ENVERÎ HAKKINDA BİLGİ


ENVERÎ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ENVERÎ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ENVERÎ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ENVERÎ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ENVERÎ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

manzum târih yazarı. On beşinci asırda yaşamıştır. Hayâtı hakkında fazla bilgi yoktur. Düstûrnâme isimli eserinden anlaşıldığına göre, Fâtih Sultan Mehmed ve İkinci Bâyezîd Han devirlerinde yaşamıştır. Vezîriâzam MahmudPaşanın maiyetinde Eflâk, Midilli ve Bosna seferlerine katılmıştır. Arabî ve Fârisî lisanlarını öğrendi.

Eserleri:

Düstûrnâme; Mahmud Paşanın emriyle 1564-65 senesinde tamamladı. Eser, manzum târih kitabıdır. Mükremin Halil Yınanç tarafından neşredilmiştir.

Teferrücnâme isimli eserini Fâtih Sultan Mehmed Han için yazmıştır. Enverî, şâir olmaktan çok târihçi olarak tanınır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi