Faaliyet izinleri


Satıcıların ya da gümrük idarelerinin KDV istisnası uygulayabilmeleri için, teşvik belgesi sahibi alıcıların KDV mükellefiyetlerinin olup olmadığını şarkı sözleri tetkik etmeleri gerektiği konusunda herhangi bir zorunluluk ya da açıklama getirilmemiştir. 69 Seri No.lu Tebliğde belirtilen satıcıların ve gümrük idarelerinin istisna uygulanabilmesi için yapmaları gereken hususlarda alıcının KDV mükellefi olması gerektiği hususuna yer verilmemesi, Bakanlığın alıcının KDV mükellefi olması haberlergerektiği konusundaki görüşlerinin yalnızca özelge bazında kalması, teşvik mevzuatında da böyle bir zorunluluğun öngörülmemesi hatta KDV mükellefiyeti olmayan belge sahiplerine verilen global listelerde makine ve teçhizatların KDV’den istisna olduğunun e-devlet belirtilmesi sebebiyle bir çok yurtiçi satıcı firma tarafından KDV mükellefiyeti olmayan belge sahiplerine belge kapsamındaki makine ve teçhizat teslimleri KDV’den istisna olarak yapılmıştır. Türk Hukukunda, Bankalar Kanuna tabi kılınmış olan özel finans kurumlarının da iflası güçtür. Zira bunların iflasını gerektiren nedenler faaliyet izninin kaldırılması için gereken koşulların oluştuğunu göstermektedir. Faaliyet izni kaldırılınca ise özel finans kurumu hakkında iflas takibi yapılması söz konusu olamayacak ve kurum, Tasfiye Fonu tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilecektir.