Özel idare ruhsat işlemleri


İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin ?İşyeri açılması? başlıklı 6?ncı maddesinin 3.fıkrasında ?İşyeri açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerlerini bu Yönetmeliğe uygun olarak tanzim ettikten sonra Örnek 1 ve 2’de yer alan durumlarına uygun formu doldurarak yetkili idareye başvurur.?denilmektedir. Düzenlemede adı geçen Örnek 1 formu sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusuna, örnek 2 formu ise gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusuna ilişkindir. Her iki formda başvuran kişinin kayıtlı olduğu vergi dairesi ve vergi numarası istenilmekle birlikte, Örnek 1 formunun 14.maddesinde başvuran kişi esnaf ve sanatkar ise sicil tasdiknamesi ve oda kayıt belgesinin de isteneceği düzenlenmiştir. Dolayısıyla söz konusu Yönetmelikte sıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatı her iki kayıt da dikkate alınarak verileceği düzenlenmişken, gayrisıhhi işyeri açma ve çalışma ruhsatında vergi kaydı esas alınmaktadır. Ancak 5362 sayılı Kanunun 13?üncü maddesinin 3. ve son fıkralarında ?Belediyeler; ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya meslekî faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkârlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar. Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, esnaf ve sanatkâr kredi ve kefalet kooperatifleri ve bankalar oda üyeleri ile ilgili ruhsat, ihale ve kredi işlemlerinde üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.?denilmektedir. Buna göre; belediyeler ve il özel idareleri ruhsat verebilmek için iş yeri açmak veya mesleki faaliyette bulunmak isteyen esnaf ve sanatkarlardan sicil tasdiknamesi ile üye olduklarına dair ilgili oda belgesini istemek zorundadırlar.