D Harfi İle Başlayan Tıp Terimleri


NEDİR, NE ANLAMA GELİR, TÜRKÇESİ , İNGİLİZCESİ, ANLAMI, AÇIKLAMASI

Terim

İngilizce

Türkçe öneri

D    
dahili internal   İç
dahiliye internal   diseases iç hastalıkları
dansite density Yoğunluk
defekasyon defecation Dışkılama
defekt defect kusur, bozukluk, eksiklik
defektif defective kusurlu, bozuk, eksik
defisit deficit Eksiklik
deformasyon deformation Şekil bozukluğu
deforme deformed şekli bozulmuş
deformite deformity şekil bozukluğu,kusur
dehidratasyon dehydration Su kaybı.
dejenerasyon degeneration Bozulma
dekonjestan decongestant dekonjestan  (burun   tıkanıklığını gideren)
deliryum delirium deliryum ( huzursuzluk- taşkınlık, hezeyan gibi belirti   gösteren ani geçici bilinç bozukluğu)
delüzyon delusion Sanrı, kuruntu
demans dementia bunama
demarkasyon demarcation Sınır belirleme, ayırma
depresyon depression ruhsal çöküntü   (depresyon)
derin ven trombozu,

DVT

deep   vein thrombosis/venous

thromboembolism   (VTE)

toplar damar tıkanıklığı
dermatit dermatitis Dermatit (Bir tür deri hastalığı)
dermatomikoz dermatomycosis  Dermatomikoz (Bir   tür mantar hastalığı)
dermatoz dermatosis deri hastalığı
dermografizm dermatographism Alerjiye   yatkınlığı tespit etmek üzere yapılan deri testi

desensitizasyon

desensitization

duyarsızlaştırma
destrüksiyon destruction yıkım
dezavantaj disadvantage dezavantaj , olumsuzluk
dış gebelik ectopic   pregnancy dış gebelik
Dış gebelik Ectopic pregnancy Rahim dışında gelişen gebelik
diferansiye differentiate Farklılaşmış,
difteri diphtheria Difteri, kuşpalazı
difüz diffuse yaygın
dilüe diluted seyreltik
dilüe etmek to   dilute seyreltmek
diplopi diplopy çift görme
direkt direct doğrudan
disemine disseminated Yaygın, genel
disfoni dysphonia konuşmanın bozulması
disfonksiyon dysfunction işlev bozukluğu
diskinezi dyscinesia istemli hareketlerde bozukluk
dismenore dysmenorrhea ağrılı adet görme
dispepsi dyspepsia,   indigestion Hazımsızlık, sindirim bozukluğu
dispne dyspnea nefes darlığı , nefes   almada güçlük
disritmi disrhythmia kalp atım bozukluğu
distoni distoni kaslarda istemsiz kasılmaların neden olduğu hareket   bozukluğu
diüretik diüretic idrar söktürücü
diyabet diabetes,   diabetes mellitus şeker hastalığı (diyabet)
Diyabetik ketoasidoz Diabetic ketoacidosis şeker hastalarında açlık durumunda  kanda aşırı miktarda asit birikimi
diyagnostik diagnostic tanıyla ilgili, tanısal
diyagnoz diagnose tanı
diyare diarrhea ishal
diyet diet diyet
dizartri disartri konuşma veya dil ile ilgili bozukluk
dizestezi disestezi hissizlik, karıncalanma gibi anormal duyu
dizfaji dysphagia yutamama, yutma güçlüğü
dizüri disüri ağrılı idrar yapma
dolaşım circulation dolaşım
dolor dolor ağrı
dominant dominant baskın
döküntü rash döküntü