öğretmen atama başvuru için istenen belgeler


Başvuruda İstenecek Belgeler
Adayların başvuruda ve göreve başlamada, istenen belgelerin asılları veya noter onaylı örnekleri ile birlikte
başvurmaları gerekmektedir. Belgelerin asılları adaylara geri verilerek il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
onaylanmış birer örnekleri teslim alınacaktır.
Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler:
a)
Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya kurumunca onaylı örneği (Öğrenim bilgileri
elektronik başvuru formuna otomatik olarak yansımayan adaylardan),
b)
Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans veya Pedagojik Formasyon Belgesi,
c)
Diploma Denklik Belgesi,
d)
Felsefe bölümü mezunlarından; 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji aldığına, Sosyoloji bölümü
mezunlarından ise 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe, 16 kredi psikoloji aldığına dair belge (Bu belge
pedagojik formasyon belgesi yerine kullanılamaz),
e)
EK-5/d Adli Sicil Durum Beyanı ile adli sicil kaydı bulunanlardan Sabıka Sorgulama Belgesi,
f)
Açıktan Atama ve Kurumlar Arası Atama biçimleriyle başvuracaklardan, en son çalıştığı kurumdan alacağı
Hizmet Belgesi (Belge üzerinde görevden ayrılma nedeni açıkça belirtilecektir.),
g)
Açıktan Atama biçimiyle başvuracaklardan, Bakanlıkça düzenlenmiş en son atama kararname örneği
(Kararnamesi bulunmayan Okul Öncesi Öğretmenliği / Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenleri ile
Sınıf Öğretmenleri için onaylı atama üst yazısı veya listenin ilgili sayfası istenecektir.),
h)
Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleri ile başvuracaklardan, Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen
Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığına ilişkin belge,
i)
Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday ya da asıl Devlet memuru olarak çalışanlardan KPSSP10
sonucuna göre İlk Atama biçimiyle başvuracaklardan Muvafakat Belgesi (EK-5/b),
j)
Kurumlar Arası Atama biçimiyle başvuracaklardan Muvafakat Belgesi,
k)
Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi
Yüksekokulundan mezun olanlardan programa kayıt tarihini gösteren belge istenecektir (Mezuniyet
belgesinde kayıt tarihi yazılı olanlardan ayrıca belge istenmeyecektir.),
l)
EK-5/c Askerlik Durum Beyanı ile bakaya kalanlardan “Kovuşturmaya yer olmadığına dair” mahkeme
kararı