KARMA EKONOMİ HAKKINDA BİLGİ


KARMA EKONOMİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KARMA EKONOMİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KARMA EKONOMİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KARMA EKONOMİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KARMA EKONOMİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Gemischte Witschaft (f), Fr. Economie (f) mixte, İng. Mixed economoy. Kapitalist ve sosyalist iktisadî sistemler arasında yer alan bir iktisadî düzen.

Karma ekonomi düzeni, özellikle kapitalist sistemin bütün özellikleri ile uygulanmadığı, devletin iktisadî hayata müdahalesinin ağırlık taşıdığı ekonomilerde görülür. Özel teşebbüse yer veren sosyalist sistemler de bir ölçüde karma nitelik taşımaktadır.

Türkiye’de karma ekonomi gereği iktisâdî, sosyal ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanâyi ve tarımın düzenli ve uygun bir şekilde gelişmesini ve kaynaklarını planlamak devletin görevidir. Devlet ayrıca para, kredi, sermaye mal ve hizmet piyasalarının doğru ve düzenli işlemelerini sağlayıcı ve geliştirici tedbirleri alır; piyasalardaki fiilî veya anlaşma sonucu doğacak tekelleşme ve şehirleşmeyi önlemek vazifesini üstlenmiştir. Tabiî servetler ve kaynaklar da devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunmaktadır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi