Kategori İçeriği: Açıköğretim

Açık öğretim

AÖF AÇIKÖĞRETİM ÖĞRENCİ GİRİŞİ

29/11/2021

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİNİN KISA ADIYLA AÖF İNTERNET SİTESİ ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI. Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Giriş Ekranına üniversitenin sitesi üzerinden ulaşmak bazıları için oldukça zor olabiliyor. Milyonlarca öğrencisi olan bir üniversite için öğrenci girişinin daha basit bir yerde olması gerektiğini düşünmemiz hiçte haksızlık olmayacaktır. Aöf sitesi öğrenci giriş ekranına kolay ulaşım için yapmanız gerekenleri kısaca… Devamını Oku »

Üst Yönetim Stratejileri

29/11/2021

İşletmenin günlük işleri ile ilgilenmeyen, gelecekte değerini arttıracak misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek için belirlenen stratejilere ne ad verilir?Cevap: İşletmenin günlük işleri ile ilgilenmeyen, gelecekte değerini arttıracak misyon ve vizyonlarını gerçekleştirmek için belirlenen stratejilere üst yönetim stratejileri denir. Bu çalışmaların odaklaştığı faaliyetler onun bütünsel olarak gelecekte varlığını sürdürebilmesi ve rekabet üstünlüğü sağlamasına yönelik uğraşlardır. Yaşamsal öneme… Devamını Oku »

Çalışma İlişkileri

29/11/2021

Çalışma İlişkileri Kavramı Çalışma ilişkileri kavramı nasıl tanımlanabilir?Cevap: Çalışma ilişkileri ekonominin tüm sektörlerinde (tarım-sanayi-hizmetler); çalışan işçiler, işverenler veya onları temsil eden sendikalar ve devlet arasında bağımlı çalışmadan doğan gerek bireysel gerekse toplu ilişkilerin, taraflar arasındaki güç mücadelelerinin ve etkileşimlerin oluşturduğu sistemin adıdır. İşçi Sendikası Kavramı ve İşçi Sendikalarının Ortaya Çıkışı Sendika nedir?Cevap: Sendikalar, işçilerin ekonomik… Devamını Oku »

Disiplin

29/11/2021

Bireysel açıdan disiplin kavramı nasıl açıklanabilir?Cevap: Bireysel açıdan disiplin, bireyin amaçlarına ulaşabilmek için öz denetimini gerçekleştirme çabasıdır. Örgütsel açıdan disiplin nedir?Cevap: Örgütsel açıdan disiplin, istenmeyen davranışlardan uzak durmayı ve doğru davranmayı sağlamaya yönelik ilke, kural ve uygulamalar bütünüdür. Örgütsel açıdan disiplinin bireysel açıdan disiplinden temel farkı nedir?Cevap: Örgütsel açıdan disiplini bireysel disiplinden ayıran temel fark,… Devamını Oku »

İş Değerlemesi ve Ücret Yönetimi

29/11/2021

İş Değerlemesi İş değerlemesi nedir kısaca açıklayınız?Cevap: Bir ücret sistemi kurulurken işletme içinde ücret adaletinin sağlanması hayati önem taşımaktadır. Bunu sağlamak üzere öncelikle iş değerlemesi yapılmalıdır. İş değerlemesi çalışması, bilimsel temellere dayalı sistematik bir süreç izlenmesini gerektirir. İş değerlemesi ilkeleri nelerdir?Cevap: Personelin değil işin değerlenmesi Eşit işe eşit ücret verilmesi Doğruluğun ve dürüstlüğün esas alınması… Devamını Oku »

Performans Değerleme

29/11/2021

Performans Yönetimi ve Performans Değerlendirmenin Kavramsal Analizi İnsan kaynakları yönetiminde performans nasıl tanımlanmaktadır?Cevap: Performans, bir çalışanın belirli bir zaman kesiti içerisinde kendisine verilen görevi yerine getirmek suretiyle elde ettiği sonuçlardır. İnsan kaynaklarında performans değerlemenin amaçları nelerdir?Cevap: Performans değerlemenin amaçları şu şekilde sıralanmaktadır: İnsangücü planlaması için personel envanteri hazırlamak, Personelin eğitim gereksinimini saptamak, Terfi ve yer… Devamını Oku »

İşe Alıştırma ve İnsan Kaynağı Eğitimi

29/11/2021

İşe Alıştırma İşe alıştırma kavramını tanımlayınız. Cevap: İşe alıştırma yeni çalışana işletmenin geçmişine, kültürüne, işlerdeki davranış biçimlerine, fiziki ve sosyal altyapısına ilişkin temel bilgilerin verildiği bir işe alıştırma uyumlaştırma sürecidir. İşe alıştırma eğitimi kavramını tanımlayınız. Cevap: İşletmeye iş için başvuran bir çalışan adayının, bu dileğinin kabul edilmesinden sonra, işletmenin yeni bir çalışanı olarak işe başlayabilmesi… Devamını Oku »

İnsan Kaynağı Bulma ve Seçme

29/11/2021

İşe Alma Kavramsal Çerçeve İşe alma, temelde üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar nelerdir?Cevap: İşe alma, temelde üç kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; bulma ve seçme ve işe alıştırmadır. Dış kaynaklardan işe almanın yararları ve sakıncaları neler olabilir?Cevap: Dış kaynaklardan işe alma örgüte yeni fikirleri aşılayabilir. Ayrıca, daha az vasıflı insanları organizasyon içinde geliştirmektense dışarıdan profesyonelleri istihdam etmek daha… Devamını Oku »

İnsan Kaynakları Planlaması

29/11/2021

İnsan Kaynakları Planlaması, İş Analizi ve İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi İnsan Kaynakları Planlaması Kavramsal Çerçeve İnsan kaynakları planlaması işletmeye ilişkin hangi konuları kapsamaktadır?Cevap: İnsan kaynakları planlaması ilk akla geldiği biçimde bir işletme için sadece gerekli iş gücünün sayısının belirlenmesi olarak ele alınmamalıdır. İnsan kaynakları planlaması kavramı çok daha kapsamlı bir yapıya sahiptir. Kurumsal kaynak planlamasının… Devamını Oku »

İnsan Kaynakları Yönetimi

29/11/2021

İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi Bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için gerekli olan kaynaklar hangi başlıklar altında toplanır?Cevap: Bir işletmenin amaçlarına ulaşabilmesi için çeşitli kaynağa ihtiyacı vardır. Bu kaynakları üç başlık altında toplamak mümkündür: 1. Fiziksel kaynaklar (bir ürün ya da hizmet üretebilmek için gerekli üretim tesisleri, makine, donanım, ham madde, malzeme vb.), 2. Finansal kaynaklar… Devamını Oku »

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KRİZ DURUMLARI

29/11/2021

SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMUNDA KRİZ DURUMLARI VE KRİZ İLETİŞİMİ Kriz, Kriz İletişimi ve Yönetimi Kriz kavramı nasıl tanımlanmaktadır?Cevap: “Kriz”, kurumun/ örgütün ya da bireyin hedeflerini tehdit eden, önlemek için zamanın sınırlı olduğu, ortaya çıktığında karar vericileri zora sokan ve yüksek oranda stres yaratan durumlar olarak tanımlanabilir. Bir kurum ya da kuruluşun kendisine, ürün ya da hizmetlerine… Devamını Oku »

Engelli Hastalar ve Yakınlarıyla İletişim

29/11/2021

Sağlık Kurumlarında İletişim Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre (2003) ülkemiz nüfusunun yüzde kaçı engelli kişilerden oluşmaktadır?Cevap: Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre (2003) ülkemiz nüfusunun yüzde 12’si engelli kişilerden oluşmaktadır. Engellilik kavramını tanımlayınız. Cevap: Sözlük anlamıyla engellilik, normal bir kişinin bedensel, zihinsel ve ruhsal özelliklerinden belirli bir oranda ve sürekli olarak kalıtımsal… Devamını Oku »

HASTA YAKINLARIYLA İLETİŞİM

29/11/2021

Genellikle hasta, aile bireyleri ve sağlık hizmeti sunan personel arasında irtibat sağlayan kişi görevini üstlenen kişilere ne denir?Cevap: Hasta yakınları. Acil Servis, 112, Ambulans, Personel ve Hastane Yönetimi-Hasta Yakını İletişimi Tıbbi süreç içerisinde karar verme aşamalarında sağlık hizmeti sunan personel ile aile arasında ortaklık ve uzlaşma sağlamayı gerektiren bir yaklaşıma ne denir?Cevap: Aile merkezli hizmet… Devamını Oku »

HASTA VE SAĞLIK PERSONELİ İLETİŞİMİ

29/11/2021

İletişim nedir ve kaça ayrılır?Cevap: İletişim; çeşitli yöntemlerle bilgi paylaşımı olarak değerlendirilmektedir. İletişim, sözlü ve sözsüz olmak üzere ikiyeayrılmaktadır. Sözlü iletişim; konuşma-dinleme ve yazma-okuma eylemlerini içermektedir. Sözsüz iletişim ise yüz ifadesi, göz teması, beden dili ve mekansal mesafe gibi unsurları kapsamaktadır. Ses tonu, konuşma ritmi, entonasyon, sözcükler arası duraksamalar ve konuşma ritmi de sözsüz iletişimin… Devamını Oku »

HASTALAR ARASI İLETİŞİM

29/11/2021

Hastayı Tanıma Yeni doğan döneminini açıklayınız. Cevap: Yeni doğan dönemi: Bebeklik döneminin ilk 4 haftası “yeni doğan dönemi” olarak bilinir. Bu zaman diliminde bireyin bazı temel biyolojik değişimlerine şahit olunur. Bunların başında anne karnında canlının tüm besinlerinin geçişinin sağlandığı ve anne ile arasındaki temel organik bağ olan göbek bağının düşmesi gelir. Bu tamamen fizyolojik bir… Devamını Oku »

SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETKİLİ İLETİŞİM TEKNİKLERİ

29/11/2021

İnsan İnsana İletişimin Temelleri İletişimin kullanım biçimleri nelerdir?Cevap: Genel olarak iletişimin kişinin (kendi kendine) içsel iletişimi, karşılıklı yüz yüze iletişim (kişiler arası ya da bireyler arası iletişim), grupla iletişim ve kitle iletişimi olmak üzere dört farklı kullanım biçimi bulunmaktadır. Kişiler arası iletişim kavramını açıklayınız. Cevap: Kişiler arası iletişimde en az iki insan vardır ve iletişim… Devamını Oku »

SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM

29/11/2021

Kurumsal İletişim Yönetimi Toplumsal yapının temelini oluşturan sistem, kurum içi ve yönetsel yapının düzenli işleyişini sağlayan araca ne denir?Cevap: İletişim. İsim, hukuk, evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren genellikledevletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müesseseye ne denir?Cevap: Kurum. Kurum içi amaçları gerçekleştirmek için bir araya gelen bireyler arasında her türlü insan etkinliğinin… Devamını Oku »

SAĞLIKTA TEMEL KAVRAMLAR

29/11/2021

SAĞLIKTA TEMEL KAVRAMLAR, GÖREVLER VE HAKLAR Temel Kavramlar Sağlığın ve hastalığın herkes için her yönüyle doyurucu olan nesnel bir tanımını yapmak oldukça güçtür. Bunun nedeni nedir?Cevap: “İyilik hâli”, “normal”, “anormal” gibi kavramların tanımlanmasında ortaya çıkan bireyler arası, disiplinler arası vekültürler arası farklılıklar. Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık kavramı nasıl tanımlanmaktadır?Cevap: Dünya Sağlık Örgütü tarafından sağlık… Devamını Oku »

PROJENİN KAPATILMASI

29/11/2021

Projenin kapatılması sürecinin girdileri nelerdir?Cevap: • Girdiler• Proje yönetim planı• Nihai ürün bilgisi• Kurumsal süreç varlıkları Projenin kapatılması sürecinin çıktıları nelerdir?Cevap: • Çıktılar• Nihai ürün ya da servis• Kurumsal süreç varlıkları güncellemeleri Proje yönetiminde etkin olarak kullanılan proje entegrasyon yönetimi bilgi alanının alt süreçleri nelerdir?Cevap: Proje yönetiminde etkin olarak kullanılan proje entegrasyon yönetimi bilgi alanının… Devamını Oku »

PROJENİN İZLENMESİ VE KONTROLÜ

29/11/2021

Proje İzleme ve Kontrol Sisteminin Oluşturulması Bir proje yöneticisinin izlemesi ve kontrolü altında tutması gereken unsurlar nelerdir?Cevap: Proje planı ile karşılaştırmalı olarak hâli hazırda yürütülmekte olan faaliyet ya da faaliyetlerin durumunun tespiti, O ana kadar tamamlanan iş miktarı, O ana kadar tamamlanan işin kalitesi, Proje planı ile karşılaştırmalı olarak maliyetlerin ve harcamaların durumu, Proje ile… Devamını Oku »