Kdv beyannamesi


 

KDV BEYANNAMESİ DOLDURMA KILAVUZU   

  1. 1.      GENEL AÇIKLAMA :

2005 yılı başından itibaren uygulamaya konulan değiştirilmiş ve YTL ye uyarlanmış yeni 1 no.lu KDV beyannamesinin nasıl doldurulacağına ilişkin açıklamalarımız, beyannamedeki her bir satır itibariyle aşağıda sunulmuştur.

Gelirler Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden alınmış olan Excel formatındaki beyanname bu Sirkülerimizin ekinde olup, bu format üzerinde bilgisayarla doldurulup print edilmek, yahut format boş şekliyle print edilip elle veya daktilo ile doldurulmak suretiyle vergi dairesine verilebilmektedir. 

  1. 2.      YENİ 1 NO.LU KDV BEYANNAMESİNDEKİ SATIRLARIN AÇIKLANMASI :

          Beyannamenin üst kısmındaki numarasız bölümlerde mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi, il             veya ilçe belirtilir. Bunun yanındaki bölümlerde beyannamenin verildiği döneme ait yıl,              beyannamenin aylık mı, üç aylık mı olduğu ve ilgili ay ismi, kutulara (x) işareti konulmak suretiyle            doldurulur. En sağdaki vergi dairesi kodu boş bırakılır.

 

1

Mükellefin vergi numarası bu satıra yazılır.
   

 

2

T.C. vatandaşı olan gerçek kişi mükellefler T.C. kimlik numaralarını bu satıra yazarlar. (T.C. kimlik

 

Numaraları http://tckimlik.nvi.gov.tr web sitesinden öğrenilebilmektedir.) Kurumlar bu satırı boş bırakırlar.

 

3

Varsa mükellefin e-mail adresi ve telefon numarası bu satıra yazılır.

 

 

 

4

,

5

Mükellefin soyadı ve adı (Mükellef gerçek kişi değilse 4 ve 5 inci satırlara mükellefin unvanı )
  yazılır.

 

 
         

MATRAH VE VERGİ BİLDİRİMİ

 

TABLO 1 – TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER

 

6

,

8

,

10

,

12

 

 

Bu satırlarda, beyannameye konu dönem içinde KDV hesaplanarak yapılmış

olup KDV si tevkifata uğramamış mal veya hizmet teslimlerinin KDV hariç tutarları (KDV matrahları), hizalarındaki KDV oranlarına göre ayırımlı olarak gösterilecektir. KDV nin konusuna girmeyen işlem bedelleri, KDV istisnası uygulanan işlem bedelleri,  KDV si tevkifata uğramış işlem bedelleri, 43 ve 61 no.lu KDV Genel Tebliğlerine göre Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılmış olan teslim bedelleri ile aşağıdaki 42 nci satırda gösterilecek olan özel matrah şekline tabi işlem bedelleri bu satırlarda yer almaz. (özel matrah şekline tabi işlemlerin KDV hesaplanmasına konu olan kısmı bu satırlarda gösterilir.)

 

7

,

9

, 11 ,

13

 

 

Bu satırlarda sırasıyla %1, %8 ,%18 oranlarında hesaplanmış ve kesintiye uğramamış olan teslim veya hizmet KDV leri yer alacaktır. Halen yürürlükte olan KDV oranları üç adet (% 1, % 8 ve % 18) olduğundan, 12 ve 13 no.lu satırlar boş bırakılacaktır. Son haliyle KDV oranları listesi 28 inci maddeye ilişkin bölümdedir.

 

 

 

TABLO 2 – KISMÎ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER

 

14

,

16

, 18 ,

20

 

 

Bu satırlarda kısmî tevkifata uğramış olan işlemlere ait KDV matrahları, hizalarında işlemin tabi olduğu KDV oranı (%1, %8, %18) ve hesaplanan KDV nin kaçta kaçının kesintiye uğradığı (1/2, 1/3, 2/3, 9/10 gibi) gösterilecektir.

 

15

,

17

, 19 ,

21

 

 

Bu satırlarda kısmî tevkifata konu işlemlere ait olarak hesaplanan KDV nin tevkifata uğramamış tutarı gösterilecektir. Örnek: O dönemde 100 YTL tevkifata tabi fason iş yapılmış ise 18 inci satıra 100, hizasına 18 ve 2/3, 19 uncu satıra ise 6 YTL yazılacaktır.

 

TABLO 3  – DİĞER İŞLEMLER

 

22

,

23

 

 

43 no.lu KDV Genel Tebliği kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan teslim

bedelleri toplamı 22. satırda, bu bedeller üzerinden muhtelif oranlarda hesaplanmış olan KDV ler toplamı (oran ayırımına girmeksizin) 23 üncü satırda gösterilecektir.

 

“Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, “Hesaplanan KDV” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılacaktır. (Teslim konusu mal aynı dönemde yurt dışına çıkarılır ve KDV tutarı alıcıya intikal ettirilirse 35. satır ile Föy’de bulunan TABLO 13’deki 404 ve 408 kodlu satırlar aracılığıyla TABLO 9’da istisna ve iadeye imkan veren beyanlar yapılacaktır. Hesaplanan vergi izleyen dönemlerde alıcıya intikal ettirilirse sadece 35. satır ve TABLO 13’de yer alan 404 ve 408 kodlu satırlar aracılığıyla TABLO 9’da beyan yapılacaktır.)

 

24

,

25

 

 

61 no.lu KDV Genel Tebliği kapsamında Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan teslim

bedelleri toplamı 24 üncü satırda, bu bedeller üzerinden muhtelif oranlarda hesaplanmış olan KDV ler toplamı (oran ayırımına girmeksizin) 25 inci satırda gösterilecektir.

 

“Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, “Hesaplanan KDV” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılacaktır. (Teslimin yapıldığı döneme ait beyannamenin verileceği tarihe kadar mal yurt dışına çıkarılır ve Döviz Alım Belgesi ile Onaylı Özel Fatura temin edilirse 36. satırda ve Föy’de bulunan TABLO 13’deki 403 ve 407 kodlu satırlar aracılığıyla TABLO 9’da istisna ve iadeye imkan veren beyanlar yapılacaktır. Döviz Alım Belgesi ve Onaylı Özel Fatura sonraki dönemlerde temin edilirse, bu belgelerin temin edildiği döneme ait beyannamede sadece 36. satır ve TABLO 13’de yer alan 403 ve 407 kodlu satırlar aracılığıyla TABLO 9’da beyan yapılacaktır. Yolcu istisnası ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler dolayısıyla iade almak istemeyen mükelleflerin TABLO 9’a kayıt yapmalarına gerek bulunmamaktadır.)

 

26

,

27

 

 

Bu satırlar ihtiyaten açılmış olup, bugün için işlevi yoktur.

 

28

 

 

Bu satır üzerinden KDV hesaplanmış olan 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26 no.lu satırlardaki 

matrahlar toplamı için açılmıştır. 

 

29

 

 

Bu satır 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 ve 27 no.lu satırlarda yer alan KDV tutarlarının toplamını

göstermektedir.

 

30  

 

Daha önce KDV’si indirilmiş malın iadesi (alış iadesi), daha önce yapılan KDV indiriminin sonradan 

indirim yasağına girmesi (Md 30/c), indirim hakkı tanınmayan işlem yapılması nedeniyle daha önce

yapılmış olan KDV indiriminin iptalinin gerekli olması, faturada fazla veya yersiz KDV gösterilmiş olması ve benzeri herhangi bir nedenle, bu döneme ait hesaplanan KDV’ye ilave edilmesi gereken tutarların toplamı bu satırda gösterilir.

 

31  

 

29 ve 30 no.lu satırlardaki rakamlar toplanır ve bu satıra yazılır.

 

TABLO 4 – İNDİRİMLER

 

32  

 

Varsa bir önceki dönemden devren gelen KDV bu satıra yazılır. Şayet daha önceki bir beyannamede doğmuş olan ihraç kayıtlı teslimle ilgili olarak ihracat gerçekleşmişse ve mükellef söz konusu iade hakkını nakden ya da mahsuben iade yoluyla değil indirim yoluyla gidermek isterse, ilgili ihraç kayıtlı teslim nedeniyle doğan KDV iade hakkını da dilekçe verip gümrük beyannamelerinin noter veya YMM onaylı örneklerini ekleyerek bu satıra ilave edebilir.(39 no.lu KDV Genel Tebliği D Bölümü)

 

33  

 

Beyannamenin ait olduğu dönemde indirilen KDV lerin toplamı bu satıra yazılır. (191 no.lu hesap)

 

34  

 

Satılan ve KDV si daha önce beyan olunan mal ve hizmetin iadesi (fatura iptali veya iade 

faturası gelmesi) nedeniyle, indirim suretiyle düzeltilmesi gereken KDV tutarı bu satıra yazılır.

 

35  

 

43 no.lu Tebliğ çerçevesinde Türkiye’de ikamet etmeyen kişilere yapılan ve KDV’si beyan olunan

satışlarla ilgili olarak, bu kişilerin malı yurt dışına çıkarmaları üzerine (aynı ayda veya daha sonra) söz konusu alıcılara mükellef tarafından yapılan KDV iadeleri, bu satırda indirim olarak gösterilir. Yurt dışına çıkışın tevsik edilmesi halinde, indirimin yapıldığı ayda indirimle giderilemeyen KDV varsa ve istenirse, tablo 9 da gösterilmek suretiyle iade talebine konu edilebilir.

 

36  

 

61 no.lu Tebliğe göre  Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılmış olan teslimlere ilişkin onaylı fatura 

ve DAB, beyanname süresi içinde temin edilememişse, sanki bu satış, KDV’li fatura kesilerek yapılmış gibi (istisna uygulanmaksızın) beyan olunur. Başka bir anlatımla bu satışa ait olan faturada gösterilmemiş bulunan KDV, beyannamenin 25 inci satırında gösterilir. Satıcı onaylı fatura ve DAB’ı temin ettiğinde, daha önce bir anlamda fuzulen beyan ettiği bu KDV tutarını, 36 ncı satırda indirim olarak gösterir. (Beyanname verilinceye kadar olan sürede onaylı fatura ve DAB’ı temin edilen satışlara ait olup, 25 inci satırda fuzulen gösterilmiş bulunan KDV tutarı, aynı aya ait beyannamenin 36 ncı satırında gösterilerek (+/-) birbirini götürür. Ancak onaylı fatura ve DAB daha sonra ele geçirildiğinde bu gösterim şekli KDV ödenmesine yol açabilir, onaylı fatura ve DAB’ın temin edilmesine bağlı olarak daha sonraki aylara ait beyannamenin 36 ncı satırında gösterilmek suretiyle indirim konusu yapılır, bu ayda indirimle giderilemeyen KDV varsa ve istenirse 9 no.lu tablo doldurulmak suretiyle iade talebine konu edilebilir.)

 

37  

 

 

32, 33, 34, 35 ve 36 no.lu satırlardaki indirim unsurlarının toplamı bu satıra yazılır. 

 

TABLO 5 – SONUÇ HESAPLARI
 

38  

 

 

31 inci satırdaki toplam hesaplanan KDV den 37 nci satırdaki indirimler toplamı düşüldüğünde

bulunan fark pozitif ise bu fark 89 uncu satırda yazılı rakam ile mukayese edilir. Bunlardan küçük

olan rakam (31-37 farkı veya 89 dan hangisi küçükse) 38 inci satıra yazılır.

 

39  

 

31 no.lu satırdaki rakamdan 37 ve 38 no.lu satırlardaki rakamlar çıkarıldığında bulunan sonuç pozitif

ise bulunan tutar ödenecek olan KDV tutarı olarak bu satıra yazılır. Yani (31-37)-38= Pozitif ise 39 a yazılır, negatif ise 39 uncu satır boş bırakılır.

 

40  

 

37 nci satırdaki indirimler toplamı, 31 inci satırdaki hesaplanan KDV toplamından büyükse (indirimle

giderilemeyen KDV durumu varsa), bu indirimle giderilemeyen KDV, 82 no.lu satırdaki tutarla karşılaştırılacak, bunlardan küçük olanı 40 ıncı satıra yazılacaktır. Aşağıda açıkladığımız 90 no.lu satır müstakil bir iade talep satırı olup, 90 no.lu satırdaki rakam 40 no.lu satırda gösterilmez.

 

41  

 

Bu satıra yazılacak rakamı bulabilmek için 37 nci satırdaki indirimler toplamına 83 üncü satırdaki

rakam ilave edilir, bulunan meblağdan 31 inci ve 40 ıncı satırlardaki rakamlar çıkarılır. Böylelikle

bulunan rakam pozitif ise sonraki döneme devreden KDV olarak 41 inci satıra yazılır.

 

TABLO 6 – DİĞER BİLGİLER

 

42  

 

KDV si, perakendeci kârını da kapsayacak şekilde daha önce ödenmiş olan, sigara, gazete-dergi

gibi özel matrah şekillerine tabi (Madde 23/a ve b kapsamındaki) işlemleri yapan perakendeci bayiler, bu işlemlerden sağladıkları hasılatı bu satırda bilgi olarak gösterirler. Bu işlemler beyannamenin başka hiçbir yerinde beyan edilmeyecektir. Altın, gümüş ve kıymetli taştan yapılmış eşya teslimlerinde matraha dahil olmayan tutar bu satırda, bedelin matraha dahil edilmiş olan kısmı ise Tablo 1 de (10 uncu satırda) gösterilecektir.

 

43  

 

Bu satıra yazılacak tutar, 28, 42, 56, 68 no.lu satırlardaki rakamlar toplamıdır. Bu toplam o

dönemdeki KDV nin konusuna giren istisna edilmiş veya özellik taşıyan tüm işlem bedelleri toplamını ifade etmekte olup, eski beyannamenin 6 ncı satırındaki rakama tekabül etmektedir.

 

Bilindiği üzere KDV Beyannamesi KDV nin konusuna giren işlemlerin beyan edildiği bir beyannamedir. Bir işlemin KDV nin konusuna girebilmesi için, mal teslimleri bakımından teslim anında malın Türkiye’de olması, hizmet şeklinde işlemler bakımından ise hizmetin yurt içinde cereyan etmesi (veya hizmet yurt dışında icra edilmekle beraber hasılat ve maliyet kayıtlarının Türkiye’de olması) gerekir. Örnek vermek gerekirse ; yurtdışında taahhüt işi yapan bir firmanın Türkiye’deki bilançosunda kayıtlı fakat millî olmayan iş makinesi yurt dışında iken satılırsa, satış faturası Türkiye’den kesilip gönderilse dahi bu teslim Türkiye dışında cereyan ettiği için KDV nin konusuna girmez ve söz konusu fatura KDV beyannamesinin hiçbir yerinde gösterilmez. Aynı şekilde transit ticarete konu mallar şirketin mal varlığına girip çıkmasına ve satışının fatura ile belgelenmesine rağmen, bu mallar millîleştirilmeksizin satışa konu olduğu için KDV nin konusuna girmez ve KDV beyannamesinde hiçbir şekilde gösterilmez.

 

44  

 

Bu satır 43 üncü satırdaki rakamların kümülasyonu için açılmıştır. Takvim yılı itibariyle Ocak

ayından başlamak üzere Aralık ayının sonuna kadar 43 üncü satırlara yazılmış olan rakamlar toplamını gösterir. Özel hesap dönemi bulunan mükellefler de bu kümülasyonu Ocak’tan itibaren başlatacaklardır. Yıl içinde işe başlayanlar, işe başladıkları aydan itibaren 43 üncü satırlardaki rakamların kümülasyonunu bu satırda gösterirler. Ocak ayında 43 ve 44 üncü satırlardaki rakamlar eşittir. Şubat ve müteakip aylarda 44 üncü satır takvim yılı başından ilgili ayın sonuna kadar olan süreye ait 43 üncü satırlar toplamını gösterir. Bu kümülasyonun istatistiki amaç taşıdığı anlaşılmaktadır. Söz konusu kümülasyon ile mükellefin gelir tablosunu karşılaştırıp bundan anlam çıkarmaya çalışmak doğru değildir. Çünkü gelir tablosundaki hasılat ile 44 üncü satırdaki kümülasyon birçok nedenle farklılık gösterebilir. Böyle bir çapraz kontrol geçmişte yapılmaya çalışılmış fakat başarısız olmuştur.

 

45  

 

İlgili ayda kredi kartı slipi imzalatılmak suretiyle tahsil edilen satış bedelleri ile kart sahiplerinin

imzası olmaksızın onların kredi kartı hesabından düşülen tutarlar; kart türü, banka ve farklı vergi

oranları itibariyle herhangi bir ayırıma tabi tutulmadan tek bir rakam olarak bu satırda belirtilir.

(Gelecekte yapılacak teslim ve hizmetler ile geçmişte yapılmış teslim ve hizmetlerin bedellerinin tahsili

amacıyla kredi kartı slipi imzalatılması hallerinde bu tahsilat ilgili aydaki 43 üncü satıra girmediğinden söz konusu kredi kartı tahsilatları 45 inci satıra yazılacak rakama dahil edilmeyecektir.)

 

İSTİSNALAR, İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER VE İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER

 

–     İstisna kapsamındaki işlemi,

 

–     İhraç kayıtlı teslimi ve

 

–     İade hakkı doğuran diğer işlemlerle ilgili iade talebi bulunmayanlar, beyannamenin arka yüzündeki 46-91 no.lu satırları boş bırakırlar.

 

TABLO 7 – KISMÎ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

 

46

,

48

,

50

,

52

,

54

 

Bu satırlarda kısmî istisna kapsamına girdiği için KDV hesaplanmaksızın yapılan işlem bedelleri  gösterilecektir. Kısmî istisna kapsamındaki işlemler KDV indirim ve iade hakkı vermeyen fakat KDV hesaplanmaksızın yapılan işlemlerdir. Bu işlemlerin neler olduğu, hizalarındaki kod numaraları ve KDV Kanunu’ndaki ilgili madde numaraları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

 

İSTİSNALAR VE İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER LİSTESİ

 

KOD NO.

KDVK MD. NO.

TABLO-11 KISMİ İSTİSNALAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

 17 / 1 Kültür ve eğitim amacı taşıyan işlemler      

202

 17 / 2 – a Sağlık, çevre ve sosyal yardım amaçlı işlemler      

203

 17 / 2 – b Eğitim ve sosyal yardım amaçlı bedelsiz teslimler      

204

 17 / 2 – c Yabancı diplomatik organ ve hayır kurumlarının bağışlarıyla ilgili mal ve hizmet alışları

205

 17 /2 – d Taşınmaz kültür varlıklarına ilişkin teslimler ve mimarlık hizmetleri  

206

 17 / 2 – e Mesleki kuruluşların işlemleri          

207

 17 / 3 Askeri fabrika, tersane ve atölyelerin işlemleri      

208

 17 / 4 – c Birleşme, devir, dönüşüm ve bölünme işlemleri      

209

 17 / 4 – e Banka ve sigorta muamaleleri vergisi kapsamına giren işlemler  

210

 17 / 4 – g Kıymetli taş ve madenlerin, kıymetli kağıtların, hurda ve atık malların teslimi

211

 17 / 4 – h Zirai  amaçlı veya köy tüzel kişiliklerince yapılan içme suyu teslimleri

212

 17 / 4  -ı Serbest bölgelerde verilen hizmetler        

213

 17 / 4 – j Boru hattı ile yapılan petrol ve gaz taşımacılığı      

214

 17 / 4 – k Sanayi bölgelerindeki arsa ve işyeri teslimleri ile konut yapı kooperatiflerinin üyelerine konut teslimleri

215

 17 / 4 – l Varlık yönetim şirketlerinin işlemleri        

216

 17 / 4 – m Tasarruf mevduatı sigorta fonunun işlemleri      

217

 17 / 4 – n Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğüne verilen haber hizmetleri

218

 17 / 4 – o Gümrük antrepoları, geçici depolama yerleri, gümrüklü sahalar ve vergisiz satış yapılan mağazalarla ilgili hizmetler

219

 17 / 4 – p Hazine ve Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün işlemleri    

220

 Geçici 10 Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 28 ve 29. maddeleri kapsamındaki teslimler

221

 Geçici 15 Konut yapı kooperatifleri, belediyeler ve sosyal güvenlik kuruluşlarına verilen inşaat taahhüt hizmeti

222

 Geçici 19 Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde Türkiye’de yapılan toplantılarla ilgili teslim ve hizmetler

223

 Geçici 20 / 1 Teknoloji geliştirme bölgelerinde yapılan işlemler      

224

 Geçici 21 Karayolları ve Orman Genel Müdürlüklerinin  taşınmaz teslimleri  

225

 Geçici 23 Milli Eğitim Bakanlığına yapılan bilgisayar bağışları ile ilgili teslimler  

250

 

Diğerleri              

 

47

,

49

,

51

,

53

,

55

 

Bu satırlara 46, 48, 50, 52, 54 no.lu satırlarda tutarları belirtilmiş olan kısmî istisna kapsamındaki işlemler için yüklenilmiş olan KDV tutarları yazılacaktır. Daha önceki beyannamede böyle bir satır yer almamaktaydı. Yeni beyanname ile kısmî istisna kapsamındaki teslim ve hizmetler için yüklenilmiş olan KDV tutarı bilgi olarak istenmektedir. Bir denetim esnasında bu KDV nin indirilmemiş olduğu veya indirilmiş ise indirim iptaline tabi tutulup tutulmadığı kontrol edilecektir. Kısmî istisna kapsamında KDV siz olarak yapılan teslim ve hizmetlere ilişkin yüklenilmiş olan KDV ler indirilemeyeceği için bu satırlarda yazılı rakamların 33 üncü satıra dahil edilmesi mümkün değildir. Şayet bu dönemde kısmî istisna kapsamında yapılmış olan teslim veya hizmet için daha önceki dönemlerde indirilmiş KDV ler var ise bunlar kısmî istisna uygulanarak işlem yapılan aya ait KDV beyannamesinin 30 uncu satırında gösterilir. Kısmî istisna kapsamındaki işlem ile bu işleme ait KDV yüklenimi aynı aya rastladığında bu yüklenimin indirimler arasında yer alması ve aynı rakamın 30 uncu satırda gösterilmesi suretiyle indirim etkisinin ortadan kaldırılması da mümkündür.

 

56  

 

46, 48, 50, 52 ve 54 no.lu satırlardaki kısmî istisna kapsamına giren işlem bedelleri toplamı bu

satıra yazılır .

 

57  

 

47, 49, 51, 53 ve 55 no.lu satırlardaki kısmî istisna kapsamına giren işlemlerle ilgili olarak 

yüklenilmiş KDV tutarları toplamı bu satıra yazılır .

 

TABLO 8 – TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER

 

58

,

60

,

62

,

64

,

66

 

Bu satırlarda tam istisna kapsamına giren yani indirim ve iade hakkı bulunan istisnalar uygulanmak suretiyle yapılan işlemlerin bedelleri gösterilir. Bu işlemlerin neler olduğu, hizalarındaki kod numaraları ve KDV Kanunu’ndaki ilgili madde numaraları aşağıdaki tablodadır.

 

KOD NO.

KDVK MD. NO.

TABLO-12 TAM İSTİSNALAR

 

 

 

 

 

301

11 / 1 – a Mal ihracatı            

302

11 / 1 – a Hizmet İhracatı            

303

11 / 1 – a Roaming hizmetleri            

304

13 / a  Deniz, hava ve demiryolu taşıma araçlarının teslimi ile inşa, tadil, bakım ve onarımları

305

13 / b  Deniz ve hava taşıma araçları için liman ve hava meydanlarında yapılan hizmetler

306

13 / c Petrol aramaları            

307

13 / c  Kıymetli madenlerin arama, zenginleştirme ve rafinaj faaliyetleri  

308

13 / d Teşvikli yatırım mallarının teslimi        

309

13 / e Liman ve hava meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi  

310

13 / f  Ulusal güvenlik amaçlı teslim ve hizmetler      

311

14 Uluslararası taşımacılık          

312

15 / a Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler    

313

15 / b Uluslararası kuruluşlara yapılan teslim ve hizmetler      

350

  Diğerleri              
                   

 

 

59

,

61

,

63

,

65

,

67

 

Bu satırlara, hizasındaki istisna işlemle ilgili olarak yüklenilmiş olan ve İADESİ İSTENEN KDV tutarı yazılır. İADE İSTEMEK MECBURİ DEĞİLDİR. İADE İLE UĞRAŞMAK İSTEMEYENLER BU SATIRLARIN TAMAMINA VEYA BAZILARINA “SIFIR veya 0” YAZABİLİRLER. Böylelikle KDV iade haklarını devrolan KDV yoluyla kullanacaklarını beyan etmiş olurlar. (Daha sonra bu tercih değiştirilerek, düzeltme beyannamesi vermek suretiyle iade talebinde bulunmak mümkündür.) İadesi istenecek olan tutarın, istisna işlemle ilgili olarak direkt yüklenilen KDV lere, istenirse genel gider KDV payının ve bu işlemde kullanılan amortismana tabi iktisadi kıymetlerle ilgili olarak bu ayda indirilen veya daha önce indirilmiş olup, önceki aylardan devren gelen KDV nin içinde bulunan KDV lerin ilavesi suretiyle tespiti

mümkündür. İadesi istenen KDV prensip olarak istisna işlem bedelinin genel KDV oranı ile çarpımı sonucu bulunan rakamı geçemez. Ancak zararına satış, yüksek oranlı girdi kullanımı, genel gider KDV payı ekleme gibi kabul gören izahlarla bu sınırın üstünde iade istenebilir. Fakat sınır aşımı amortismana tabi iktisadi kıymet KDV sinden kaynaklanıyorsa aşan bu kısım kabul edilmez. 

 

68  

 

58, 60, 62, 64 ve 66 no.lu satırlardaki tam istisna kapsamına giren işlem bedelleri toplamı bu

satıra yazılır .

 

69  

 

59, 61, 63, 65 ve 67 no.lu satırlardaki tam istisna kapsamına giren işlemlerle ilgili olarak

yüklenilmiş olup iadesi istenen KDV tutarları toplamı bu satıra yazılır .

 

TABLO 9- DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

 

70

,

72

,

74

,

76

,

78

 

Bu satırlarda iade hakkı doğuran diğer işlemlerle ilgili teslim bedelleri ve bu bedellere ait kod numaraları ile ilgili madde numaraları yer alacaktır. İade hakkı doğuran diğer işlemlerin neler olduğu aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

 

KOD NO.

KDVK MD. NO.

TABLO-13  DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER

401

 8 / 2       Fazla ve yersiz ödenen vergiler (İndirim hakkına sahip olanlara iade edilecek fazla ve yersiz vergilerle ilgilidir. TABLO 9’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa fazla ve yersiz verginin kaynaklandığı işlem bedelinin KDV hariç tutarı, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa ise ilgili KDV Genel Tebliğlerine göre belirlenecek KDV tutarı yazılacaktır.)

402

 9 / 2       Kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde alıcı tarafından beyan edilecek KDV (Alıcının kısmi tevkifat uyguladığı teslim ve hizmetlerle ilgilidir. Satıcı tarafından doldurulacaktır. TABLO 9’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa işlem bedelinin KDV hariç tutarı, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa alıcının sorumlu sıfatıyla beyan etmek üzere tevkif ettiği KDV tutarı yazılacaktır.)

403

 11 / 1 – a 61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili yüklenilen KDV (TABLO 9’a aktarılırken,  bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışların, istisna şartları bu dönemde oluşan (Onaylı Özel Faturası ve Döviz Alım Belgesi bu dönemde temin edilen)  kısmı ve bu kısma  isabet eden yüklenilen  KDV tutarı yazılacaktır.)

404

 11 / 1 – b Vergisi bu dönemde alıcıya iade edilen 43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili yüklenilen KDV (TABLO 9’a aktarılırken,  bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan ve hesaplanan vergisi bu dönemde alıcıya iade edilen 43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki teslimlerin bedeli ve bu teslimlerle  ilgili yüklenilen KDV tutarı yazılacaktır.)

405

11/1-c ve Geçici 17 İhracatı bu dönemde gerçekleşen indirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri ile ilgili yüklenilen KDV farkı (İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslim edildiği dönemde bu fark 91. satıra yazılmaktadır. Mallar ihraç edildiğinde farkın gerçekleşen ihracata isabet eden kısmı  TABLO 13’ün 405. satırı aracılığıyla TABLO 9’a aktarılacaktır.)

406

 29 / 2 İndirimli orana tabi işlemler (İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili aylık mahsuben iade talep edenler tarafından doldurulacaktır. TABLO 9’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa iadesi talep edilen indirimli orana tabi işlemlere ait bedel, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa ise ilgili Genel Tebliğlere göre belirlenecek aylık mahsuben iade tutarı yazılacaktır.)

407

 11 / 1 – a 61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki teslimlerle ilgili düzeltilecek KDV (Bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışların, istisna şartları bu dönemde oluşan (Onaylı Özel Faturası ve Döviz Alım Belgesi bu dönemde temin edilen)  kısmı üzerinden hesaplanan KDV yazılacaktır.)

408

 11 / 1 – b 43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki teslimlerle ilgili olup bu dönemde alıcıya iade edilen KDV (Bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili olup alıcıya bu dönemde iade edilen vergi tutarı yazılacaktır.)

450

  Diğerleri

 

 

 

71

 

73

 

75

 

77

 

79

 

Bu satırlara, iade hakkı doğuran diğer işlemlerle ilgili olarak İADESİ İSTENEN KDV tutarları yazılır. İADE İSTEMEYEN YANİ İADE HAKKINI DEVRALAN KDV YOLUYLA KULLANMAK İSTEYENLER BU SATIRLARA 0 (SIFIR) YAZACAKLARDIR.

 

80  

 

70,72, 74, 76 ve 78 no.lu satırlardaki diğer hakkı doğuran işlemlerin bedelleri  toplamı bu satıra yazılır

 

81  

 

71, 73, 75, 77 ve 79 no.lu satırlardaki diğer hakkı doğuran işlemlerle ilgili olarak iadesi istenen tutarlar toplamı bu satıra yazılır .

 

82  

 

Bu satıra 69 ve 81 inci satırlardaki iadesi istenen rakamlar toplamı yazılır.

 

83   İPTAL EDİLDİ

 

İhraç kaydıyla teslime konu edilmiş olup, tecil edilememiş bulunan ve dolayısıyla ihracat

gerçekleştiğinde iadesi gereken KDV den, bu dönemde iade edilebilir hale gelmiş yani ihracı tevsik edilebilen kısım bu satıra yazılmaktaydı. Böylelikle ihraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan KDV iadeleri aylık periyotlar halinde istenebilmekteydi. Fakat bu satırın uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar nedeniyle 95 nolu KDV Genel Tebliğ’inin 4.1. bölümü ile bu satır iptal edilmiştir. İhraç kayıtlı teslimlerden kaynaklanan iadeler eskiden olduğu gibi ihraçat gerçekleştikçe dilekçe ile ve ihraç kayıtlı teslimin yapıldığı aydaki 91 nolu satırda yazılı rakama istinaden talep edilebilecektir. (33 nolu KDV Sirküleri) Ancak 24 sayılı KDV Sirkülerinde ve 95 sayılı KDV Genel Tebliği’nin 4.1 bölümünde belirtildiği üzere,o ayda hem tecil hem iade çıkmışsa, gerçekleşen kısmı ihracat orantı dahilinde kısmen iadeyi, kısmen terkini sağlamaktadır. Halbuki öteden beri olduğu gibi ihracatın gerçekleşen kısmı öncelikle iadeyi sağlamaktadır. Bu konudaki görüşlerimiz Vergi Dünyası Dergisinin Eylül 2005 sayısındaki yazımızda  yer almıştır..

 

TABLO 10 – İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER

 

84

,

86

,

88

 

Bu satırlarda KDV Kanunu 11/1-c ve Geçici 17 nci maddeleri kapsamında İHRAÇ KAYDIYLA yapılan

teslim bedelleri KDV oranlarına göre ayrımlı olarak gösterilecek ve hizalarında hesaplanan (fakat müşteriden tahsil edilmeyen) KDV tutarları yer alacaktır.

 

85

,

87

 

Bilindiği üzere, %1 veya %8 orana tabi malların ihraç kaydıyla tesliminde tecil edilecek KDV çıkmamışsa iade tutarı teslim KDV si olan %1 veya %8 oranla hesaplanmış meblağdan ibaret kalmaktadır. Satıcının bu teslimle ilgili yüklendiği KDV, %1 veya %8 oranla hesaplanan teslim KDV sinden fazla ise bu fazlalık da iade konusu olabilmektedir. Şayet böyle bir durum varsa, 85 ve 87 no.lu satırlara %1 veya %8 oranlı olup  ihraç kaydıyla teslim edilmiş mallar için yüklenilmiş olan ve teslim KDV sinden daha büyük tutarda bulunan KDV tutarları yazılacak, böyle bir durum yoksa boş bırakılacaktır. Yüklenilen KDV % 1 veya % 8 olarak hesaplanan KDV den fazla ise fakat mükellef bu fazlalığın iadesini istemiyorsa, 85 ve 87 nci satırları boş bırakmak suretiyle bu iade hakkından vazgeçebilir.

 

89  

 

84, 86 ve 88 no.lu satırlarda yazılı olan ihraç kayıtlı  teslimlerle ilgili olarak hesaplanmış (fakat müşteriden tahsil edilmemiş) KDV tutarlarının toplamı bu satıra yazılır.

 

90  

 

89 uncu satırdaki rakamdan 38 inci satırdaki rakam çıkarıldığında bulunan fark bu satıra yazılır.

 

91  

 

Bu satır bu dönemde ihraç kaydıyla teslim edilmiş olan mallarla ilgili olarak, ihracat gerçekleştiğinde

yüklenim vergi farkı olarak ne kadar iade yapılacağını göstermektedir. 91 inci satıra yazılacak rakamı bulabilmek için bu beyannamedeki 85 ve 87 nci satırlardaki rakamlar toplanır, bundan 84 ve 86 ncı satırlardaki rakamların toplamı indirilir.

 

Mallar ihraç edildiğinde, 91 no.lu satırdaki tutarın, gerçekleşen ihracata isabet eden kısmı, 9 no.lu tabloda 405 no.lu kod kullanılarak (79 no.lu satırda) gösterilir.

 

BEYANNAMENİN HANGİ SIFATLA VERİLDİĞİ

 

Beyannamenin hangi sıfatla verildiği (x) işareti konulmak suretiyle belirtilir. Beyannameyi

verenin vergi numarası ilgili bölüme yazılır. Beyanname mirasçı veya kanuni temsilci sıfatıyla veriliyorsa ve varsa beyannameyi verenin vergi numarası ilgili bölümde belirtilir. Beyannameyi verenin adı, soyadı veya unvanı yer yettiği kadar belirtilir. (Kaşe konulması tercih edilmelidir.) İlgili bölüme beyannamenin tanzim edildiği tarih (18 02 2005 gibi) yazılır. KDV beyannameleri damga vergisine tabi olup, 2005 yılı için bu verginin tutarı 12 YTL dir. Beyannamede bu damga vergisini yazmak için satır açılmamıştır. Tahakkuk fişinde damga vergisi gösterilmekte ve bu yolla ödenmektedir. (Damga pulu yapıştırılması suretiyle damga vergisi ödeme usulü yürürlükten kaldırılmıştır.)

 

BEYANNAMEYİ DÜZENLEYEN  S.M.  VEYA S.M.M.M.

 

Varsa beyannameyi düzenleyen veya imzalayan S.M. veya S.M.M.M. nin vergi numarası, T.C. kimlik numarası, varsa e-posta adresi, adı, soyadı, imzası ve imza tarihi burada yer alır.

 

(Şayet firma YMM’ye tam tasdik yaptırıyorsa veya SM-SMM imzasına tâbi olmayacak cesamette ise bu bölüm boş bırakılır. SM-SMMM imzasına tâbi olan mükellefler için ya bu bölümde imza bulunmalı ya da YMM ile tam tasdik sözleşmesi olduğuna dair not yer almalıdır. Bu durumda YMM imzası gerekmez. Bu not çerçevenin içindeki herhangi bir yere yazılır. Y.M.M. ile sürekli danışmanlık anlaşması olanlar S.M..-.S.M.M.M. imzası gereğini Y.M.M imzası ile yerine getirmiş olurlar.)

 

Saygılarımızla,

 

DENET Yönetim Danışmanlığı

Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

 

 

 

 

 

Ek : 24 no.lu KDV Sirküleri

       33 no.lu KDV Sirküleri

       Açıklamalar Tablosu

 


 

 

 

“T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

 

KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / 24

 

Konusu: Aralık/2004 Vergilendirme Döneminden İtibaren Kullanılacak Olan 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilen Mükellefler İçin) Katma Değer Vergisi Beyannamesinin Düzenlenmesi

Tarihi: 14.01.2005

Sayısı: KDVK-24 / 2005 – 3

İlgili olduğu maddeler: Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 42

 


1- GİRİŞ

KDV beyannameleri Eylül/2004 döneminden itibaren internet ortamında verilmeye başlanmıştır. Kağıt ortamında verilecek beyannameler de internet ortamında verilen beyannamelere ve mevzuattaki değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yeniden düzenlenmiştir.

Kağıt ortamında verilecek yeni 1 No.lu KDV Beyannamesi Aralık/2004 vergilendirme dönemine ilişkin beyanlardan itibaren kullanılmaya başlanacaktır. Bu beyannamenin düzenlenmesi ile ilgili açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- AÇIKLAMALAR

a) Genel Olarak:

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun uygulamasına ilişkin açıklamaların yapıldığı 13 Sıra No.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’ nin (I/2.3) bölümünde belirtildiği üzere, 1.1.2005 tarihinden itibaren verilecek beyannameler Yeni Türk Lirası (YTL) para birimi esas alınarak düzenlenecektir.

Bu nedenle, Aralık/2004 vergilendirme döneminden itibaren verilecek katma değer vergisi beyannamelerinde YTL ve YKr gösterimini esas alan değişiklikler yapılmıştır. (Sadece Aralık/2004 vergilendirme dönemine ilişkin olarak, mükelleflerce eski katma değer vergisi beyannamesinin verilmesi halinde vergi daireleri bu beyannameleri kabul edecektir. Ancak, mükellefler bu beyannameleri YTL ve YKr para birimini esas alarak düzenleyeceklerdir.)

b) Tablolar

Beyannamenin 1. sayfası “Matrah ve Vergi Bildirimi” başlığı altında 6 tablodan oluşmaktadır. İstisna, ihraç kaydıyla teslim ve iade hakkı doğuran işlemi bulunmayan mükellefler, mükellefiyete ilişkin bilgilerle birlikte sadece bu sayfayı dolduracaklardır.

Beyannamenin 2. sayfasında “İstisnalar, İade Hakkı Doğuran İşlemler ve İhraç Kaydıyla Teslimler” başlığı altında yer alan 4 tabloda ise tam ve kısmi istisna kapsamına giren işlemler, diğer iade hakkı doğuran işlemler ve ihraç kaydıyla teslimler beyan edilecektir.

Beyannamenin doldurulması ile ilgili açıklamalara ve işlem kodlarına ait listeler ise “2047-a örnek No.lu Föy”de ( Sonraki bölümlerde “Föy” olarak adlandırılacaktır.) yer almaktadır. Beyanname verilirken bu Föy’ün eklenmesine gerek yoktur.

Tablolarla ilgili açıklamalar aşağıdadır.

TABLO 1: TEVKİFAT UYGULANMAYAN İŞLEMLER:

Bu tabloda, verginin konusuna girmeyen ve vergiden istisna olan işlemlere yer verilmeyecek, sadece vergiye tabi işlemler (alıcının tevkifat uyguladığı işlemler hariç) ait oldukları vergi oranları itibariyle ayrı ayrı beyan edilecektir. İhraç kaydıyla teslimler ile özel matrah şekli uygulanan işlemlerde bedelin matraha dahil olan kısmı da bu tabloya dahil edilecektir.

Örnek 1:

Mükellef (A)’nın Şubat dönemindeki işlemleri aşağıdadır.

– % 1 oranına tabi yurt içi satışlar: 260 YTL.

– % 8 oranına tabi yurt içi satışlar: 2.500 YTL.

– % 18 oranına tabi yurt içi satışlar: 4.000 YTL.

– % 18 oranına tabi malların ihraç kaydıyla teslimleri: 500 YTL.

Bu mükellef Şubat dönemi beyannamesinin 1 numaralı tablosunu aşağıdaki şekilde dolduracaktır.

Örnek 2:

Altın, gümüş ve kıymetli taş ihtiva eden bir gerdanlığın toplam bedeli 1.200 YTL, içindeki has altın ve gümüş bedeli ile kıymetli taşın maliyet bedelleri toplamı 1.040 YTL’ dir. Bu teslim TABLO 1’de beyan edilirken, % 18 oranına ilişkin satırın “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa 160 YTL olarak dahil edilecektir. Bu teslime ilişkin bedelin matraha dahil olmayan 1.040 YTL tutarındaki kısmı ise 42. satırda beyan edilecektir.

Sigara, gazete, dergi gibi vergisi tamamen önceki safha tarafından beyan edilen özel matrah şekline tabi malları satan bayiler bu satışlarını TABLO 1’de değil 42. satırda beyan edeceklerdir.

Tam ve kısmi istisna kapsamına giren işlemler, alıcının tam veya kısmi tevkifat uyguladığı işlemler, özel matrah şekline tabi işlemlerde bedelin matraha dahil olmayan kısmı bu tabloya dahil edilmeyecektir.

TABLO 2: KISMİ TEVKİFAT UYGULANAN İŞLEMLER:

Bu tabloda, alıcının kısmi tevkifat uyguladığı işlemler beyan edilecektir. Bunlar; fason tekstil ve konfeksiyon işleri, 91 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (A/3) bölümünde belirtilen hizmetler, istisnadan vazgeçenler bakımından hurda ve atık teslimleri gibi işlemlerdir. Bu işlemler beyan edilirken “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa işlem bedelinin tamamı, “KDV Oranı” sütununa işlemin tabi olduğu vergi oranı, “Tevkifat Oranı” sütununa KDV Genel Tebliğlerinde alıcı için öngörülen tevkifat oranı yazılacaktır. “Hesaplanan KDV” sütununa işlem bedeli üzerinden hesaplanan verginin tamamı değil, tevkifattan sonra kalan kısmı yazılacaktır.

Örnek 3:

2.000 YTL tutarındaki bir fason tekstil işi bu tabloda beyan edilirken; teslim ve hizmet bedeli 2.000, KDV oranı 18, tevkifat oranı 2/3 olarak yer alacaktır. Hesaplanan KDV [ (İşlem bedeli) x (KDV oranı x (1-tevkifat oranı)] formülüne göre { (2.000) x [0,18 x (1-2/3)] = 120 } YTL olarak belirlenecektir.

TABLO 3: DİĞER İŞLEMLER:

Bu tabloda, 43 ve 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliğlerine göre Türkiye’de ikamet etmeyenlere beyannamenin ait olduğu dönemde yapılan teslimler beyan edilecektir. Bunlar istisna kapsamına girmekle birlikte istisna şartları işlemden sonra oluşan teslimlerdir. Türkiye’de ikamet etmeyenlere yapılan teslimler, istisna şartları aynı dönemde oluşsa bile bu tabloda beyan edilmelidir.

Bu tabloda yer alan 22. ve 24. satırlara ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

– 22. Satır: 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimler (Yolcu İstisnası)

Beyannamenin ait olduğu dönemde Türkiye’de ikamet etmeyen yolculara 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamında yapılan teslimler bu satırda beyan edilecektir. “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, “Hesaplanan KDV” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılacaktır. (Teslim konusu mal aynı dönemde yurt dışına çıkarılır ve KDV tutarı alıcıya intikal ettirilirse 35. satır ile Föy’de bulunan TABLO 13’deki 404 ve 408 kodlu satırlar aracılığıyla TABLO 9’da istisna ve iadeye imkan veren beyanlar yapılacaktır. Hesaplanan vergi izleyen dönemlerde alıcıya intikal ettirilirse sadece 35. satır ve TABLO 13’de yer alan 404 ve 408 kodlu satırlar aracılığıyla TABLO 9’da beyan yapılacaktır.)

– 24. Satır: 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimler (Bavul Ticareti)

Beyannamenin ait olduğu dönemde 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamında yapılan teslimler bu satırda beyan edilecektir. “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, “Hesaplanan KDV” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılacaktır. (Teslimin yapıldığı döneme ait beyannamenin verileceği tarihe kadar mal yurt dışına çıkarılır ve Döviz Alım Belgesi ile Onaylı Özel Fatura temin edilirse 36. satırda ve Föy’de bulunan TABLO 13’deki 403 ve 407 kodlu satırlar aracılığıyla TABLO 9’da istisna ve iadeye imkan veren beyanlar yapılacaktır. Döviz Alım Belgesi ve Onaylı Özel Fatura sonraki dönemlerde temin edilirse, bu belgelerin temin edildiği döneme ait beyannamede sadece 36. satır ve TABLO 13’de yer alan 403 ve 407 kodlu satırlar aracılığıyla TABLO 9’da beyan yapılacaktır. Yolcu istisnası ve bavul ticareti kapsamındaki teslimler dolayısıyla iade almak istemeyen mükelleflerin TABLO 9’a kayıt yapmalarına gerek bulunmamaktadır.)

-28. Satır: Matrah Toplamı

Tablo 1, 2 ve 3’ün “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütunlarında yer alan tutarların toplamı bu satıra yazılacaktır.

-29. Satır: Hesaplanan KDV Toplamı

Tablo 1, 2 ve 3’ün “Hesaplanan KDV” sütunlarında yer alan vergi tutarlarının toplamı bu satıra yazılacaktır.

-30. Satır: İlave Edilecek KDV

Bu satırda; fazla ve yersiz hesaplandığı anlaşılan vergiler, işlemin kısmi istisna kapsamına girmesi nedeniyle indirim hesaplarından çıkarılması gereken vergiler ve çeşitli nedenlerle düzeltme amacıyla “Toplam KDV” içine alınması gereken vergiler beyan edilecektir.

-31. Satır: Toplam KDV

29 ve 30. satırların toplamı bu satıra yazılacaktır.

TABLO 4: İNDİRİMLER:

-32. Satır: Önceki Dönemden Devreden KDV

Varsa önceki dönem beyannamesinin “Sonraki Döneme Devreden KDV” satırındaki (41. satır) tutar bu satıra yazılacaktır.

-33. Satır: Bu Döneme Ait İndirilecek KDV

İndirim hakkı bu dönemde doğan KDV tutarları yazılacaktır.

-34. Satır: Mal İadeleri Veya Gerçekleşmeyen İşlemler Nedeniyle Düzeltilecek KDV

Mükellefler arasındaki mal iadeleri ile vazgeçilen veya gerçekleşmeyen hizmetler nedeniyle KDV Kanununun 35. maddesine göre düzeltme işlemine konu olan KDV tutarları bu satıra yazılacaktır.

-35. Satır: 43 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

Beyannamenin ait olduğu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 43 No.lu KDV Genel Tebliği (yolcu istisnası) kapsamındaki satışlarla ilgili olup beyannamenin ait olduğu dönemde alıcıya iade edilen KDV tutarı bu satıra yazılacaktır.

-36. Satır: 61 Seri No.lu KDV Genel Tebliği Kapsamındaki Teslimlerle İlgili Düzeltilecek KDV

Beyannamenin ait olduğu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 61 No.lu KDV Genel Tebliği (Bavul Ticareti) kapsamındaki teslimlerden istisna şartları bu dönemde oluşan (Döviz Alım Belgesi ve Onaylı Özel Faturası bu dönemde temin edilen) kısmına ait hesaplanan KDV yazılacaktır.

Örnek 4:

Bavul ticareti kapsamında geçen ay 2.500, bu ay 1.500 YTL tutarında genel vergi oranına tabi teslim yapılmıştır. Bu dönem beyannamesi verilmeden önce geçen aydaki teslimin 750, bu aydaki teslimin 1.000 YTL tutarındaki kısmına ait DAB ve onaylı özel fatura temin edilmiştir. Bu örnekte 36. satıra, (750+1.000) x 0.18 =315 yazılacaktır.

TABLO 5: SONUÇ HESAPLARI:

Bu tabloda yer alan 38 ve 40. satırlar Föy’de yer alan açıklamalara göre, 39 ve 41. satırlar ise bu satırlarda parantez içinde belirtilen hesaplamaya göre doldurulacaktır.

TABLO 6: DİĞER BİLGİLER:

Bu tablodaki satırlar da Föy’de yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır. Ancak, 43. satır bu satırda parantez içinde belirtilen hesaplamaya göre doldurulacaktır.

TABLO 7: KISMİ İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER:

KDV Kanununa göre kısmi istisna kapsamına giren işlemler bu tabloda beyan edilecektir. Bu işlemlerin listesi Föy’deki TABLO 11’de yer almaktadır.

TABLO 7 doldurulurken “KOD NO” ve “KDVK MD. NO” sütunları TABLO 11’den seçilecektir. İşlem bedeli ile bu işlemin bünyesine giren vergi diğer sütunlara yazılacaktır.

TABLO-8 TAM İSTİSNA KAPSAMINA GİREN İŞLEMLER:

KDV Kanununa göre tam istisna kapsamına giren işlemler ile bu işlemlere ilişkin “KOD NO” ve “KDVK MD. NO” bölümleri Föy’deki TABLO 12’den seçilerek beyan edilecektir.

Bu işlemler dolayısıyla iade almak istemeyen mükelleflerin “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa işlem bedelini, “Yüklenilen KDV” sütununa “0” (sıfır) yazmaları gerekmektedir.

TABLO-9 DİĞER İADE HAKKI DOĞURAN İŞLEMLER:

Bu işlemlerin listesi Föy’deki TABLO 13’de yer almaktadır. Diğer iade hakkı doğuran işlemlerle ilgili vergi tutarları Föy’de yer alan açıklamalara uygun olarak TABLO 13’deki ilgili satırlar aracılığıyla TABLO 9’a aktarılacaktır. Bu işlemler dolayısıyla iade almak istemeyenler “İadeye Konu Olan KDV” sütununa “0” (sıfır) yazmalıdır.

Bu tablonun sonunda yer verilen-“İhraç Kaydıyla Teslimlerle İlgili Tecil Edilemeyen KDV” satırına (83. Satır), beyannamenin ait olduğu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan ihraç kaydıyla teslimlerle ilgili ihracat kısmen veya tamamen bu dönemde gerçekleşmişse, teslimin yapıldığı dönemde tecil edilemeyen vergi tutarının (ilgili dönem beyannamesinin 90. satırındaki tutarın) gerçekleşen ihracata isabet eden kısmı yazılacaktır.

Örnek 5:

Geçen ay 3.000 YTL tutarında ihraç kaydıyla teslim yapılmıştır. Tecil edilebilir KDV 540, tecil edilen KDV 180, tecil edilemeyen KDV 360 YTL’ dir.

Bu ay 5.000 YTL tutarında ihraç kaydıyla teslim yapılmıştır. Tecil edilebilir KDV 900, tecil edilemeyen KDV 720 YTL’ dir.

Bu ayda, geçen dönemdeki teslimin 2.000 YTL tutarındaki kısmı, bu dönemdeki teslimin 4.000 YTL tutarındaki kısmı ihraç edilmiştir.

Geçen aydaki teslimle ilgili iadeye konu olacak KDV: (2.000/3.000) x 360 = 240 YTL,

Bu aydaki teslimle ilgili iadeye konu olacak KDV: (4.000/5.000) x 720 = 576 YTL,

83. satıra yazılacak toplam iadeye konu olacak KDV: 240 + 576 = 816 YTL,

olarak hesaplanacaktır.

TABLO-10 İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLER:

Beyannamenin ait olduğu dönemde yapılan ihraç kayıtlı teslimler TABLO-1 ile birlikte bu tabloda da gösterilecektir. Bu tabloda yer alan satırlar Föy’de yer alan açıklamalara ve bu satırlarda belirtilmiş olan parantez içi hesaplamalara göre doldurulacaktır. “

 


 

 

“KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ / ….


Konusu                       : 95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile İhraç Kayıtlı

  Teslimlerle İlgili İade Uygulamasında Yapılan Değişiklik

                                     Hakkında
Tarihi                          : 14 / 10 / 2005
Sayısı                          : KDVK-33 / 2005 – 12
İlgili Olduğu Maddeler : Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 11 ve 42


1- Giriş


Kağıt ve internet ortamında verilen 1 No.lu (Gerçek Usulde Vergilendirilenler İçin) KDV Beyannamesinin, “İhraç Kaydıyla Teslimlerle İlgili Tecil Edilemeyen KDV” satırının 95 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile iptal edilmesi nedeniyle Bakanlığımıza intikal eden tereddütlerin giderilmesi amacıyla ihraç kayıtlı teslimlere ilişkin tecil edilemeyen katma değer vergisinin ihracatın yapıldığı dönemde nakden veya mahsuben iadesi hususundaki açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2- İhraç Kaydıyla Teslimlerde Beyan


İhraç kaydıyla teslimlere ilişkin beyan, teslimin yapıldığı döneme ait 1 No.lu KDV Beyannamesinin 1 ve 10 numaralı Tablolarına (internet ortamında verilen beyannamenin “Tevkifat Uygulanmayan İşlemler” ile “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” Tablolarına) dahil edilmek suretiyle yapılmaktadır.

“Tablo-1” de yapılan kayıt ile bu teslimler üzerinden hesaplanan katma değer vergisinin beyanı sağlanmakta, “Tablo-10”da (internet ortamında verilen beyannamenin “İndirimler ve İhraç Kaydıyla Teslimler” kulakçığının “İhraç Kaydıyla Teslimlere İlişkin Bildirim” Tablosunda) yapılan beyan neticesinde de “Tecil Edilebilir KDV”, “Tecil Edilecek KDV” ve “İhracatın Gerçekleştiği Dönemde İade Edilecek Tecil Edilemeyen KDV” tutarları belirlenmektedir.

3- İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil Edilemeyen Verginin İadesi


İhraç kaydıyla teslimlerde tecil edilemeyen katma değer vergisinin iadesi, ihracatın gerçekleştiği dönemde yapılabilmekte, ihracatın kısmen gerçekleşmesi halinde, gerçekleşen kısma isabet eden tutar iade edilmektedir.

95 Seri No.lu KDV Genel Tebliğinin (4.1.) bölümünde, ihracatın gerçekleştiği dönem beyannamesinin herhangi bir satırına, bu şekilde hesaplanacak iade tutarının yazılmayacağı açıklanmıştır.

Bu durumda, iade işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir:

– Mükellefler, ihraç kaydıyla teslim ettikleri malların kısmen veya tamamen ihraç edilmesi halinde, iade talep dilekçesi ve gerekli belgelerle vergi dairesine başvurarak ihracatı gerçekleşen kısma isabet eden tutarın nakden veya mahsuben iadesini talep edeceklerdir.

– Vergi dairesi beyanname verilmesini beklemeden talebi değerlendirerek genel hükümler çerçevesinde talebi sonuçlandıracaktır. Red ve iade, ihraç kaydıyla teslimin yapıldığı dönem beyannamesine (Beyannamenin 90. satırına) dayandırılacaktır.


– Mükellef, bu iade tutarını hiçbir beyannamede 40 veya başka bir satırda göstermeyecektir. İhraç kaydıyla teslimin gerçekleştiği dönem beyannamesinin 90. satırında bir tutar yer alması ve iade başvurusunun gerekli belgelerle birlikte usulüne uygun olarak yapılması, iade talebinin yerine getirilmesi için yeterlidir.

İade, beyanname dışında gerçekleştirileceğinden, ihracatın gerçekleştiği tarihten sonra ortaya çıkacak bu iade talebine ait tutarın herhangi bir beyannameye dahil edilmesinin, mükerrer iadeye ve dolayısıyla cezalı tarhiyatlara yol açabileceği hususuna dikkat edilmelidir.

Kağıt ortamında verilen 1 No.lu KDV Beyannamesinin söz konusu değişiklikler dikkate alınarak düzenlenmiş şekli, basımı ve dağıtımına başlanılmakla birlikte Başkanlığımız internet sitesi olan www.gelirler.gov.tr adresinin “Beyanname Örnekleri” bölümünden de temin edilebilecektir. Ayrıca, internet ortamında verilen 1 No.lu KDV Beyannamesinde de yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda değişiklikler yapılarak mükelleflerin kullanımına sunulmuştur.”


AÇIKLAMALAR

 

1

Tevkifat uygulanmayan işlemlerde (matrah x KDV oranı), kısmi tevkifat uygulanan işlemlerde [(matrah x KDV oranı x (1 – tevkifat oranı)] şeklinde hesaplanacaktır.  
 

2

 KDV Genel Tebliğlerinde alıcı için öngörülen tevkifat oranı,  basit kesir (1/2, 1/3, 2/3, 9/10 gibi) olarak yazılacaktır.  
 

3

Bu dönemde,Türkiye’de ikamet etmeyenlere 43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında yapılan teslimler beyan edilecektir. “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, “Hesaplanan KDV” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılacaktır.  
 

4

Bu dönemde, Türkiye’de ikamet etmeyenlere 61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamında yapılan teslimler beyan edilecektir. “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa aynı veya farklı vergi oranlarına tabi teslim bedellerinin toplamı, “Hesaplanan KDV” sütununa bu teslimler üzerinden hesaplanan KDV toplamı yazılacaktır.  
 

5

Bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışlarla ilgili olup alıcıya bu dönemde iade edilen vergi tutarı yazılacaktır  
 

6

Bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışların, istisna şartları bu dönemde oluşan (Onaylı Özel Faturası ve Döviz Alım Belgesi bu dönemde temin edilen)  kısmı üzerinden hesaplanan KDV yazılacaktır.  
 

7

(31-37) farkı 89. satırdan küçükse bu fark, büyükse 89. satırdaki tutar yazılacaktır.  

8

(37-31) farkı “sıfır”a eşit veya küçükse 40. satıra varsa  83. satırdaki tutar yazılacaktır. (37-31) farkı “sıfır”dan büyükse, fark 82. satırdaki tutarla karşılaştırılacak, küçük olana, varsa 83. satırdaki tutar eklenerek 40. satıra yazılacaktır.  
 

9

Vergisi önceki safha tarafından beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlerde (sigara, gazete, dergi vb.) perakendeci bayiler, tüketiciye satış bedellerinin KDV dahil toplamını bu satıra yazacaktır. Bu işlemler beyannamenin başka bir yerinde beyan edilmeyecektir. Altın, gümüş ve kıymetli taştan yapılmış eşya teslimlerinde matraha dahil olmayan tutar bu satırda, bedelin matraha dahil kısmı ise TABLO 1’de beyan edilecek ve ikisinin toplamı teslim bedeline eşit olacaktır.  
 
 
 
 

10

43. satırdaki tutarların her yıl Ocak ayından başlayarak kümülatif toplamı yazılacaktır. Kümülatif toplam, izleyen yılın Ocak ayında yeniden başlatılacaktır. Özel hesap dönemine tabi gelir/kurumlar vergisi mükelleflerinde de kümülatif toplam, her takvim yılının Ocak ayında başlatılacaktır. Yıl içinde işe başlayanlar başladıkları aydan itibaren kümülatif alacaktır.  
 
 

11

Bu dönemde gerçekleştirilen teslim ve hizmetlere ait bedelin, kredi kartı ile tahsil edilen kısmı yazılacaktır.  

12

Bu föyde yeralan TABLO 11, 12 ve 13’den seçilecektir.  

13

İşlemin bünyesine giren vergi yazılacaktır.  

14

KDV Genel Tebliğlerine göre belirlenecek iade toplamı yazılacaktır.  

15

İhraç kaydıyla teslimim yapıldığı dönemde tecil edilemeyen KDV tutarı beyannamenin 90. satırına yazılmaktadır. Bu teslimle ilgili ihracatın gerçekleştiği dönemde ise gerçekleşen ihracata isabet eden “Tecil Edilemeyen KDV”  tutarı 83. satıra yazılacaktır.   
 
 

16

İhraç kaydıyla teslim edilen indirimli orana tabi malların bünyesine giren KDV yazılacaktır.  

17

İndirim hakkına sahip olanlara iade edilecek fazla ve yersiz vergilerle ilgilidir. TABLO 9’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa fazla ve yersiz verginin kaynaklandığı işlem bedelinin KDV hariç tutarı, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa ise ilgili KDV Genel Tebliğlerine göre belirlenecek KDV tutarı yazılacaktır.  
 
 

18

Alıcının kısmi tevkifat uyguladığı teslim ve hizmetlerle ilgilidir. Satıcı tarafından doldurulacaktır. TABLO 9’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa işlem bedelinin KDV hariç tutarı, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa alıcının sorumlu sıfatıyla beyan etmek üzere tevkif ettiği KDV tutarı yazılacaktır.  
 
 

19

TABLO 9’a aktarılırken,  bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan 61 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki satışların, istisna şartları bu dönemde oluşan (Onaylı Özel Faturası ve Döviz Alım Belgesi bu dönemde temin edilen)  kısmı ve bu kısma  isabet eden yüklenilen  KDV tutarı yazılacaktır.  
 
 

20

TABLO 9’a aktarılırken,  bu dönemde veya önceki dönemlerde yapılan ve hesaplanan vergisi bu dönemde alıcıya iade edilen 43 No.lu KDV Genel Tebliği kapsamındaki teslimlerin bedeli ve bu teslimlerle  ilgili yüklenilen KDV tutarı yazılacaktır.  
 

21

İndirimli orana tabi malların ihraç kaydıyla teslim edildiği dönemde bu fark 91. satıra yazılmaktadır. Mallar ihraç edildiğinde farkın gerçekleşen ihracata isabet eden kısmı  TABLO 13’ün 405. satırı aracılığıyla TABLO 9’a aktarılacaktır.  
 
 

22

İndirimli orana tabi işlemlerle ilgili aylık mahsuben iade talep edenler tarafından doldurulacaktır. TABLO 9’a aktarılırken “Teslim ve Hizmet Bedeli” sütununa iadesi talep edilen indirimli orana tabi işlemlere ait bedel, “İadeye Konu Olan KDV” sütununa ise ilgili Genel Tebliğlere göre belirlenecek aylık mahsuben iade tutarı yazılacaktır.