Diplomatlık mesleği (Dış İşleri Meslek Memuru) hakkında bilgi


Dışişleri Bakanlığınca atanan, Türkiye?nin ve Türk vatandaşlarının ekonomik, siyasi, kültürel vb. haklarına ve çıkarlarına uygun olarak yabancı devletlerde ve uluslar arası kuruluşlar arasında ilişkileri yürüten kişidir.

Diplomat (Dış İşleri Meslek Memuru), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Hükümetçe belirlenen dış politikalara uygun olarak Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarla olan ilişkilerini yürütmek,

b)      T.C. uyruklu, gerçek ve tüzel kişilerin yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlar karşısında hak ve çıkarlarını korumak, geliştirmek ve bu alanlarda diplomasi ve konsolosluk korumasını sağlamak,

c)      Türkiye Cumhuriyetinin yabancı devletlerle, bunların temsilcilikleri ve temsilcileri ile uluslar arası örgüt ve ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak ilişki ve görüşmelerini yürütmek,

d)      Gerektiği durumlarda uluslar arası anlaşmaları yine diğer bakanlıklarla işbirliği içinde yapmak,

e)      Diğer bakanlık ve kuruluşların dış politikayı etkileyen faaliyet ve ilişkilerinin Devletin dış politikasına uygunluğunu sağlamak,

f)       Bakanlık ve kuruluşların, uluslar arası kuruluşlar ve yabancı kamu ve özel kuruluşlarıyla kendi görev alanlarına giren ilişkilerin eşgüdümünü sağlamak ve bunlara katılmak,

g)      Mali, ekonomik ve diğer konularda ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülmesi gereken dış ilişki ve görüşmelerin dış politikaya uygun olarak yürütülmesini gözetmek,

h)      Türkiye Cumhuriyetini temsil yetkisine sahip olarak geçici görevle görevlendirilen temsilciler ve temsil heyetlerine, Türkiye Cumhuriyetini bağlayacak konularda hükümetlerin emir ve talimatlarını iletmek,

i)        Yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlarda Devleti temsilen bulunmak,

j)        Yabancı devletler ve uluslar arası kuruluşlardaki gelişmeleri ve bunlar arasındaki ilişkileri izlemek, gerekli olması halinde Hükümeti yada bağlı olduğu bakanlığı bilgilendirmek,

 

    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.