KULELİ HAKKINDA BİLGİ


KULELİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, KULELİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, KULELİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, KULELİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, KULELİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

İstanbul’da Çengelköy ile Vaniköy arasında kışla ve lise olarak başlangıçtan bu yana pekçok değişikliklere uğrayan bugünkü askerî lise. Fâtih Sultan Mehmed Han, İstanbul’u aldığı zaman şimdiki Kuleli’nin bulunduğu yerde Papas Korusu adı ile anılan bir koru ve içerisinde bir manastır ile kule vardı. Yavuz Sultan Selîm Han (1512-1520) zamânında bu manastır yeniçerilere kışla olarak verildi. Kışla mevkii zamanla saraya çiçek ve sebze yetiştiren güzel ve süslü bir bahçe hâline getirildi. Bundan sonra Kuleli Bahçesi diye anılmaya başladı. Kânûnî Sultan Süleymân Han (1520-1566) bahçede dokuz katlı büyük bir kasr yaptırdı.

Sultan Üçüncü Ahmed Han (1705-1730) zamânında ise Bizans devrinden kalan kule yıktırıldı. Kaymak Mustafa Paşa tarafından 1774 yılında sâhile şirin bir mescid yaptırıldı. Şimdiki okulun bulunduğu yerdeki ilk binâyı Sultan İkinci Mahmûd Han (1808-1839) süvâri askerleri için kışla olarak yaptırdı. SultanAbdülmecîd Han devrinde (1839-1861) ise kışlanın yanında, iki tarafında kuleler olan yeni bir binâ ilâve ettirdi. Bu târihten îtibâren Kuleli kışla denilmeye başlandı. Sultan Abdülmecîd Hanı tahttan indirmek için Kafkasyalı Hüseyin Paşa tarafından tertiplenen hareketin suçluları 1859 yılında burada mahkeme edildiler. (Bu hâdise târihte Kuleli Vak’ası olarak bilinmektedir.)

Kırım Savaşına iştirâk eden Fransız ve İngiliz askerleri bu kışlaya yerleştirildi (1854). Burası bir müddet müttefik askerler için kışla ve hastâne olarak kullanıldı. Kışla 1856 yılında İngilizler tarafından boşalttırılırken kasden yakıldı ve tamâmen harâb oldu. Sultan Abdülazîz Han devrinde (1861-1876) iki katlı kışla yeniden inşâ edildi (1871). Böylece bugünkü binâ yapılmış oldu. Mekteb-i Fünûn-i İdâdî adı ile açılan askerî lise, 1872 yılında Kuleli kışlasına taşındı. 1901 yılında Kuleli Askerî İdâdisi (Askeri Lise) adını aldı. Balkan Harbi sırasında hastâne hâline getirilen okul 1913’te öğretime tekrar başladı.

Birinci Dünyâ Savaşı sonrasında, İstanbul işgal edilince okul İngilizler tarafından boşaltıldı. Bu mukaddes ocak, Ermeni çocukları ve göçmenleri için “Ermeni Yetimleri Mektebi” adı altında kullanıldı(1920). İstiklâl Harbinin sona ermesinden sonra 1923-1924 öğretim yılında “Kuleli Askeri Lisesi” olarak açıldı. İkinci Dünyâ Harbine kadar öğretime devâm eden okul 1941’de Konya’ya taşındı.Kuleli Kışlası, bin yataklı Askerî Hastâne hâline getirildi. 1947 yılında okul tekrar Askerî Lise olarak öğretime açıldı. Öğretimine hiç ara vermeden günümüze kadar devâm eden okul, silahlı kuvvetlerimize kültürlü seçkin subaylar yetiştirmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi