Dolmuş hattının güzergahların belirlenmesi


Her ne kadar, 13/10/1983 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun “İl ve İlçe Trafik Komisyonları” başlıklı 12. maddesinin (b) bendinin 3 no’lu alt bendinde “Karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden belediye sınırları içinde ticari amaçla çalıştırılacak yolcu ve yük taşıtları ile motorsuz taşıtların çalışma şekil ve şartları, çalıştırılabileceği yerler ile güzergahlarını tespit etmek ve sayılarını belirlemek” il ve ilçe trafik komisyonlarının görev ve yetkileri arasında düzenlenmiş ise de 03/07/2005 tarih ve 5393sayılı Belediye Kanununun “Belediyenin Yetkileri ve İmtiyazları” başlıklı 15.maddesinin (p) bendinde ise, “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek” belediyelerin yetki ve imtiyazları arasında düzenlenmiştir. 5393 sayılı Kanunun ?Uygulanmayacak Hükümler? başlıklı 84.maddesinde 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda bu 5393 sayılı Kanun hükümlerine aykırılık bulunması durumunda bu 5393 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı hükme bağlandığından dolmuş hattı güzergahlarını ve sayısını belirlemek belediyelerin yetkisindedir.