Meslek zorunlu sigorta şartları


Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarına bağlı ssk sorgulama , ssk prim sorgulama ve ssk hizmet dökümü olarak verilen bu kloz ile sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gereği gibi yapmamasından, müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden veya diğer kusurlu davranışlarından doğan zararlar nedeniyle ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.
Saklama hizmeti veren kuruluş tarafından muhafazadaki yabancı finansal varlıkların son durumu itibariyle, tamamını gösterecek şekilde düzenlenmiş belgelerin veya bunların bir örneğinin şirket nezdinde sürekli olarak bulundurulması zorunludur.