İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK


Soru

İsteğe bağlı sigortalılık prim oranları ne kadardır?

Cevap

İsteğe bağlı sigorta primi; sigortalı tarafından belirlenen prime esas aylık kazancın %32’sidir. Bunun; %20’si malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12’si genel sağlık sigortası primleridir. NOT:Prime esas aylık kazancın tercihinde, 5510 Sayılı Kanunun 82. maddesine göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ve üst sınırı dikkate alınır.

Soru

İsteğe bağlı sigorta nedir?

Cevap

İsteğe bağlı sigorta; kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle, uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigortadır.

Soru

İsteğe bağlı sigortalılar, hangi tarih itibarıyla sigortalı olacaklardır?

Cevap

İsteğe bağlı sigorta giriş bildirgesiyle, Kuruma müracaat eden sigortalıların, isteğe bağlı sigortalılıkları; müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlamaktadır.

Soru

İsteğe bağlı sigortalı olmak istiyorum, ne yapmam gerekir?

Cevap

İlk defa isteğe bağlı sigortalı olabilmek için; SGK İl/SGK Merkez Müdürlüklerinden temin edilecek İsteğe Bağlı Sigortalı Giriş Bildirgesi’nin doldurulup, bu formun ikamet adresinin bulunduğu SGK İl/SGK Merkez Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir. Daha önce İsteğe Bağlı Sigortalı olarak hizmeti bulunanlar, talep dilekçesi ile müracaat edebilirler.

Soru

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için yaş şartı aranıyor mu?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalı olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

Soru

5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce İsteğe Bağlı Sigortalı olanların durumları ne olacak?

Cevap

Kanunun yürürlük tarihinden önce; her üç Kurumda da İsteğe bağlı sigortalılığa devam edenler, herhangi bir işleme gerek kalmadan 4(b) kapsamında İsteğe bağlı sigortalı olacaklardır. Bu kişiler İsteğe bağlı sigortalılığa devam etme ve sona erme açısından, yeni Kanun Hükümlerine tabidirler.

Soru

İsteğe bağlı sigortalılar, Genel Sağlık Sigortası primi ödeyecekler mi?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalı olanlar; Genel Sağlık Sigortası primi de ödeyerek zorunlu olarak Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanacaklardır.

Soru

İsteğe bağlı sigortalıyım. Ödeyemediğim aylardan dolayı biriken prim borçlarımı en geç ne zaman yatırmak zorundayım?

Cevap

Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte primlerin ödenmesi gerekmektedir. Ödenmeyen süreler, sigortalılık süresinden sayılmaz. Bu süreden sonra ödenen primler ilgililere iade edilir.
YASAL DAYANAK: 5510 sayılı Kanunun 89.maddesi.

Soru

İsteğe bağlı sigortalılık hangi hallerde sona erer?

Cevap

İsteğe bağlı sigortalılık; * Kuruma yazılı talepte bulunulması, * Aylık talebinde bulunulması, * İkametin yurt dışına taşınması, * Zorunlu sigortalılığa tabii olunması, * Sigortalının ölümü, * Yurt dışındaki çalışmanın sona ermesi (5510 sayılı Kanunun 5.mad.(g) bendi kapsamındaki çalışmalar) hallerinde sona erer.

Soru

Ocak 2013 ayına ait isteğe bağlı sigorta primini en geç ne zamana kadar ödemeliyim?

Cevap

İsteğe bağlı sigorta priminin takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde kendileri veya hak sahipleri tarafından gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmeyen süreler hizmet olarak değerlendirilmeyecektir.

Kategori: Ssk