Jeoloji Mühendisi mesleği hakkında bilgi


Arz kabuğunun yapısını, bünyesini ve tarihini inceleyen, kaya tabakalarının oluşumu ve dağıtılması konularında araştırmalar yapan kişidir.

Jeoloji Mühendisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Arz tabakalarının fosil ve mineral  muhteviyatını tahlil etmek,

b)      Jeolojik olayları bilinen jeolojik donelere dayanarak ve karakteristikleri arasında kıyaslamalar yaparak tekerrür sırasına göre tespit etmeye çalışmak,

c)      Büyük yer altı basınç ve hareket keyfiyetleri ile volkanik faaliyetlerin dinamik safhalarını arz kabuğunda değişiklik yapan hava, su ve buzul erozyonlarını incelemek,

d)      Mineral yataklarının yerini ve bunların muhtemelen ne kadar bir alana hangi eğim altında yayıldığını ve maden  alanına ne yolda gidilmesi gerektiğini tespit etmek için teorik bilgilerden ve araştırmalar sonucu derlenmiş donelerden faydalanmak,

e)      Belirli bir bölgedeki binalar için  emniyetli limitleri tespit edip araştırmaya tabi tutulmuş bölgelerin rapor, harita ve diyagramlarını  hazırlayarak erozyon, buzul, selimantasyon gibi dünya  yüzeyinin ve yapısının şeklini değiştirmede etken olan güçleri incelemek,

f)       Deniz yatağının haritası ve topoğrafisini tespit etmek, çöküntü ve kayaların yapı ve kompozisyonunu incelemek,

g)       Petrol rezervleri, gaz ve mineral potansiyelinin gelişmesini değerlendirmek,

h)      Büyük binalar, köprüler, tüneller, baraj inşaat projelerinde karşılaşılan sorunlarda jeolojik bilgilerini uygulamak,

i)        Gerektiğinde hava fotoğrafı kullanarak bölgenin jeolojik harita ve diyagramını hazırlamak,

j)        Tortul kayaçlarda yaş tayini yapıp çevresindeki fosilleri laboratuvar da mikroskopla inceleyerek kayaçların birbiriyle ilişkilerinden dolayı olabilecek çeşitli tür mineral ve madenler, bunların rezervleri konusunda sondaj  yapmak,

k)      Sondaj neticeleri ile karotlara bakarak yer altındaki kayaç, maden, mineral ve petrol dağılımının sınırlarını belirleyip,çizerek madenin ekonomikliğini tespit etmek ve çalışmaları ile ilgili raporları hazırlamak,

 

    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.