FAHREDDIN MÜBAREK ŞAH HAKKINDA BİLGİ


FAHREDDiN MüBaREK şaH HAKKINDA BİLGİ NEDİR, FAHREDDiN MüBaREK şaH HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, FAHREDDiN MüBaREK şaH HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, FAHREDDiN MüBaREK şaH HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, FAHREDDiN MüBaREK şaH HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

âlim ve şâir. 1126 senesinde Lahor’da doğdu. Asıl ismi Muhammed’dir. İyi bir tahsil gördü. Arabî ve Fârisî’yi öğrendi. Gûrlular sarayına gelerek hükümdârlardan iltifât gördü. Zamânının büyük âlimlerindendi. Ayrıca şâirdir ve şiirleri tasavvufîdir. Fahrüddevle ved-dîn, Melîk-ül-Kelâm lakablarıyla anıldı. 1206 senesinde vefât etti.

Eserleri: 1196’da tamamladığı Şecere-i Ensâb adlı eserini Gûr Hükümdârı Kutbeddîn Ay Beg’e sundu. Bu eserinde Türk târihi, Türklerin kullandıkları alfabeler, Türk etnolojisi hakkında kıymetli bilgiler vermektedir. Türkçenin Arabî’den sonra en mükemmel dil olduğu hakkında bilgiler de vardır. Aynı zamanda Türklerin teşkilâtçı bir millet olduğunu savunmaktadır.

Râhiku’t-Tahkîk, Nesebnâme, Medhal-i Manzûm der İlm-i Nücûm (Ele geçmemiştir.), Lübâb-ül-Elbâb (şiir kitabı), Kitâbu Adâb-il Harb Veş-Şecâa (Târih bilgilerini anlatan kitabıdır).

Kaynak Rehber Ansiklopedisi