KORUCU HAKKINDA BİLGİ


KORUCU HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KORUCU HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KORUCU HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KORUCU HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KORUCU HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Waldhüter Feldhüter (m), Fr. Gardechampêtre (m), İng. Rural guard; forest watchman. Bekçi mânâsında kullanılan bir terim. Saraya âit çayırlarla koruların muhâfazasında kullanılan bekçilere bu ad verilirdi. Saray korucularının bir kısmı maaşlı, bir kısmı da bu hizmetlerine karşılık avârız-ı dîvâniyye (harb sebebiyle tahsil edilen vergi), bedel-i menzil (Osmanlılarda menzil teşkilâtının senelik masrafları için alınan vergi), imdâdiyye-i seferiyye (eskiden Osmanlı devrinde muhârebe masrafına karşılık olmak üzere, halktan alınan örfî vergiye verilen ad) gibi vergilerden muaf idiler. Maaşlı olanlar, acemî oğlanları arasından seçilirdi.

Yeniçeri ocağını teşkil eden cemâat, bölük ve sekbandan seçilme bir sınıf askere de korucu adı verilirdi. Bunların vazifesi İstanbul etrâfındaki ormanlarla su yollarını korumaktı.

Bugün köylerde, mezralarda mal ve can güvenliğini temin etmek için görevlendirilen silâhlı kişilere de bu isim verilmektedir. Korucular, köy ihtiyar meclislerince görevlendirilirler ve köy muhtarlarının denetim ve emrinde çalışırlar. Köy kânunlarına göre 22 yaşını bitirmiş, 60 yaşını geçmemiş olanlar korucu olabilirler. Olağanüstü hal îlân edilen il sınırları içersinde lüzum görülürse vâlinin teklifiyle İçişleri Bakanlığının onayıyla yeteri kadar geçici köy korucusu görevlendirilir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hâlen uygulanan geçici koruculuk sistemi böyledir (13.10.1993).

Kaynak Rehber Ansiklopedisi