HÂFIZI POST HAKKINDA BİLGİ


HÂFIZI POST HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HÂFIZI POST HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HÂFIZI POST HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HÂFIZI POST HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HÂFIZI POST HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

bestekâr, hattât, şâir. 1630 senesinde doğdu. Asıl adı Mehmed’dir. Genç yaşta hâfız oldu. Hacca gitti. Dönüşte Tophâneli Mahmûd Efendiden hat derslerine devâm ederek, icâzet aldı. Kasımpaşalı Ömer Efendiden mûsiki öğrendi. Tanbûrî, hânende olarak geniş şöhret sâhibi oldu. Dîvân-ı Hümâyûnda kâtiplik yaptı. Kâğıt emini oldu. Aynı zamanda şâirdi. Bâzı tezkirelerde şiirlerine rastlanmaktadır. Itrî’den sonra en çok parça besteleyen mûsiki-şinas olarak tanınır.

1693 senesinde İstanbul’da vefât etti.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi