HALİL HÂLİD BEY (ÇERKESŞEYHIZÂDE) HAKKINDA BİLGİ


HALİL HÂLİD BEY (Çerkesşeyhizâde) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, HALİL HÂLİD BEY (Çerkesşeyhizâde) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, HALİL HÂLİD BEY (Çerkesşeyhizâde) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, HALİL HÂLİD BEY (Çerkesşeyhizâde) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, HALİL HÂLİD BEY (Çerkesşeyhizâde) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

yazar, araştırmacı. Ankara’da doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. İstanbul Hukuk Fakültesini bitirdi. İngiltere’ye gitti. Cambridge Üniversitesinde dört sene Türkçe öğretmenliği yaptı(1902-1906). Bir ara Cezâyir’de bulundu. Bu seyâhat ile ilgili hâtıralarını Kâhire’de yayımladı. Hayâtı hakkında fazla bilgi bulunmayıp, bu hususta hâtıraları kaynak teşkil etmektedir. Bâzı gazetelerde yazdığı makalelerde Türkiye’nin siyâsî, ekonomik ve sosyal durumunu dile getirmiş ve 1934 yılında İstanbul’da ölmüştür.

Eserleri:

Bir Türk’ün Günlük Hâtıraları, İngiltere’de Türk Düşmanlığı Üzerine Bir Araştırma,Cezâyir Hâtırâtından, Hilâl ve Salîb Münâzarası, İslâm ile Nasrâniyyetin Münâsebât-ı Asliyesi, Rodos Fethinde Sultan Süleymân’ın Tedâbir-i Siyâsiyesi, Türkler ve İngilizlerin İlk Teması, Fusûl u Mütenevvia, Şehzâde Cem Vak’asında Mes’ele-i Hâmiyet, Bâzı Berlin Makâlâtı, İngiliz İşçisi ve Doğu, Türk Hâkimiyeti ve İngiliz Cihângîrliği, İntişâr-i İslâm Târihi’dir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi

Benzer Sayfalar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir