İtfaiye Birim Amirlerinin Görevleri


İtfaiye teşkilatında birim amiri olan; İtfaiye Daire Başkanı, İtfaiye Müdürü, İtfaiye Amiri, İtfaiye Başçavuşu ve İtfaiye Çavuşu Belediye Başkanına bağlı olarak çalışır, teşkilatın en yetkili amiridir. Başlıca görevleri şunlardır.

İtfaiye hizmetleri ile bu hizmetlerin sağlanması için destek veren faaliyetleri bir bütün olarak itfaiye stratejileri doğrultusunda ve itfaiye politikaları uyarınca planlamak, organize etmek, yönlendirmek, koordine etmek ve denetleyerek hizmetin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak, Örnek-3 Yangın Raporu?nun düzenlenmesini sağlamak/sağlatmak,

Personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak, hizmet verimliliklerini ve mesleki bilgilerini geliştirmek,

Emrindeki personelin sicil amirliğini yapmak, personelin yıllık izinlerini hizmeti aksatmayacak şekilde düzenlemek,

Görevde yükselme sınav kurulu üyeliği görevini yapmak,

Motorlu araçlarla tüm malzeme ve teçhizatın ikmal, bakım ve onarımını yaptırmak; hizmete hazır durumda tutulmalarını , teknolojik gelişmelere göre takviye edilmesi ve yenilenmesini sürekli izlemek ve sağlamak,

İtfaiye hizmetleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek,

Beldede semtlere göre, yangına ve su kaynaklarına ulaşım yolarını şehir haritası üzerinde belirlemek,

Günlük, aylık ve yıllık istatistikleri tutmak, değerlendirmek, Aralık ayı sonu itibariyle ?Kısmen veya Tamamen Yanan Yapılar ile Diğer Yangınlara Ait İstatistik Çizelgesi? ni (Örnek-1) doldurtarak il/ilçe sivil savunma teşkilatına ve ilgili diğer yerlere göndermek,

ı) Beldede ilgili mevzuat ve standartlara uygun olarak yangın hidrantlarının konuşlanacağı yerleri belirleyerek ilgili kuruluşa bildirmek ve çalışır durumda olmalarını sağlamak

Beldenin uygun yerlerine itfaiyenin su alabileceği açık havuz ve su depoları yapılmasını sağlamak/sağlatmak,

Beldedeki Kamu ve özel kurumlara ait muvazzaf itfaiye teşkillerini denetlemek ve işbirliği sağlamak,olay vukuunda bu teşkilleri yardıma çağırmak, olay yerinde sevk , idare ve çalışmaya katılımlarını koordine etmek,

Beldede Yürürlükteki mevzuata uygun olarak yangın güvenlik önlemlerini aldırmak, halkı, kurum ve kuruluşları yangından korunma ve yangınla mücadele konularında bilgilendirmek ve denetlemek,

Beldenin gelişmesi nedeniyle yeni itfaiye birimleri kurulması ve gelecekteki ihtiyaçlar için uygun arsa sağlanması çalışmalarını yürütmek,

2002/4390 Karar Sayılı ?Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik? in ilgili maddeleri gereğince teşkilatlarına verilen görevleri yapmak ve yaptırmak,

n) Belediye Başkanının İtfaiye ile ilgili olarak vereceği diğer görevleri yerine getirmektir.