Doğal sayılar kümesi ve onluk sayma sistemi ödevi ders notları


DOĞAL SAYILAR KÜMESİ VE ONLUK SAYMA SİSTEMİ:

 

Denk Kümeler ve Doğal Sayılar:

Kümelerin eleman sayısını gösteren 0, 1, 2, 3 .. gibi  sayıların her birine doğal sayı denir, doğal sayılar sıfırdan başlar , sonsuza kadar devam eder. Doğal sayıların oluşturduğu kümeye Doğal Sayılar Kümesi denir, N ile gösterilir.

                        N = { 0, 1, 2, 3, 4, …. }

Sayma Sayıları:

Suluova da kaç tane ilköğretim okulu vardır? Sorusuna karşılık verilen “bir, iki, üç … ” sayılarına sayma sayıları denir. Sayma sayılarının oluşturduğu kümeye sayma sayıları kümesi denir. S ile gösterilir.

                        S = { 1, 2, 3, 4, … }

Ayrıca 0Ï S olup

                        S Ì N      veya    N É S

dir

 Doğal sayıların sayı doğrusu üzerinde gösterilmesi

Bir doğru üzerinde belirli bir nokta (0) sıfır noktası olmak üzere, sıfır noktasının sağ tarafını eşit  aralıklara bölelim. Bu her bir noktayı sırayla 0,1,2,3..  ile eşleyelim. Doğal sayıların üzerinde gösterildiği bu doğruya sayı doğrusu denir.

 

 

 


                                            0       1        2        3          4         5          6         7          8         9     

Sayı doğrusu üzerindeki bir doğal sayı; solundaki tüm doğal sayılardan küçüktür.

örneğin  “7 büyüktür 6”    7>6  veya “6 küçüktür 7”   6<7   ile gösterilir.

 

Ardışık Sayılar:

Bir doğal sayının bir fazlası olan doğal sayıya o doğal sayının ardışığı denir. Ardışık iki doğal sayı arasında başka bir doğal sayılar yoktur.

4 ün ardışığı  4+1=5  4 < 5

 

Doğal Sayılarda Sıralama:

Her han gi sayıdaki doğal sayıdan sayı doğrusundaki yerleri göz önüne alınarak en solda bulunan doğal sayı en küçüğüdür.

Bir başka deyişle sayı doğrusu üzerindeki dizilişleri küçükten büyüğe doğru dizilişle aynıdır.

 

 

 


                            15               17                                        21

 

15 < 17 < 21

veya  

            21 > 17 > 15

dir

İki Doğal Sayı Arasındaki Doğal Sayıların Sayısını Bulma:

 

İki doğal sayı arasında kaç tane doğal sayı olduğunu bu sayıların farkından 1 çıkararak buluruz.

Örnek:

81 ile 52 arasında  kaç tane doğal sayı vardır?

 

            81 – 52 = 29

            29 – 1 = 28

28 tane doğal sayı vardır.

 

 

 

1-   2,9,13,12,7,6,4,8 doğal sayılarını sayı doğrusu üzerinde gösterin

2-   29 sayısından sonra gelen ardışık beş tane doğal sayı yazın.

3-   540, 65, 373, 432, 5 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayın.

4-   54 ile 98 sayıları arasında kaçtane doğal sayı vardır?

5-   2000 yılı ile 1923 yılı arasında kaç yıl vardır.

 

 

 

ONLUK SAYMA SİSTEMİ

            Sayma işlemi sonucunda bulunan sayıyı yazma ve işlem yapma kolaylığı bakımından en uygun sayma sistemi onluk sayma sistemi . Sayıları onluk sistemde yazmak için on tane rakam kullanılır bu rakamlar

            1          2          3          4          5          6          7          8          9          0

            bir           iki          üç          dört        beş        altı        yedi        sekiz      dokuz     sıfır

bu rakamlara bir basamaklı doğal sayılar denir.

            Sayıda; rakamın bulunduğu yere, basamak denir. Sayı yan yana kaç rakam ile yazılmışsa basamak sayısı da         o kadardır. 23 sayısı iki basamaklı bir sayıdır. 3 ün yazıldığı yere birler basamağı, 2 nin yazıldığı yere onlar basamağı denir.

            23 = 2.(10) + 3.(1)

23 sayısı 2 onluk ve 1 birlikten oluşur.

Benzer şekilde; 146 sayısı 1 yüzlük, 4 onluk, 6 birlikten oluşur ve

            146 = 1.(100) + 4.(10) + 6.(1)

şeklinde yazılır.

Onluk gruplar halinde oluşturulan bu sayma düzenine onluk sayma sistemi denir.

Basamaklar, onluk sayma sisteminde sağdan sola doğru; birler, onlar, yüzler, binler, onbinler, yüzbinler,.. diye adlandırılır.

Onluk sayma sisteminde her basamak değeri sağındakinin on katıdır.

Çok büyük sayıların yazılıp okunması için; sayının basamakları, sağdan başlanarak üçerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük denir.

 

MİLYONLAR BÖLÜĞÜ

BİNLER BÖLÜĞÜ

BİRLER BÖLÜĞÜ

Yüz milyonlar

On milyonlar

Milyonlar

Yüz binler

On binler

Binler

Yüzler

Onlar

Birler

                 

 

 

        milyonlar binler birler

            bölüğü   bölüğü bölüğü

              654     612   764

                                   birler basamağı

                                   onlar basamağı

                                   yüzler basamağı

                                   binler basamağı

                                   on binler basamağı

                                   yüz binler basamağı

                                   milyonlar basamağı

                                   on milyonlar basamağı

                                   yüz milyonlar basamağı

 

 

 

            Çok büyük bir doğal sayı okunurken şu yol izlenir.

1-     Sayı, sağdan sola doğru bölüklere ayrılır.

2-     En soldaki bölükten başlayarak, bölükteki sayılar okunur, arkasından bölüğün adı söylenir ve sıra ile sağa doğru devam edilir.

3-     En sağdaki bölükte bulunan sayı okunur, bölük adı söylenmez.

Bütün basamaklarda sıfır olan bölük okunmaz.

Buna göre 345,128,307 sayısının okunuşuna yazalım

üç yüz kırk beş milyon yüz yirmi sekiz bin üç yüz yedi

 

Rakamların Basamak Ve Sayı Değerleri

Rakamların basamak değeri

Sayıdaki bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere, bu rakamın basamak değeri denir.

 

            2546                    basamak değeri

                        6.1      =          6

                        4.10    =          40

                        5.100  =          500

                        2.1000           =          2000

                                   toplam   2546

Not : Basamak değerlerinin toplamı sayının kendisidir.

 

Rakamın sayı değeri                                           

Rakamın bulunduğu basamağa bağlı olmadan tek başına gösterdiği sayıya, bu rakamın sayı değeri denir.

Rakamın sayı değeri hiç değişmez

7582     sayı değeri

8

5

7

olur.

 

1-     152,123,090 sayısının okunuşunu yazın.

2-     On milyon üçyüz altı bin kırk üç sayısının rakamla yazılışı nedir?

3-     23901 sayısının basamak ve sayı değerlerini yazın.

4-     1050195 sayısında sayı değeri aynı olan kaç basamak vardır?