öğretmenlik için aranılan şartlar


ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
3.1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
olma şartı aranmayacaktır),
3.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet
sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3.4. Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların
tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak,
3.5. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adlî sicil kaydı
bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme
Komisyonunca atanması uygun bulunmak,
3.6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş olan
ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanunun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini başvuruların son
günü itibarıyla doldurmuş olmak

ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANILAN GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

3.1. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı

olma şartı aranmayacaktır),

3.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan

dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı

suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet

sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye

kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3.4. Mezun olduğu yükseköğretim programının Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların

tespitine ilişkin kararlarına göre atanacağı alana uygun olmak,

3.5. Öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren tür ve derecede bir ceza almamış olmak, adlî sicil kaydı

bulunanlar ile işlediği suçlardan dolayı görevine son verilenler bakımından ise Sicil Kaydı İnceleme

Komisyonunca atanması uygun bulunmak,

3.6. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 94’üncü maddesine göre Devlet memurluğundan çekilmiş olan

ve çekilmiş sayılanlarda, aynı Kanunun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresini başvuruların son

günü itibarıyla doldurmuş olmak

3.7. Açıktan Atama biçimiyle atanacaklar bakımından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 92’nci

maddesine göre Devlet memurluğundan iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle çekilmiş

olmak veya çekilmiş sayılmak,

3.8. Öğretmenliğe daha önce ilk defa, açıktan atama veya kurumlar arası biçimiyle atandığı hâlde görevine

başlamamış olanlarda, atandığı tarihe göre başvuruların son günü itibarıyla en az bir yıllık bekleme

süresini doldurmuş olmak,

3.9. Bakanlık ile Yükseköğretim Kurulu işbirliği çerçevesinde açılan Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz

Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifikası ve İngilizce öğretmenliği

için İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini başarıyla tamamlamış olmak,

3.10. Pedagojik formasyon ya da Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans belgesi olmayan

adaylarda, atanacağı alanın taban puanı ve üzerinde puan almış olmak şartıyla Kamu Personel Seçme

Sınavı (KPSSP10)’nda 75 ve daha yukarı puan almış olmak,

3.11. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar bakımından, öğreniminin yurt içindeki

yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği yapılmış olmak,

3.12. Sağlık yönünden Türkiye’nin her bölge ve iklim şartlarında öğretmenlik görevini yapmasına engel bir hali

olmamak,

3.13. Öğretmenliğe ilk defa atanacaklar bakımından başvuruların ilk günü itibarıyla 40 yaşından gün almamış

olmak (31.08.1970 ve daha sonra doğumlu olmak),

3.14. Adaylık dönemi içinde sağlık durumu hariç, görevine son verilenlerden, görevden ayrıldığı tarihten

başlamak üzere son başvuru tarihine göre üç yılını doldurmuş olmak,

3.15. İlk defa öğretmenliğe atanacaklarda; 2008 ve 2009 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda

KPSSP10 puan türüne göre atanmak istediği alan için belirlenen taban puan ve üzeri puan almış olmak,

3.16. Askerlik hizmetini tamamlamış, bu hizmetten muaf olmak ya da askerde olup terhis olacaklar ile bakaya

kalanlardan kovuşturmaya yer olmadığına dair mahkeme kararı bulunmak,

3.17. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmamak (Açıktan ve Açıktan İlk Atama biçimleriyle

başvuracaklardan; 31/12/1969 ve öncesi doğumlulardan Sosyal Güvenlik Kurumundan (Devredilen

T.C. Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) emekli olmadığını belgelendireceklerdir).