İhracat bedellerinin süresi


Mücbir sebep halleriyle ilgili olarak yurtdışından temin edilecek belgelerin dış temsilciliklerimizce veya yabancı resmi makamlarca düzenlenmiş olması şarkı sözleri gerekmektedir. Mücbir sebep hallerinin, döviz getirme süresi içinde meydana geldiğinin ilgili kambiyo müdürlüğüne tevsik edilerek ek süre alınması durumunda, verilen ek süreler içinde getirilen ihracat bedeli dövizlerin alışı ilgili kambiyo müdürlüğünün vereceği 90 günlük ihtarname süresi sonuna kadar dava açıldığının veya tahkime başvurulduğunun tevsiki durumunda mahkeme veya hakem kararının sonucuna bağlı olarak getirilen ihracat bedeli e-devlet dövizlerin alışı serbest kurdan yapılarak karşılığı TRL ’nın tamamı haberler(oluşacak kur farkı dahil) ihracatçılara ödenecektir. İhracat bedellerinin süresi içinde tahsil edilerek bankalara satılmasına engel olan ve aşağıda belirtilen “mücbir sebep halleri”nde bu durumu tevsik eden belgelerle müracaat edildiği takdirde, mücbir sebep hallerinin devamı müddetince kambiyo müdürlüklerince üçer aylık dönemler itibariyle ek süre verilebilecektir.