İflas davasında izlenecek usül


Takipli iflas ile doğrudan iflasın karışımı olan bu usulü Yargıtay benimsememiştir. Yüksek Mahkeme, Kanunda öngörülen esaslar ile birlikte ele alındığında Fon’a şarkı sözleri iflas isteme yetki ve görevi veren hükmün bir doğrudan iflas sebebi olduğuna hükmetmiş ve uygulama da bu yönde gelişmiştir. 4389 sayılı Bankalar Kanunu bu hususta “Fon doğrudan doğruya bankanın iflasını ister” diyerek tartışmaya yer bırakmamıştır. Aynı zamanda iflas davasında izlenecek usüle ilişkin olarak da bir hüküm koymuş ve İİK’nun, iflas talebinin ilanına ilişkin 178 inci haberlermaddesinin uygulanmayacağına hükmetmiştir. Bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılması halinde bankanın iflasını yalnızca Fon isteyebilir. Bu yetki münhasıran e-devlet Fona aittir. Fon dışındaki alacaklıların bankanın iflasını istemeleri mümkün değildir. 3182 sayılı Kanunda bu yetkinin münhasırlığına ilişkin bir hüküm bulunmaması ve aynı zamanda iznin kaldırılmasının icra takiplerini durduracağı ileri sürülerek diğer alacaklıların da bankanın iflasını isteyebileceği ileri sürülmüştür. Yargıtay, bu düşüncelerle iflas talebini kabul eden bir mahkemenin kararını, kanunun amacını göz önüne alarak bozmuş ve iflas talebinde yalnızca Fonun bulunabileceğine karar vermiştir.