Katma değer vergisi iade hakkı


Prim borçlarının, katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenmesi mümkündür. Bu takdirde katma değer vergisi iade hakkı sahibi; kendisinin, şarkı sözleri mal ya da hizmet satın aldığı veya iştirak ya da ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu işverenlerin prim borçları için de mahsup talep edebilir. Kurumun bağlı olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığının uygun görüşü ile bu uygulamadan faydalanacak işverenleri, iştigal konusu, işletme türü ve işletme büyüklüğü itibariyle belirlemeye ve lehine mahsup talebinde bulunulanhaberler işverenlerin prim borcu ödeme süresini otuz günü aşmamak üzere uzatmaya yetkilidir.” Hükmü getirilmiştir. Bu düzenlemenin asıl amacı; ihracatçının gecikme zammına maruz kalmadan KDV iade alacağının SSK prim borçlarına mahsubuna imkan sağlamaktır. İyi niyetle getirilmiş olan bu düzenlemenin en iyi şekilde e-devlet işlemesi konusunda hem maliye, hem SSK konunun takipçisi olmalıdır. Vergi dairelerindeki gecikmenin cezasını mükellefler çekmemelidir. Bu konuda gereken düzenlemeler bir an evvel yapılmalı ve mahsuben iade işlemlerine hız kazandırılmalıdır. Özellikle mahsuben KDV iade işlemlerinin gecikmesi nedeniyle mükelleflerin katlanmak zorunda kaldıkları gecikme zammının önüne geçilmelidir. Geciken KDV iadesi ihracatımızın ve ihracatçımızın önünde bir engeldir. Sadece vergi düzenlemelerinde değil, toplumu ilgilendiren her türlü düzenleme de iyi niyetli vatandaşlar esas alınarak kural konulmalıdır. Kötülerin önünü kesmeyi esas alan düzenlemeler maalesef bir süre sonra tıkanmaktadır.