LİONS KULÜBÜ (LIONS CLUB) HAKKINDA BİLGİ


LİONS KULÜBÜ (Lions Club) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, LİONS KULÜBÜ (Lions Club) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, LİONS KULÜBÜ (Lions Club) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, LİONS KULÜBÜ (Lions Club) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, LİONS KULÜBÜ (Lions Club) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

1917 senesinde ABD’ninTexas eyâletine bağlı Dallas şehrinde masonlar tarafından kurulmuş olan sivil hizmet kulübü. Kulübün adı İngilizcede; “hürriyet ve anlayış berâberliği, milletlerimizin teminâtı (korunması)” anlamına gelen Liberty Intelligence Our Nations Safety” kelimelerinin baş harflerinin birleşmesiyle meydana gelmiştir.

Masonlar; “Gençliğin ele alınması birinci hedefimizdir. Çocukları dinsiz olarak yetiştirmeliyiz. Gençlerin kafalarını yormamalıdır. Din bilgilerini kendileri büyüyünce öğrenirler. Hepimiz bütün kudretimizle îmân hürriyeti fikrini dünyâya yaymaya sarılmalıyız ve localarımızda verdiğimiz kararları her memlekete yerleştirmeliyiz. Din kardeşliğini yok edip, bunun yerine mason kardeşliği getirmeliyiz. Dinleri yok etmekten ibâret olan gâyemize bu sûretle ulaşacağız.” demektedirler.

Dünyâ halkları arasında geniş bir hoşgörü ve anlayış rûhunu yaymak, iyi idâre ve iyi yurttaşlık şuurunu geliştirmek ve medenî, sosyal, ticârî ve ahlâkî konulara halkın ilgisini çekmek gibi parlak sözler arkasına gizlenerek, dinleri yok etmek, gençleri dinsiz yetiştirmek, din kardeşliğini yok edip mason kardeşliğini gerçekleştirmek gâyesiyle kurulmuş olan Lions kulüpleri dünyânın her tarafında faâliyet göstermektedir.

Belli şartları ve çalışma kuralları olan Lions kulüpleri, milliyet ve din farkı gözetmedikleri için daha çok okumuş ve sosyal çevresi geniş kimseleri üye kaydetmektedirler. Esnek üyelik şartları olduğu, meslek ve iş gruplarına göre katı bir kontenjan uygulanmadığı için kısa sürede taraftar bulabilmektedirler.

Üye olabilmek için aranan şart adayın iki üye tarafından tavsiye edilmesi ve kulüp tarafından dâvet edilmesidir. Tavsiye edilen aday hakkında geniş bir soruşturma yapıldıktan sonra üyeliğe kabul edilmek üzere dâvet edilir.

Lions kulüpleri de diğer mason locaları ve kulüpleri gibi insanları aldatmak ve insanlığa hizmet yaptığına inandırmak için masonluk faaliyetlerinden başka özürlüler ve müzmin hastalar için yardım proğramları, genel sosyal refah projeleri, bilginin özendirilmesi ve Birleşmiş Milletlerin desteklenmesi gibi çalışmalar ve proğramlar düzenlemektedirler. Lions Kulüp üyeleri mason olmayanlara ve ilk tanıştıkları zaman masonluğun esas gâyelerini anlatmazlar.

Kadınların da üye olabildiği Lions kulüpleri 150 ülkede faaliyet göstermektedir. Genel merkezi ABD’nin Illinois eyâletinin Oakbrook şehrindedir. Ülkemizde de şûbeleri bulunan Lions kulüpleri bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde yoğun faaliyet göstermektedirler. Sâdece İstanbul’da 176 Lions Kulübü şûbesi vardır (1993).

Daha önce gayri resmî olarak çalışan Lions kulüplerinin kuruluşuna, 1.4.1963 târihli Resmî gazetede yayınlanan 6/1607 nolu Bakanlar Kurulu kararıyla izin verilmiştir. İsmet İnönü’nün başkanlığındaki hükümetin verdiği bu karar şu şekildedir: “İçişleri Bakanlığının 30-3457/38530 sayılı yazısı üzerine 3512 sayılı kânunun 10. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 1.4.1963 tarihinde Lions International Kulübünün Türkiye’de kurulmasına karar verilmiştir (İmzâ Cumhurbaşkanı-Cemal Gürsel)

Gazeteci-Yazar İlhami Soysal, Lions’ların masonlukla ilişkisi konusunda, Nermin Sungur’un; “Lions ve masonluk ilişkileri konusunda dayanaklarınız nedir?” sorusuna şöyle cevap vermiştir: “Lions kulüpleri masonların bir nevi anaokuludur. Bu kulüpler tamâmiyle masonluk ilkelerine göre çalışırlar. Törenleri, sembolleri, üye alımları, üyeleri çalıştırma biçimleri, renkleri (mor, lacivert, sarı) bütün bunların hepsi masonlardan etkilenmiştir. Kanaatimce benzerliğin bu kadarı da biraz fazla. Ayrıca Lions kulüplerinin bütün üst düzey yöneticileri de masonlardan gelme. Lions kulüpleri hemen her semtte kurulurlar. Yâni sayıları çoktur. Kurulan her kulüpte de o yörenin en zengin ve mesleğinde sivrilmiş kişilerini alır ve onlara başkanlık pâyesi verirler.” (Yeni Gündem-Sayı 27, 21-27 Temmuz 1986)

Kuruluş ve çalışma şekilleri bakımından bâzı farklılıklar olmakla berâber, Rotary kulüpleriyle aynı gâyelere hizmet eden Lions kulüpleri, masonluğu yayabilmek için çeşitli gizli yollara başvurmaktadırlar. İnsanlara görünüşte hoş gelen bâzı fikirlerin ve çalışmaların arkasına gizlenerek milletlerin sâhib oldukları millî ve mânevî değerleri yok etmeye ve ülkelerin idârî, askerî, siyâsî ve ekonomik gelişmelerini kontrol altında tutmaya çalışmaktadırlar. (Bkz. Rotary Kulüp)

Kaynak Rehber Ansiklopedisi