Elektriği olmayan iş yerlerinde yazarkasa kullanımı


Elektrik enerjisi olmayan iş yerlerinde ödeme kaydedici cihaz kullanılacak mıdır?


  • 173 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu genel tebliğinin C/4-b bölümünde, ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetinde bulunan mükelleflerden işyerleri elektrik şebekesinin tesis edilmediği yerlerde veya elektrik şebekesi tesis edilmekle birlikte geçici elektrik kesintisinin olduğu zamanlarda mükelleflerin ödeme kaydedici cihaz kullanmalarının fiilen imkansız olması hallerinde, bu faaliyetlerini, ödeme kaydedici cihaz kullanmadan Vergi Usul Kanununun 232. ve 233. madde hükümlerine göre fatura veya perakende satış fişi ile belgelendirebilecekleri açıklanmıştır. Buna göre, mükelleflerin işyerlerine kendi imkanlarıyla elektrik alabilmelerinin fiilen veya kanunen mümkün bulunmaması, bu durumun ilgili kurumlardan (Elektrik kurumu, belediye vb.) alınacak yazılarla belgelenmesi ve vergi dairesince yerinde yaptırılacak yoklama ile tespit edilmesi şartıyla, mükelleflerin bahse konu işyerlerindeki satışlarını ödeme kaydedici cihazı almadan Vergi Usul Kanununa göre düzenleyecekleri fatura veya perakende satış fişi ile belgelendirmeleri gerekmektedir. Mükelleflerin kendi imkânlarıyla elektrik alamadıkları hallerden kasıt; işyerlerinin bulunduğu mahallin, Türkiye Elektrik Kurumu’nun elektrik hizmeti götürmediği yerlerde olması veya çevresinde elektrik bulunmakla beraber faaliyet gösterilen yere imar mevzuatına göre elektrik bağlanabilecek nitelikte bir yapı yapılmasının kanunen mümkün bulunmaması gibi hallerdir. Ancak, işyerine elektrik bağlanmasına engel olan (yapının ve elektrik tesisatının düzeltilmesi gibi) mükellefin kendi imkanıyla giderebileceği noksanlıkların, diğer bir ifade ile kanuni imkansızlıklar dışındaki hallerin mükellefin ödeme kaydedici cihaz kullanma mecburiyetini kaldırmayacağı tabiidir. Bu durumdaki mükellefler, cihazlarını kanuni süresinde alıp vergi dairesine kaydettirecekler, işyerlerine elektrik alıncaya kadar gerçekleştirecekleri satışlarını fatura veya perakende satış fişleri ile elektrik aldıktan sonraki satışlarını ise ödeme kaydedici cihaz satış fişleriyle belgelendireceklerdir.