Kategori İçeriği: Tarih

Tarih hakkında herşey

Osmanlıda kullanılan ölçü birimleri yöntemleri

08/12/2021

Türk`lerin geçmişte kullandığı ölçü birimleri yöntemleri hesaplamaları: Osmanlılarda Eski Uzunluk Ölçü Birimleri Uzunluk Ölçü Birimleri Osmanlı İmparatorluğu zamanında 75,8 cm’lik zirai mimari (veya sadece zirai), 68 cm uzunluğundaki çarşı arşını vardı. Daha sonra ipekli fiyatlarının artması dolayısı ile fiyatı yükseltme yerine ölçü birimi kısaltılarak 65 cm’lik Fars kökenli endaze birimi kullanıldı. III. Selim abanoz ağacından… Devamını Oku »

Tarihteki eski ölçü aletleri araçları gereçleri

08/12/2021

Geçmişte kullanılan ölçüm aletleri şunlardır: • Arpa • Bakray • Batman • Buğday • Çeki • Denk • Dirhem • Dirhemi şer’i • Dünük • Fitil • Habbe • Hardal Tanesi • Kantar • Kırat • Kıyye • Kıtmir • Ludre • Misgal (Miskal) • Nakir • Okka • Pirinç • Tonilato • Zerre

Osmanlı Ekonomisi Gelirleri Maliyesi hakkında bilgi

08/12/2021

OSMANLI EKONOMİSİ OSMANLI EKONOMİSİNİN TABİİ KAYNAKLARI: 1)- İNSAN : Osmanlı devletinde son yıllara gelinceye dek bugünkü anlamda bir nüfus sayımı yapılmamıştı. İlk nüfus sayımı 1831’de II.MAHMUT döneminde yapıldı. Osmanlı Devleti’nin bundan önceki dönemlerine ait nüfus bilgilerini ise Tahrîr defterlerinden öğreniyoruz. TAHRîR DEFTERLERİ: Bir yer fethedildiğinde ya da belirli aralıklarla kaza ve sancakların vergi yükümlüsü “erkek… Devamını Oku »

Osmanlıda vakıf teşkilatı ve Toplumun Etnik Yapısı

08/12/2021

OSMANLILARDA VAKIF TEŞKİLATI Vakıf : Bir müslümanın malının bir bölümünü veya tamamını hayır amacıyla bağışlamasına denir. Vâkıf : Vakfeden kişiye denir. Mevkûf : Vakfedilen mala denir. Mütevelli: Vakıf yöneticisine denir. Vakfiye : Kadı huzurunda düzenlenen, vakıf şartlarını belirten sözleşmeye denir.VAKIFLARIN ÖNEMİ: Vakıflar yoluyla şehir, kasaba, köy gibi yerleşim merkezlerinde cami, medrese, yol, çeşme vb. bir… Devamını Oku »

Osmanlı Kara ve Deniz Ordusu Donanması hakkında bilgi

08/12/2021

OSMANLI ORDUSUOSMANLI KARA ORDUSU DENİZ ORDUSU (DONANMA) A-KAPIKULU OCAKLARI B)-EYALET ASKERLERİ C)-YARDIMCI KUVVETLER 1.Tımarlı Sipahiler (Bağlı Devlet ve Beyliklerin askerleri) 2.Akıncılar KAPIKULU YAYALARI KAPIKULU ATLILARI 3.Azaplar 1.Acemi Oğlanlar (Altı Bölük Halkı) 4.Deliler 2.Yeniçeriler 1.Sipahi 5.Gönüllüler 3.Cebeciler 2.Silahdar 6.Beşliler 4.Topçular 3.Sağ ulufeciler 7.Yayalar 5.Top Arabacıları 4.Sol ulufeciler 8.Müsellemler 6.Humbaracılar 5.Sağ garipler OSMANLI ASKERİ TEŞKİLATI Kuruluş Döneminde… Devamını Oku »

Osmanlı imparatorluğunda Hukuk hakkında bilgi

08/12/2021

OSMANLILARDA HUKUK Osmanlı Devletinde hukuk iki temele dayanıyordu: 1)- Şer’î Hukuk, 2)- Örfî Hukuk 1)-ŞER’İ HUKUK(İslam Hukuku=Fıkıh): Şer’i hukukun kaynaklarını Kur’an, Hadis, İcmâ ve Kıyas oluşturuyordu. Şer’i hukuk sadece müslümanlara uygulanırdı. Kamu hukuku dışında kalan davalarda müslüman olmayanlar, kendi dinî kurumlarında yargılanırlardı. 2)-ÖRFİ HUKUK: Türk gelenek ve göreneklerine göre düzenlenmiş kuurallarla, şer’i hukukun esaslarına aykırı… Devamını Oku »

Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti İdari ve Mahalli Teşkilatı

08/12/2021

İDARİ TEŞKİLATI: Osmanlı ülkesi idari bakımdan EYALETLERE, eyaletler SANCAKLARA, Sancaklar KAZALARA, kazalar da TIMARLI NAHİYELERİNE ayrılmıştı. 1)- EYALETLER (BEYLERBEYİLİK): Eyaletlerin başında BEYLERBEYİ bulunuyordu. Eyalet içinde beylerbeyinin bulunduğu sancak PAŞA SANCAĞI adıyla anılırdı. Beylerbeyi Divan-ı Hümayûnun küçük bir kopyesi olan “Eyalet divanı”nın başıydı. Eyalet Divanının üyeleri şunlardır: 1-Beylerbeyi: Eyaletin ve eyalet divanının başıydı. Hizmetinde KAPU HALKI… Devamını Oku »

Osmanlı Kültür Ve Medeniyeti Merkez Teşkilatı

08/12/2021

OSMANLI KÜLTÜR VE MEDENİYETİ MERKEZ TEŞKİLATI PADİŞAH A)-PADİŞAHLARIN BAŞA GEÇMESİ(VERASET SİSTEMİ): Osmanlı Devletinde kimin padişah olacağı konusunda kesin bir kural yoktu. Osmanlı ailesinin bütün erkekleri taht üzerinde hak sahibi idiler. Onun için padişah ölünce oğullarının hangisinin tahta geçeceği konusunda devlet yönetimindeki etkili grupların(ümera,ulema vb.) tercihleri önemli rol oynuyordu.Eski Türk Devlet geleneğinden kaynaklanan bu sistem(Kut anlayışı)taht… Devamını Oku »

5. Beşinci Mehmet Reşat dönemi hakkında bilgi

08/12/2021

V.MEHMET REŞAT DÖNEMİ (1909-1918)TRABLUSGARP SAVAŞI:(1911) AÇIKLAMA: XX. yy. başında Kuzey Afrikada sadece Trablusgarp Osmanlı egemenliğinde kalmıştı.(Daha önce Cezayir’i ve Tunus’u Fransızlar,Mısır’ı da İngilizler işgal etmişlerdi.) SEBEP: İtalya’nın gelişen sanayisi için hammadde ve pazar arayışı, bunun içinde Osmanlının elindeki Trablusgarp’a asker çıkarmaları. SAVAŞ: Osmanlı Devleti Trablusgarp’a(Libya) karadan asker gönderemiyordu. Çünkü Mısır İngilizlerinolduğundan kara yolu bağlantısı kesikti.… Devamını Oku »

2. ikinci Abdülhamit dönemi hakkında bilgi

08/12/2021

II.ABDÜLHAMİT DÖNEMİ (1876-1909) I.MEŞRUTİYETİN İLANI:(1876) Padişah: II.Abdülhamit İlanda Etkili Olan Grup: Jön Türkler(Genç Osmanlılar) Savundukları Düşünce: Osmanlıcılık Meşrutiyet nedir: Krallık yada padişahlıkla yönetilen ülkelerde kralın yanında bir meclisin (parlamento) bulunmasıdır.Meşrutiyeti ilan etmeye söz veren Sultan II. Abdülhamit verdiği sözü yerine getirerek Mithat ve Sait Paşaların hazırladığı KANUN-İ ESASİ’yi (anayasa) kabul ederek Meşrutiyeti ilan etmiştir.(23 Aralık… Devamını Oku »

Sultan Abdülaziz ve 5. Beşinci Murat Dönemi

08/12/2021

ABDÜLAZİZ DÖNEMİ(1861-1876) Bu Dönemde olan önemli olaylar: 1)-Rusyanın Balkanlarda panslavizm idealini yaymaya başlamasıyla isyanlar başlamıştır. (Sırp,Karadağ,Bosna-Hersek,Romen(Eflak-Boğdan) ve Bulgar isyanları ortaya çıkarak “Balkan Bunalımı”na zemin hazırlandı. 2)-Girit’teki Rumlar ayaklanarak Yunanistan’a bağlanmak istediler. Avrupalıların duruma müdahalesiyle Osmanlı Devleti HALEPA FERMANI’nı ilan etmiş ve Giritlilere vergi muafiyeti getirilmiştir. 3)-Mısır Hidivi(valisi) İsmail Paşa’nın gayretleri ve Fransa’nın desteğiyle 1869’da Süveyş… Devamını Oku »

Abdülmecit Dönemi hakkında bilgi

08/12/2021

ABDÜLMECİT DÖNEMİ(1839-1861)LONDRA KONFERANSI (1840) (Mısırla ilgili) Katılan Devletler: İngiltere,Avusturya,Prusya,Rusya ve Osmanlı Devleti Maddeleri: 1)-Mısır Valiliği,babadan oğula geçmek üzere Mehmet Ali Paşa’ya verilecek, fakat hukuki yönden Osmanlı’ya bağlı kalacak. 2)-Mısırda vergiler padişah adına toplanacak, dörtte biri İstanbul’a gönderilecek. 3)-Suriye,Adana ve Girit Osmanlı’ya geri verilecek. NOT: Bu anlaşmayla Mısır iç işlerinde serbest, dış işlerinde Osmanlı’ya bağlı imtiyazlı… Devamını Oku »

2. ikinci Mahmut Dönemi hakkında bilgi

08/12/2021

II.MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839)SIRP İSYANI (1804) Sebepleri: 1)- Fransız İhtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde etkili olması 2)- Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan’ın sık sık el değiştirmesi 3)- Sırbistan’daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları 4)- Rusyanın kışkırtması İsyan: Bu sebeplerden dolayı 1804’de KARA YORGİ liderliğinde Sırplar ayaklandı. NOT: Osmanlı Devletinde… Devamını Oku »

Osmanlı Devletinde Dağılma Dönemi hakkında bilgi

08/12/2021

DAĞILMA DÖNEMİ 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNİ SARSAN OLAYLAR: 1)- Sırp İsyanı(1804) 2)- 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması 3)- Yunan İsyanı 4)- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması 5)- Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Paşa’nın İsyanı 6)- Kırım Savaşı(1853-1856) 7)- 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı

18. Yüzyıl ıslahat hareketleri ıslahatları hakkında bilgiler

08/12/2021

18. YÜZYIL ISLAHAT HAREKETLERİAÇIKLAMA: 17. yüzyılda II. Osman(1618-1622), IV.Murat(1623-1640), Kuyucu Murat Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülüler sülalesinden sadrazamların ıslahatlar yaptıklarını belirtmiştik. Daha çok iç isyanları bastırmak, asayişi sağlamak, devlet otoritesini yeniden kurmak, maliyeyi düzeltmek, Tımar sistemini düzeltmek ve Kapıkulu ocaklarını ıslah etmek şeklinde gelişen bu ıslahatlar genel olarak yüzeysel kaldığından istenen sonuçlara tam olarak… Devamını Oku »

Osmanlı Devletinde Gerileme Devri

08/12/2021

GERİLEME DEVRİ (1699-1792)18. YÜZYIL PADİŞAHLARI 1)- II. Mustafa (1695-1703) (IV. Mehmet’in oğlu) 2)- III. Ahmet (1703-1730) (IV. Mehmet’in oğlu) 3)- I. Mahmut (1730-1754) (II. Mustafa’nın oğlu) 4)- III. Osman (1754-1757) (II. Mustafa’nın oğlu 5)- III. Mustafa (1757-1774) (III.Ahmet’in oğlu) 6)- I. Abdülhamit (1774-1789) (III.Ahmet’in oğlu) 7)- III. Selim (1789-1807) (III.Mustafa’nın oğlu) 18. YÜZYILIN ÖZELLİKLERİ: 1)-… Devamını Oku »

Osmanlı imparatorluğunda duraklama devri

08/12/2021

DURAKLAMA DEVRİ (1579-1699) Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579’da ölümünden, 1699 Karlofça antlaşmasına kadar geçen dönemdir. Bu dönemin Padişahları sırasıyla: III.Murat (1574-1595), III.Mehmet (1595-1603), I.Ahmet (1603-1617), I.Mustafa (1617-1618), II.Osman(Genç)(1618-1622), I.Mustafa (1622-1623), IV.Murat (1623-1640), I.İbrahim (1640-1648), IV.Mehmet (1648)-1687), II.Süleyman(1687-1691), II.Ahmet (1691-1695) ve II.Mustafa (1695-1703)’dır.Köprülüler Devri(1656-1683): Padişah IV.Mehmet zamanında sırasıyla Köprülü Mehmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa, Fazıl Mustafa Paşa… Devamını Oku »

2. ikinci Selim Dönemi hakkında bilgi

08/12/2021

II.SELİM DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI (1566-1574) SOKULLU MEHMET PAŞA : AÇIKLAMA: Kanuni’nin son iki yılında sadrazam olan Sokollu Mehmet Paşa, bu görevine II.Selim ve III. Murat zamanlarında da devam ettiğinden, 1564-1579 yılları arasındaki döneme “Sokullu Mehmet Paşa Devri” denir. Sokollu’nun 1579’da ölümüyle Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devri sona ermiş sayılır. 1)- SAKIZ ADASININ FETHİ(1566): Batı Anadolu kıyısında… Devamını Oku »

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi hakkında bilgi

08/12/2021

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520-1566) Yavuz Sultan Selim’in Şark Çıbanı hastalığından ölmesi üzerine oğlu I. Süleyman herhangi bir tahtkavgasına girmeden padişah olmuştur. Çünkü Yavuz’un hayattaki tek oğluydu.DÖNEMİN OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ A)- İÇ İSYANLAR: 1)- CANBERDİ GAZALİ İSYANI: Yavuz tarafından Suriye Valiliğine atanan eski Memlük komutanlarından Canberdi Gazali, Yavuz’un ölümünü fırsat bilerek ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır.… Devamını Oku »

Yavuz Sultan Selim Dönemi hakkında bilgi

08/12/2021

YAVUZ SULTAN SELiM DÖNEMİ(1512-1520)Babası II. Bayezıt’ın doğudaki Safevi tehlikesine karşı önlem almaması üzerine, Yavuz Sultan Selim yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu. NOT: Bu olay Yeniçerilerin bir şehzadenin tahta geçmesinde doğrudan rol oynadıkları ilk gelişmedir. YAVUZ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI: 1)- Şehzadeler Sorunu 2)- İran Seferi ve Çaldıran Savaşı(1514) 3)- Turnadağ savaşı(1515) 4)- Mısır Seferi(Memlük… Devamını Oku »