ÇÖKELTI HAKKINDA BİLGİ


çöKELTi HAKKINDA BİLGİ NEDİR, çöKELTi HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, çöKELTi HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, çöKELTi HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, çöKELTi HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Präzipitat (n), Niederschlag (m), Fr. Précipitation (f), dépât, précipité (m), İng. Precipitate. Sıvı ortamda kimyasal bir reaksiyon sonucunda teşekkül eden katı madde. Bir sıvıda (meselâ suda) iyi çözünmeyen bir bileşiğin iyonları bir araya geldiğinde, bunlar birleşerek bir çökelti meydana getirirler. Gümüş nitrat ve sodyum klorür suda iyi çözünen bileşiklerdir. Bunların çözeltileri hazırlanıp aynı kaba boşaltılırsa, bu takdirde suda çözünmeyen gümüş klorür bileşiği oluşur ve katı hâlde çöker:

AgNO3+NaCl ® AgCl+NaNO3

Bir maddenin çökeltisinin oluşabilmesi için, çöken maddenin iyon konsantrasyonları çarpımı o maddenin çözünürlük çarpımından büyük olmalıdır. (Bkz. Çözünürlük)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi