğrencilerin çalışmalarını izler, ilgililere

   rehberlik eder,

–    Çevresindeki sanayi kuruluşları ile, işletmelerdeki gelişmeleri izler, ihtiyaçları   saptar, bunların öğretim programlarına yansıtılması için ilgililere önerilerde bulunur,

–    Nöbetçi olduğu günlerde, okulun düzen ve disiplinini sağlamak üzere görev yapar,

–  Sınıf öğretmeni olarak, öğrencilerin alan ve ders seçmelerine yardımcı olur,       yönetimle ilişkilerini sağlamaya çalışır.

 

KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

–    Alanı ile ilgili meslek dersleri müfredat programı, yıllık ve günlük çalışma planları, not defteri, ders ve yoklama defterleri, öğrenci iş takip formu,

–    Ders kitapları, yardımcı kitaplar, iş ve işlem yaprakları, bilgi yaprakları,

   meslek alanı ile ilgili çeşitli teknik yayınlar.

–    Eğitim araçları (Projeksiyon, tepegöz, video, T.V., video bantları, saydam, bilgisayar, bilgisayar yazılımları,  CD vb)

– Bilgisayar   bölümü meslek dersleri öğretim programında yer alan bilgi ve becerilerin, öğrencilere öğretilmesi için gerekli olan; malzemeler, atölye ve laboratuar donanımları, el aletleri, cihazlar, makineler   ve eğitim setleri.

 

 

MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER

 Bilgisayar öğretmeninin alanı ve öğretmenlik mesleği ile ilgili niteliklere sahip olması gerekir.

Bilgisayar  öğretmeni olmak isteyenlerin;

–    Matematiğe ve mantık disiplinlerine karşı ilgili ve bu alanda başarılı,

   sistematik davranabilen,

– El ve gözlerini eşgüdümle kullanabilen,

– Düşüncelerini başkalarına açık bir biçimde aktarabilen,

– İyi bir öğrenme ortamı sağlayabilen,

– Dikkatli, işine özen gösteren,

– Mesleğinin sorunları ile ilgilenen ve çözüm yolları bulmaya çalışan,

–  İnsanlarla iyi iletişim kurabilen; sevecen, hoşgörülü, sabırlı,

– Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini anlayabilen,

– Kendini geliştirmeye istekli, coşkulu,

– Girişimci, yaratıcı

kimseler olmaları gerekir.

 

 

ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI

 

Bilgisayar öğretmeni sınıfta  görev yapar, görevini genellikle ayakta yürütür. Çalışma ortamı  gürültüsüz ve tozdan arındırılmıştır.

 

        

 

ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI

 

Teknik Eğitim Fakültelerinin söz konusu bölümlerini  bitirenler, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarına bağlı, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarının Bilgisayar  bölümlerinde, atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak çalışabilirler.

Kendi  branşı dışında ayrıca aylık karşılığı okutabileceği dersler ;

 Bilgisayar, Bilgisayar (yazılım) Bilgisayar(donanım),  Bilgisayar bakım ve onarım işletme ,  Bölümlerin  teorik ve uygulamalı meslek dersleri,

Diğer alanların  Bilgisayar alanı  ile ilgili  tüm teorik ve uygulamalı  meslek dersleri,   Mikroişlemciler,  Lijik, Veri Tabanı,  Endüstriyel otomasyon   teknolojileri,  Mekatronik  , Otomatik  Kumanda,  Bilgi Teknolojileri , Bilim ve  Teknoloji,  Alanın  teorik ve uygulamalı  meslek dersleri , Bilgi ve iletişim Teknolojileri,   Küreselleşen Toplumda  İletişim Teknolojileri , Bilişim Teknolojileri dersleridir.

Meslek alanı ile ilgili her tür ve seviyedeki kamu ve özel sektörde teknik eleman olarak da görev alabilirler. Ayrıca kendi işini kurarak işveren olarak çalışma şansına sahiptir.   Özel dershanelerde çalışabilirler.

Ülkemizin mesleki ve teknik öğretim okulları ile Çıraklık ve Yaygın Eğitim kurumlarındaki gelişme ve yaygınlaşma ile endüstrideki teknolojik gelişmelere paralel olarak Bilgisayar meslek alanında atölye ve meslek dersleri öğretmeni ile teknik eleman ihtiyacının sürekli artış göstermesi karşısında işsizlik söz konusu değildir.

 

MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER

Mesleğin eğitimi çeşitli üniversitelerin, Teknik Eğitim Fakültelerinin Bilgisayar öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği ve Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği ve Gazi  Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Bilgisayar  bölümlerinde verilmektedir.

 

 

 

MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI

                            Meslek eğitimine başlayabilmek için;

–          Lise veya dengi okul mezunu olmak,

–          Öğrenci Seçme Sınavı’nda ( ÖSS) yukarıda isimleri yazılı  lisans programları için yeterli Sayısal -1 (SAY-1) puanı almak ,

–          Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Tercih bildirim Formunda yukarıda isimleri yazılı lisans programları ile ilgili en az bir yüksek öğretim programını tercih etmek gerekmektedir.

Bu  yükseköğretim programında öğrenim görmek isteyen adaylar, liselerin Fen, Fen Bilimleri, Klasik Fen, Matematik, Tabii Bilimler alanlarından   mezun iseler, ÖSYM tarafından yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonucunda diğer alanlardan mezun olanlara göre daha yüksek bir ağırlıklı puan elde etmekle ve öncelikle yerleştirilmektedirler.

                                Ancak, kendi alan/kol/bölümleri dışında bir yükseköğretim programını tercih eden adayların yerleşme şansı azalmaktadır.

 

EĞİTİM SÜRESİ VE İÇERİĞİ

 

Mesleğin eğitim süresi 4 yıldır.

Bölümde okutulan temel dersler:

Genel Kültür Dersleri:

Türk Dili, Yabancı Dil, Matematik, Fizik, Kimya, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Beden  Eğitimi ve Spor Bilgisi.

Mesleki ve Teknik Dersleri:

Devre Elemanları ve Ölçü Aletleri, Bilgisayar Eğitimi, Meslek Resmi,

Bilgisayar Programlama, Meslek Matematiği, Elektronik, Devre Analizi

Elektrik Devreleri, Lojik Devreler, Mikroişlemci, Mikrodenetleyici, Sayısal Elektronik, Telekominikasyon Tekniği, Transmisyon Hatlarıı, Ölçme ve Enstrümantasyon, Elektrik ve Manyetik Alanlar, Bilgisayar  Destekli Devre Tasarımı, Görüntü Sistemleri, Güç Elektroniği, Endüstriyel Elektronik, Elektrik Makinaları, Veri Tabanı, PLC, Elektropnomatik Kontrol, Network Sistemleri, Kontrol Sistemlerine Giriş dersleridir.

Mesleki Formasyon Dersleri:

Beşeri İlişkiler, Mesleki ve Teknik Eğitimin Esasları, Birey ve Öğrenim Metotları, Öğrenci ve Grup Çalışmaları, İstatistik, İş Analizi ve Program geliştirme, Öğretim Metotları, Ekonomi, Atölye ve Meslek Dersleri Öğretimini Geliştirme, Mikro Öğretim, Bilimsel Araştırma Teknikleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Eğitim Teknolojisi, Meslek testleri, Eğitim Yönetimidir.

 

Ayrıca bu dersler dışında, mesleği ile ilgili ihtisaslaşmaya yönelik seçmeli meslek dersleri de okutulmaktadır.

 

 Bu  bölüm öğrencileri ikinci ve üçüncü sınıfta sanayi stajı, son sınıfta  ise meslek liselerinde öğretmenlik uygulaması stajı yapmaktadır.

 

MESLEKTE İLERLEME

Mesleki ve teknik öğretim okullarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak göreve başlarlar.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı meslek okullarında görev alanlar idarecilik yapabilmektedir (Müdür, Müdür Yardımcısı vb.).

 

Meslek elemanları Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan müfettişlik sınavlarında başarılı oldukları takdirde alanlarında müfettişlik yapabilirler.

 

Ayrıca yapılan sınavda başarılı olmaları durumunda başöğretmen ve uzman öğretmen olabilirler.

 

 

 

BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

 

–    Meslek eğitimi süresince kazanç söz konusu değildir. Ancak koşulları uygun

   olan öğrenciler Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun imkanlarından

   veya çeşitli kuruluşların burslarından yararlanabilirler.

–    ÖYS tercihlerinde öğretmenlik programını ilk beş tercihinde gösteren ve bu

   programa yerleştirilen adaylara, kontenjan durumuna göre Milli Eğitim

   Bakanlığı’nca burs verilmektedir. Bu konudaki duyuru her yıl yayınlanan

   Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzu’nda yer almaktadır.

 

– Eğitim sonrasında, öncelikle Milli Eğitim Bakanlığına bağlı mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında atölye ve meslek dersi öğretmeni olarak görev alanlar, maaş, yan ödeme ve ek ders ücreti alırlar.(Teknik eleman olmaları sebebi ile 8. derecenin 1. kademesinden göreve başlarlar.) Görev yaptıkları okul bünyesinde Döner Sermaye İşletmesi faaliyetleri kapsamında sipariş işler yaparak  aylık gelirini artırma imkanına da sahiptirler.

– Ayrıca her yıl tüm öğretmenlere okullar açılmadan önce eğitim öğretim

   tazminatı adı altında bir ödeme yapılmaktadır.

–    Diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev almak istemesi halinde, aldığı görevin niteliğine göre ücretlerde değişkenlik olabilmektedir.

 

 

DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN BAŞVURULABİLECEK YERLER

 

– İlgili Eğitim Kurumları,

– Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü,

– Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü  Ankara Meslek Bilgi  Merkezi,

–    Bünyesinde Meslek Bilgi Merkezi bulunan Türkiye İş  Kurumu İl ve

   Şube   Müdürlükleri.