Primleri iade edilmeyen sigortalılar


Sicilsiz tahakkuklar olarak adlandırılan bildirimlerin hak iddia eden kişiye e-devlet ait olup olmadığının tespitinde, gerek Kurum bilgisayar kayıtları dahil tüm kayıtların tamamı, gerekse yazışma yoluyla işveren ve sigortalılardan alınacak bilgi ve belgeler 15/07/1996 tarih, 12-72 Ek Genelgede talimatlandırılan hususlar doğrultusunda ünitece değerlendirilip sigortalıya maledilecek, toplanan bilgi ve belgeler üzerinden karar verilemiyorsa ve denetim ssk sorgulama sonucuna göre karar verilebilme ihtimalinin bulunması halinde, ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelerin neler olduğu açıkça belirtilmek suretiyle konu sigorta müfettişi veya yoklama memuruna incelettirilecektir.
Bu defa, söz konusu Genelgenin yayımı tarihinden önceki uygulamalar doğrultusunda, isteğe bağlı sigortalılığı sona erdirilip primleri iade edilmeyen sigortalılardan, isteğe bağlı sigorta primi ödedikleri sürelerin geçerliliğini mahkemeye başvurarak açtıkları davalar ile tespit ettirme yoluna gidenler hakkında davadan vazgeçmeleri Sigorta il/sigorta müdürlüklerince yeni bağlanan gelir ve aylıklara ilişkin kayıtların tetkikinde, bunların aylık bağlama işlemi yapılmadan önce tescil ssk hizmet dökümü bilgilerinin güncellenmediği veya bu şekilde bağlanan aylıkların daha sonra ödemeler kütüğünden de güncellenmesinin yapılmadığı anlaşılmıştır.