idareciler Günü hakkında bilgiler


Sorumlulukların paylaşıldığı, herkesin birbirinin özgürlük alanlarına saygı gösterdiği, farklılıkların ayrılık değil, zenginlik olarak algılandığı demokrasi, toplumun ortak yaşam alanındaki çok seslilik, çok renkliliktir.

     Demokrasilerde devletin bireye olduğu kadar, bireyin de yaşadığı topluma ve devlete karşı ödev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bireyin özgürlüklere ve farklılıklara saygı göstermesi, demokrasinin temel niteliklerine sahip çıkması, bu rejimin yaşaması ve güçlenmesi için ön koşuldur.

     Demokratikleşme ve insan hakları alanında evrensel ölçütlere ulaşmak için ortaya koyacağımız kararlılığın ve gerçekleştireceğimiz reform nitelikli atılımların, Türkiye’ nin demokratik ülkeler topluluğu içinde saygın bir konuma yükselmesini sağlayacağını hiçbir zaman gözardı edemeyiz.

     Türkiye bir yandan bu atılımları gerçekleştirirken, öte yandan ekonomisi güçlü, gelir düzeyi yüksek, yurttaşlarına çağdaş yaşamın tüm olanaklarını sunabilmiş bir ülke düzeyine gelebilmek için çaba göstermektedir.

Çağdaş dünyanın ölçütlerini yakalamayı kendine erek seçen Türkiye, bu bağlamda değişen koşullara uyum sağlamak için kapsamlı yapılanmaları hızla ve kararlılıkla yaşama geçirmek zorundadır.

     Çağın teknolojik gelişmelerine, hizmetin kapsamı ve yürütülüş biçimine ilişkin yeni anlayışlar ve gereksinmelere göre, kamu yönetiminin tümüyle gözden geçirilerek, etkinlik, verimlilik, saydamlık gibi ilkeler çerçevesinde yeniden düzenlenmesi, temel amaçlarımızdan birini oluşturmalıdır.

     Bu anlayışla, yönetim yapımızı çağdaşlaştırmak ve devletin tüm kademelerinin daha iyi işlemesini sağlamak amacına yönelik kapsamlı düzenlemelerin yapılmasının zamanı gelmiştir. Bu yeni düzenleme içinde merkezi yönetim, yol gösterici, denetleyici ve izleyici bir işlev üstlenmelidir.

     Demokrasimizi, katılımcılığı temel alan düzenlemelerle geliştirmeli, yerel yönetimlerimizin insan yaşamının temel gereksinimlerinin karşılanmasında söz sahibi olmasını sağlamalıyız.

     Kamu hizmetlerinin, halka en yakın yönetsel birimler eliyle görülmesi, sorunların daha etkili ve hızlı çözümünü sağlayacaktır.