isteğe bağlı sigorta giriş bildirgesi


SSK İSTEĞE BAĞLI SİGORTA GİRİŞ BİLDİRGESİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR:

 

1- Bu belge, 5510 sayılı kanunun 50 nci maddesine göre, isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin Kuruma müracaatları amacıyla kullanılır.

2- İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için:

   – Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerine tabi hükümler saklı kalmak kaydıyla Türkiye’de yasal olarak ikamet etmek,

  – 18 yaşını doldurmuş bulunmak,

  – Bu Kanuna tâbi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte, ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

  –   Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

  –  İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle Kuruma başvuruda bulunmak,

şartları aranır.

3- İsteğe bağlı sigortalılık, bu belgenin  Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

4 – İsteğe bağlı sigorta primi, Kanunun 82 nci maddesine  göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden bulunacak kazancın % 32’sidir. İsteğe bağlı sigorta için alınan bu primin % 20’si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, % 12’si genel sağlık sigortası primidir. Bunlardan, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ile genel sağlık sigortası primi her ay 30 gün üzerinden ödenir.

5- 30 günden az zorunlu sigortalı olarak çalışanlar kalan sürelerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilirler.

6- Primler en geç ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar anlaşmalı banka şubelerine ödenir. Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde hesaplanacak gecikme cezası ve zammı ile ödenmeyen süreler sigortalılık süresinden sayılmaz.

7- İsteğe bağlı sigortalılık;

  – İsteğe bağlı sigortalılığını sona erdirme talebinde bulunanların, buna ait dilekçelerinin Kurum kayıtlarına geçtiği tarihten önceki primi ödenmiş son günü takip eden günden,

  – Aylık talebinde bulunanların, aylığa hak kazanmış olmak şartıyla talep tarihinden,

  – Ölen sigortalının, ölüm tarihinden itibaren sona erer.

8- Bu belge, eksiksiz, gerçeğe uygun ve okunaklı bir şekilde doldurulur. İmzasız belgeler işleme alınmaz.

9- Sosyal Güvenlik Sicil Numarası” hanesine,T.C kimlik numarası, yabancı uyruklular için ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce  verilen kimlik numarası yazılır. Bu alan, en soldaki kutucuktan başlamak üzere her kutuya bir rakam gelecek şekilde doldurulur.

10- Yabancı ülke vatandaşlarından isteğe bağlı sigortaya müraccat edenlerden ayrıca Türkiye’de kaldıkları sürenin belgelendirilmesi istenir.

 

BELGEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ >> http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/26347c804b8c29f299dfd97628b40beb/EK_8_ISTEGE_BAGLI_SIGORTALILIK_GIRIS_BILDIRGESI.xls?MOD=AJPERES