Çoklu periferik arter stenti, biyobozunur


Aterosklerotik hastalığı olan hastalarda veya total bir oklüzyonun rekanalizasyonu sonrasında önceden belirlenmiş bir süre için belirginliği muhafaza etmek ve luminal çapı genişletmek için alternatif olarak bir veya daha fazla periferik artere (ör., iliyak, süperfisyal femoral, popliteal) implante edilen steril, biyobozunur tübüler veya yay benzeri bir cihaz. Tipik olarak uygulama bölgesine bu işe dedike bir aygıt (ör., balon kateter) tarafından yerleştirilir. Degrade olabilecek veya vücut tarafından absorbe edilebilecek [ör., polilaktik asit (PLLA)] malzemeden yapılmıştır ve floroskopi altında damarlara yerleştirmeyi kolaylaştırmak için radyoopak işaretleyicileri olabilir.