Büro Memuru (Personel) mesleği tanımı hakkında bilgi


Meslek Tanımı :
Çalıştığı işletmenin personel kayıtlarını tutan, özlük ve idari işlemleriyle ilgili her türlü yazışma, dosya takibi ve ilgili diğer işleri yapan kişidir.
 
Görev ve İşlem Basamakları :

Büro Memuru (Personel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:
a) Çalışan personelin özlük ve idari işlemlerini takip için dosya açmak,
b) Sene başında personel kadrolarını hazırlayıp, terfi formu, tayin ve nakil formu doldurmak,
c) İşe alınacakların evraklarını kontrol edip, sicil kartı, sigorta bildirgesi, kimlik kartı düzenlemek,
d) İlgili yazışmaları yapıp, personelin ücret ve yasal haklarını hesaplayarak ilgili servise göndermek,
e) Hasta personelin tedavisi için vizite formu doldurarak doktora gönderip reçete ile ilgili işlemleri yapmak,
f) Personel devam cetvelini hazırlayarak izin ve raporları özlük dosyalarına işlemek,
g) Yeni atanan personel için sicil dosyası açarak sicil numarası vermek,
h) Personel tanıtma kartlarını hazırlamak,
i) Yönetim kururlu raporlarını daktilo ile yazmak,
j) Memurların emekli sandığı işlemlerini yürütmek,
k) Kırtasiye ihtiyaçlarını tespit etmek,
l) Personel mal bildirim, ölüm, aile yardımı beyannamelerinin doldurulmasını sağlamak,
m) Kırtasiye malzemelerinin kayıtlarını tutmak,
n) Ücret, maaş, fazla mesai ve maddi yardımlarla ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak,
o) Nöbet ve yemek listelerini hazırlayıp evrakları dosyalamak,
p) Personel işleri ile ilgili kanun, tüzük, yönetmelik, talimat, emir ve yazılara ait diğer konularla ilgili dosyaları tutmak,
q) Personel kayıt ve raporların hazırlanması ve tutulması gibi işlemlerle ilgili hizmet içi eğitim yaptırmak,
r) Emekliye ayrılan personel için gerekli işlemleri yapmak,      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.