Esnaf ve sanatkarlar odasında çalışmak için eğitim şartı


5362 sayılı kanun 21 haziran 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Bu kanunun 57. maddesinde oda genel sekreteri ve yardımcılarının en az lise ve dengi okul olması şart koşulmuştur.Odada çalıştırılacak diğer personel için ise 5362 sayılı kanuna dayanılarak çıkarılan Esnaf ve Sanatkarları Odaları,Birlikleri ve Federasyonları Personel Yönetmeliğinin 6.maddesinde işe almada aranan şartlar sayılmıştır. Buna göre,hizmetli personel için en az ilkokul,memur ve şef için lise,teknik personel için göreviyle ilgili ustalık belgesine sahip olması veya ilgili meslek lisesi yada meslek yüksek okulu,müdür,müdür yardımcısı,uzman,uzman yardımcısı ve daire başkanı olarak atanacak personel için tercihen dört yıllık fakülte veya yüksek okulu yada ön lisans mezunu olmak sayılmıştır.Ancak 5362 sayılı kanundan önce yürürlükte bulunan oda personel yönetmeliğine göre en az ilköğretim mezunu olması yeterliydi.Ancak 5362 sayılı kanun yürürlüğe girmeden önce genel sekreter,genel sekreter yerdımcısı veya personel olarak çalışanlar bu kanunda sayılan nitelikleri taşımasalar bile kazanılmış hakları olduğundan bunların görevlerini sürdürmelerinde hukuka aykırılık bulunmamaktadır. Genel sekreter,genel sekreter yerdımcıları açısından bu konuda 5362 sayılı kanunun geçici 10.maddesinde özel düzenleme yapılmıştır.