Hastane Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Hastanedeki çalışmaların düzenlenmesinden ve yürütülmesinden, bölümlere gerekli personel, araç ve gerecin sağlanmasından, bütçenin hazırlanmasından ve hasta bakım hizmet ücretlerinin saptanmasından sorumlu kişidir.

Hastane Yöneticisi (idari); işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Kurumun en verimli şekilde çalışmasını sağlamak üzere her türlü ihtiyaçları zamanında saptamak ve sağlanması için gerekli önlemleri almak,

b)      Malların satın alınması, depolanması, ambar ve depodan çıkışlarını yakından izlemek ve gereği gibi yapılmasını sağlamak,

c)      Günlük yiyecek tabelalarını kontrol etmek, buna göre ambardan çıkacak veya dışardan gelecek gıda maddelerinin zamanında mutfağa teslimini sağlamak,

d)      Tıbbi cihazların, eşyaların ve binanın onarımı gibi işlerin ilgililerce zamanında yapılmasını sağlamak,

e)      İdari birimlerin görevlerini düzenli ve verimli bir şekilde yapmalarını sağlamak, kendisine bağlı personelin mevcut kanun tüzük ve yönetmelikler uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemek,

f)       Kurumda gerekli güvenlik önlemlerini almak, sivil savunma uzmanı yoksa, sivil savunma, deprem, yangın ve su baskınları gibi olağanüstü haller için genel olarak devlet kuruluşları idare amirlerine yüklenmiş görevleri yürütmek,

g)      Kurumun, periyodik istatistik, poliklinik ve laboratuar çalışma cetvellerini düzenleterek ilgili yerlere göndermek,

h)      Bulaşıcı hastalık teşhisi konulan olayları ve bunlardan ölenleri kurumun bulunduğu yerin sağlık amirine günü gününe ve ayrıntılı şekilde haber vermek,

i)        Hastanenin mevcut ve gelecekteki yatak gereksinmesinin tespiti için gerekli çalışmaları yapmak,

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.