İhale komisyonu sigortaları


İhale komisyonu, isteklilerin ihale dokümanında ssk sorgulama belirtilen ihaleye katılım koşullarını sağlayıp sağlamadığını değerlendirerek geçerli teklifleri belirler, geçerli tekliflerden en düşük teklif sahibi istekli üzerine ssk hizmet dökümü ihaleyi bırakarak sonuçlandırır.Teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. İhalenin iptali halinde, teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi durumunda herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhale konusu işi yerine getirmek e-devlet için işin özelliğinin gerektirdiği ve ihale dokümanında belirtilen yeterli sayıda ve nitelikte kalemişleri, çini, tezyinat, ahşap, demir, taş işleri, restorasyon ve benzeri konularda uzmanlaşmış personeli çalıştırdığına dair belgelerin veya çalıştıracağına ilişkin taahhütnamenin.