Tag Archives: matematik

Matematikte Olasılık ödevi konu anlatımı

A. TANIM Olasılık, sonucu kesin olmayan olaylarla ilgilenir. Bir zar atıldığında üst yüze gelen noktaların sayısının ne olacağı gibi şans oyunlarıyla ilgilenen olasılık teorisi günümüzde sosyal olaylar ve bilimsel çalışmalarda da kullanılmaktadır.   B. OLASILIK TERİMLERİ Bir madeni para havaya atıldığında yazı mı ya da tura mı geleceğini (v.b) tesbit etme işlemine deney denir. Bir… Devamını Oku »

Permütasyon Kombinasyon Binom devi konu anlatımı

I. PERMÜTASYON A. SAYMANIN TEMEL KURALI 1) Ayrık iki işlemden biri m yolla, diğeri n yolla yapılabiliyorsa, bu işlemlerden biri veya diğeri m + n yolla yapılabilir. 2) İki işlemden birincisi m yolla yapılabiliyorsa ve ilk işlem bu m yoldan birisiyle yapıldıktan sonra ikinci işlem n yolla yapılabiliyorsa bu iki işlem birlikte m . n… Devamını Oku »

Matematikte eşitsizlikler ödevi konu anlatımı

A. TANIM f(x) > 0, f(x) < 0, f(x) ³ 0, f(x) £ 0 ifadelerine fonksiyonların eşitsizliği denir. Bu eşitsizlikleri sağlayan sayıların oluşturduğu kümeye de eşitsizliğin çözüm kümesi denir.   B. BİRİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ EŞİTSİZLİKLER m ¹ 0 olmak üzere, f(x) = mx + n koşulunu sağlayan noktalar analitik düzlemde bir doğru belirtir.  … Devamını Oku »

Parabol ödevi konu anlatımları

TANIM a ¹ 0 ve a, b, c Î IR olmak üzere, f : IR ® IR tanımlanan f(x) = ax2 + bx + c biçimindeki fonksiyonlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksiyonlar denir.     İkinci dereceden fonksiyonun analitik düzlemdeki görüntüsüne parabol denir.     Parabol, düzgün tel parçasının uçlarından tutularak bükülmesiyle oluşan, yandaki gibi… Devamını Oku »

ikinci ve üçüncü dereceden bir bilinmeyenli denklemler

A. TANIM a, b, c gerçel sayı ve a ¹ 0 olmak üzere,              ax2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Bu açık önermeyi doğrulayan x sayılarına denklemin kökleri; tüm köklerin oluşturduğu kümeye denklemin çözüm kümesi; çözüm kümesini bulmak için yapılan işlemlere denklem çözme; a,… Devamını Oku »

Polinomlar ödevi konu anlatımı

A. TANIM n bir doğal sayı ve a0, a1, a2, … , an – 1, an birer gerçel sayı olmak üzere, P(x) = a0 + a1x + a2x2 + … + an – 1xn – 1+anxn biçimindeki ifadelere x değişkenine bağlı, gerçel (reel) katsayılı n. dereceden polinom (çok terimli) denir.   B. TEMEL KAVRAMLAR P(x)… Devamını Oku »

Modüler aritmetik ödevi konu anlatımı

MODÜLER ARİTMETİK a, b, m birer tam sayı ve m > 1 olmak üzere, tam sayılar kümesi üzerinde tanımlanan, b = {(a, b) : m, (a – b) yi tam böler} bir denklik bağıntısıdır. b denklik bağıntısı olduğundan Her (a, b) Î b için, a º b (mod m) biçiminde yazılır ve m modülüne göre… Devamını Oku »

Matematikte işlemler ödevi konu anlatımı

TANIM Herhangi bir A kümesinden A kümesine tanımlanan her fonksiyona birli işlem denir. A Ì B olmak üzere, A x A kümesinden B kümesine tanımlanan her fonksiyona ikili işlem veya kısaca işlem denir.   İşlemler; + , – , : , x, D, m, q, « gibi simgelerle gösterilir.     B. İŞLEMİN ÖZELİKLERİ A… Devamını Oku »

Matematikte fonksiyonlar ödevi konu anlatımı

TANIM A ¹ Æ ve B ¹ Æ olmak üzere, A dan B ye bir b bağıntısı verilmiş olsun. A nın her elemanı B nin elemanlarıyla en az bir kez ve en çok bir kez eşleniyorsa bu bağıntıya fonksiyon denir. Fonksiyonlar f ile gösterilir. “ x Î A ve y Î B olmak üzere, A… Devamını Oku »

Matematikte kartezyen çarpım bağıntı ödevi konu anlatımı

A. SIRALI n Lİ n tane nesnenin belli bir öncelik sırasına göre düzenlenip, tek bir nesne gibi düşünülmesiyle elde edilen ifadeye sıralı n li denir. (a, b) sıralı ikilisinde; a : Birinci bileşen, b : İkinci bileşendir. a ¹ b ise, (a, b) ¹ (b, a) dır. (a, b) = (c, d) ise, (a =… Devamını Oku »